Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương trọn bộ PDF

Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương hay Kinh Kim Quang Minh, Ánh Sáng Hoàng Kim. Dưới đây là nội dung kinh file PDF để quý vị tụng đọc.

Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương hay được viết tắt là Kinh Kim Quang Minh (Ánh Sáng Hoàng Kim) là một kinh điển Phật giáo của phái Bắc Tông. Kim Quang Minh Kinh là bộ kinh phổ biến và được mệnh danh là bản kinh Hộ Quốc ở các nước Phật giáo theo truyền thống Đại Thừa như Trung Hoa, Triều Tiên, Việt Nam và đặc biệt là Nhật Bản.

Lợi ích khi tụng Kinh Kim Quang Minh

Ai người mong cầu thế giới được bình an, hãy trì tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim. Đây là pháp hành trọng yếu khi cần ngăn chận bạo động chiến tranh trên thế giới. Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim là một trong những phương pháp hữu ích nhất có khả năng mang lại nền hòa bình. Ai cũng làm được, bất kể bận rộn đến mức nào, dù chỉ đọc mỗi ngày một trang, hay vài hàng, cứ liên tục như vậy, hàng ngày đều đọc tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim.

Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim nhiệm mầu này là vua của các kinh, vô cùng mãnh liệt, có khả năng toàn thành mọi nguyện ước, và có khả năng mang lại niềm an vui hạnh phúc đến cho khắp cả chúng sinh, chí đến quả vô thượng bồ đề. Kinh này đặc biệt mãnh liệt đối với nền hòa bình thế giới, bảo vệ cho sự an nguy của mỗi người, bảo vệ quốc gia, bảo vệ trái đất. Và kinh này cũng có khả năng xoa dịu chữa lành mọi thống khổ của người dân trong một nước.

Ai người mong cầu an vui hạnh phúc cho bản thân và cho tất cả, thì đây chính là Diệu Pháp giúp ta thực hiện điều này mà không phải gây hại cho bất cứ một ai, không cần chỉ trích xung đột vẫn đạt được nguồn an vui.

Kinh này ai cũng đọc được, Phật tử hay ngoại đạo ai người cầu mong hòa bình đều có thể đọc. Kinh này cũng bảo vệ cho cá nhân từng người và bảo vệ cho quốc gia thoát cảnh thường gọi là thiên tai, liên quan đến các thành phần đất, nước, lửa, gió, như nạn động đất, lũ lụt, sóng thần, cuồng phong, hỏa hoạn v.v… Gọi là thiên tai, nhưng không phải nhiên không mà có, đều do nhân duyên. Do ý nghĩ và hành động độc ác của chúng ta đã từng gieo trong quá khứ, cùng những nguyên nhân đến từ ngoại cảnh.

Lợi ích đọc tụng kinh này không thể nghĩ bàn. Lời kinh nói rằng dù mang vàng ngọc châu báu nhiều bằng số lượng vi trần trong Thái Bình Dương cúng dường cho vô lượng Phật đà, công đức ấy vẫn không thể sánh với công đức đọc tụng dù chỉ vài dòng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim.

Đọc tụng kinh này sẽ đưa ta đến với quả giác ngộ. Công đức đọc tụng kinh này nhiều đến nỗi mọi việc đều trở nên suôn sẻ, đời sống thuận tiện dễ dàng, muốn gì được nấy, đều nhờ năng lực tịnh nghiệp và tích phước vô cùng khó tin. Bằng cách này chúng ta có thể giúp vô lượng chúng sinh thoát biển rộng khổ đau sinh tử, đưa chúng sinh đến bờ giác ngộ.

Nghi thức tụng niệm

(Tắm gội và thay y phục sạch sẽ, đến trước Tam bảo, đứng trang nghiêm chắp tay, lắng lòng, mắt chiêm ngưỡng oai dung Thế Tôn và thầm niệm hai câu chơn ngôn)

Chơn ngôn thanh tịnh pháp giới: Án lam tóa ha (7 lần)
Chơn ngôn thanh tịnh ba nghiệp: Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)

(Chủ lễ quì xuống cầm ba nén nhang và niệm lớn)
Hương trầm xông thơm ngát
Kết thành áng mây lành
Đệ tử với lòng thành
Cúng dường Phật, Pháp, Tăng
Tín nguyện lòng kiên cố
Niệm Phật mãi tinh cần
Chính trợ nghiệp song hành
Bốn tu, ba phúc trọn
Hiện đời không bệnh khổ
Lâm chung chính niệm an
Tam Thánh thương đến rước
Tây phương cảnh hiện tiền
Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát (3 lần)

Đệ tử chúng con hôm nay quỳ trước các Đức Phật Thế Tôn, chí thành dâng hương kính bày tâm nguyện. Từ nhiều kiếp lâu xa, chúng con mãi trôi lăn trong các đường dữ, bao lần đánh mất thân người. May thay kiếp này mới gặp lại, được nghe chính pháp, được biết năng lực mầu nhiệm của kinh Kim quang minh, chúng con nhóm họp nơi đây lập đàn, y pháp trì tụng.

Chúng con một lòng khẩn thỉnh Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, các Đại Bồ-tát, các Hiền thánh tăng và các vị thiện thần trong hội Kim quang minh rủ lòng xót thương phóng ánh sáng lành, hoặc âm thầm gia hộ, khiến cho quốc gia thái bình, nhân dân an lạc, mùa màng bội thu, không còn thiên tai dịch bệnh, địch hoạ chiến tranh, người người chí thành kính tin Tam bảo, gắng sức tu trì, ngõ hầu hiện tại bình an, mai sau con và tất cả chúng sinh đồng được sinh về cõi An Dưỡng.

Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần)
(Đứng dậy cắm nhang vào lư rồi đọc bài tán Phật và xướng lễ)

TÁN DƯƠNG PHẬT

Sắc thân Như Lai đẹp
Trong đời không ai bằng
Không sánh, chẳng nghĩ bàn
Nên nay con đảnh lễ
Sắc thân Phật vô tận
Trí tuệ Ngài cũng thế
Tất cả pháp thường trú
Cho nên con về nương
Sức đại trí, đại nguyện
Độ tất cả quần sinh
Khiến bỏ thân nóng khổ
Sinh cõi Tịnh mát vui
Con nay sạch ba nghiệp
Quay về và đảnh lễ.

– Nhất tâm đảnh lễ: Chư Phật, Tôn pháp, Hiền thánh tăng thường trụ khắp cõi hư không trong mười phương ba đời.

– Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni giáo chủ cõi Ta-bà, Đức Phật Di-lặc giáo chủ hội Long Hoa, Bồ-tát Đại Trí Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát Đại Hạnh Phổ Hiền, các vị Bồ-tát hộ pháp và tất cả các Đức Phật, Bồ-tát trong hội Linh Sơn.

– Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật A-di-đà giáo chủ cõi Cực Lạc ở phương tây, Bồ-tát Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí, Bồ-tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương cùng chư Phật, Bồ-tát trong hải hội Liên Trì.

(Đảnh lễ xong, đại chúng đồng quì, xướng tụng bài văn sám hối)
Chí tâm sám hối

Đệ tử chúng con và chúng sinh trong pháp giới, từ đời vô thỉ cho đến ngày nay bị vô minh che đậy, nên điên đảo mê lầm; lại do sáu căn, ba nghiệp quen theo pháp chẳng lành, phạm hết mười điều dữ, cùng năm tội Vô gián và tất cả những tội khác, nhiều vô lượng vô biên nói không thể hết. Mười phương các Đức Phật thường trụ nơi đời, pháp âm không dứt, hương mầu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh sáng sạch trong chiếu soi tất cả, lí nhiệm mầu thường trụ khắp cõi hư không. Thế mà chúng con từ bao kiếp đến nay, sáu căn che mù, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy chẳng nghe, chẳng hay chẳng biết. Vì nhân duyên đó, trôi mãi trong dòng sinh tử, trải qua các đường ác trăm nghìn kiếp, không có lúc nào ra khỏi.

Kinh ghi rằng: “Phật Tì-lô-giá-na Biến Nhất Thiết Xứ trụ cõi Thường Tịch Quang”. Cho nên biết, tất cả pháp đều là Phật pháp mà con không hiểu lại trôi theo dòng vô minh. Vì thế, trong trí Bồ-đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sinh lòng ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay mới sửa đổi ăn năn, thành kính đối diện Thế Tôn mà tỏ bày sám hối, khiến cho tất cả những tội nặng do ba nghiệp, sáu căn của chúng con và chúng sinh gây tạo từ quá khứ, hoặc hiện tại, hay vị lai, hoặc do chính mình gây tạo, hoặc bảo người gây tạo, hay là thấy nghe người gây tạo mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghi, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thảy đều rốt ráo thanh tịnh.

Chúng con sám hối rồi, sáu căn ba nghiệp hoàn toàn trong sạch, không mảy may lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh. Tất cả đều hồi hướng để trang nghiêm cõi Tịnh, cùng chúng sinh đồng sinh nước An Dưỡng.

Nguyện Đức A-di-đà Phật thường đến hộ trì, khiến cho căn lành chúng con hiện tiền tăng trưởng, chẳng mất nhân lành Tịnh độ. Đến giờ lâm chung thân an niệm chính, xem nghe rõ ràng, tận mắt thấy Đức A-di-đà Phật và các Thánh chúng tay cầm đài sen tiếp dẫn đệ tử, trong khoảng nháy mắt sinh đến trước Phật, đủ đạo hạnh Bồ-tát, độ tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo.

Chúng đệ tử sám hối phát nguyện rồi, xin chí thành đảnh lễ.

– Nhất tâm đảnh lễ: Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Như Lai, biến pháp giới Tam bảo. (Đứng dậy lạy 3 lạy; lạy xong, đồng ngồi, khai chuông mõ tụng kinh)

TÁN HƯƠNG

Hương trầm quyện tỏa lư vàng
Xông cùng pháp giới đạo tràng gần xa
Kết thành mây báu sáng lòa
Kính dâng hương nguyện thiết tha chí thành
Chư Phật thấu biết lòng lành
Pháp thân ứng hiện rõ rành chứng minh
Nam-mô Hương Vân Cái Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần)

THẦN CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại bi hội thượng Phật, Bồ-tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. An tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha, Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.

Kính lạy Tam Giới Tôn
Nương tựa mười phương Phật
Con nay phát nguyện lớn
Trì kinh Kim quang minh
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu giúp ba đường
Nếu có ai thấy nghe
Liền phát tâm bồ-đề
Hết một báo thân này
Sinh về cõi An Lạc
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Pháp Phật cao vời, lại thẳm sâu
Trăm nghìn vạn kiếp khó tìm cầu
Nay con nghe thấy xin trì tụng
Nguyện thấu Như Lai nghĩa nhiệm mầu
Nam-mô Linh Sơn Kim quang minh hội thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Mục lục
 1. Kinh Kim Quang Minh Quyển 1: Phẩm Tựa
 2. Kinh Kim Quang Minh Quyển 1: Phẩm Thọ Lượng của Như Lai
 3. Kinh Kim Quang Minh Quyển 2: Phẩm Phân biệt ba thân
 4. Kinh Kim Quang Minh Quyển 2: Phẩm Mộng thấy trống vàng phát tâm sám hối
 5. Kinh Kim Quang Minh Quyển 3: Phẩm Diệt trừ nghiệp chướng
 6. Kinh Kim Quang Minh Quyển 4: Phẩm Tịnh địa đà-la-ni
 7. Kinh Kim Quang Minh Quyển 5: Phẩm Bài tán liên hoa dụ
 8. Kinh Kim Quang Minh Quyển 5: Phẩm Đà-la-ni Kim Thắng
 9. Kinh Kim Quang Minh Quyển 5: Phẩm Giảng lại tánh Không
 10. Kinh Kim Quang Minh Quyển 5: Phẩm Nương không đạt nguyện
 11. Kinh Kim Quang Minh Quyển 5: Phẩm Tứ Thiên Vương quán sát trời người

Mời quý bạn đọc Kinh Kim Quang Minh –  Biên dịch Tỳ Kheo Thích Nguyên Chơn tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Bồ Tát Bản Hạnh PDF – Linh Sơn Pháp Bảo việt dịch

Định Tuệ

Kinh Trường A Hàm trọn bộ – Thích Tuệ Sỹ dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Dược Sư PDF để bạn tụng đọc – HT Thích Trí Quảng

Định Tuệ

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa trọn bộ PDF

Định Tuệ

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát PDF

Định Tuệ

Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu – HT Tịnh Không PDF

Định Tuệ

Kinh Tứ Thập Nhị Chương PDF – Kinh Bốn Mươi Hai Chương

Định Tuệ

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện trọn bộ cho bạn đọc tụng

Định Tuệ

Thần Chú Lăng Nghiêm tiếng Việt PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận