Tâm Hướng Phật

Phương pháp bậc nhất của hết thảy chư Phật phổ độ chúng sanh là trì danh niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ

Định Tuệ
Phương pháp bậc nhất của hết thảy chư Phật ứng hóa trong mười pháp giới, phổ độ chúng sanh...