Tâm Hướng Phật
Lời Phật Dạy

Kinh Kim Quang Minh Quyển 5: Phẩm Bài tán liên hoa dụ

Kinh Kim Quang Minh hay Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, Ánh Sáng Hoàng Kim. Dưới đây là nội dung Phẩm Bài tán liên hoa dụ.

QUYỂN 5
PHẨM 7: BÀI TÁN LIÊN HOA DỤ

Đức Phật lại bảo thần cây bồ-đề: “Này Thiện nữ thiên! Diệu Tràng nằm mộng thấy chiếc trống vàng, đồng thời nghe trống phát ra âm thanh ca ngợi công đức của Phật Thế Tôn và pháp sám hối. Do nhân duyên này, Ta nói một việc, thiên nữ hãy lắng nghe và nhớ kĩ. Thuở xưa có vua tên Kim Long Chủ thường dùng bài tụng Liên hoa dụ tán ca ngợi tất cả các đức Như Lai mười phương ba đời, bài tụng như sau:

Tất cả các Phật trong ba đời
An trụ cõi nước khắp mười phương
Nay con chí thành xin đảnh lễ
Nhất tâm ca ngợi đấng Tối tôn.
Mâu-ni Thế Tôn cực thanh tịnh
Thân sắc rực rỡ như vàng ròng
Âm giọng bậc nhất trong các âm
Như sấm vang rền, như Đại Phạm.
Tóc Ngài óng, màu như ong chúa
Từng lọn xoáy tròn, sắc tía xanh
Răng trắng, khít đều như châu ngọc
Thẳng ngay, bóng loáng và sáng ngời.
Mắt Ngài trong sáng, lại đoan nghiêm
Như cánh sen xanh đẹp vô cùng
Lưỡi lại rộng dài và mềm mại
Như cánh sen hồng nở trong ao.
Thêm sợi lông trắng giữa hai mày
Xoáy về bên phải, sắc pha lê
Mày nhỏ, thon dài như trăng khuyết
Sắc đen óng ánh, tựa màu ong.
Mũi cao, dài thẳng như thỏi vàng
Sáng sạch, không khuyết thật hoàn toàn
Những hương tuyệt diệu nơi cõi thế
Vừa nghe liền biết chốn tỏa lan.
Thân Phật tuyệt diệu sắc vàng ròng
Mỗi mỗi sợi lông cũng thật đồng
Tía xanh, mềm mại, xoay về phải
Kì diệu, sáng sạch, chẳng nghĩ bàn.
Lúc mới sanh ra đã phóng quang
Chiếu soi các cõi khắp mười phương
Giúp cho mọi loài trong ba cõi
Diệt hết đau khổ, được lạc an.
Địa ngục, ngạ quỉ và bàng sanh
Chư thiên, nhân loại và tu-la
Khiến sáu nơi này trừ các khổ
Được niềm an lạc thật vô cùng.
Ánh sáng sắc thân soi chiếu khắp
Như vàng rực rỡ, chẳng gì bằng
Khuôn mặt tròn đầy như trăng sáng
Đôi môi thắm đẹp như tần-bà[1].
Bước đi oai vệ như sư tử
Toàn thân chiếu sáng tựa triêu dương
Cánh tay thon dài, vượt quá gối
Như cành sa-la[2] rũ từ trên.
Viên quang một tầm, sáng rực rỡ
Như nghìn mặt trời chiếu vô biên
Đến cả khắp cùng các cõi Phật
Tùy duyên cứu độ hết quần sanh.
Lưới ánh sáng sạch trong, khó sánh
Chiếu soi cõi nước đến trăm nghìn
Mười phương cùng khắp không ngăn ngại
Tất cả tăm tối thảy lui tan.
Ánh sáng lòng từ ban an lạc
Thân sắc rực rỡ như núi vàng
Chiếu đến trăm nghìn các cõi nước
Chúng sanh thấy được, khổ không còn.
Thân Phật thành tựu vô lượng phước
Tất cả công đức cùng trang nghiêm
Độc tôn, vượt thoát ngoài ba cõi
Bậc nhất, thế gian không ai bằng.
Tất cả chư Phật thời quá khứ
Các Phật vị lai cùng hiện tại
Trong khắp cõi nước ở mười phương
Nhiều như hạt bụi trên đại địa
Nay con chí thành vận ba nghiệp
Đảnh lễ, về nương Phật ba đời.
Ca ngợi đấng công đức như biển
Kính dâng hương hoa đẹp cúng dường
Dẫu cho miệng con sanh ngàn lưỡi
Qua vô lượng kiếp dùng ngôn từ
Cũng không nói hết công đức Phật
Vì quá rộng sâu, chẳng nghĩ bàn.
Dẫu cho miệng con sanh ngàn lưỡi
Cũng không thể nào ca ngợi hết
Một phần công đức, một Thế Tôn
Huống gì vô biên Phật và đức.
Dẫu cho nước biển dâng tràn khắp
Ngập đến Hữu Đảnh[3], Sắc giới thiên
Cũng tính biết được số lượng giọt
Nhưng không thể lượng công đức Ngài.
Nay con chí thành vận ba nghiệp
Đảnh lễ chư Phật, đức vô biên
Được bao thắng phước khó nghĩ bàn
Hồi hướng chúng sanh chóng thành Phật.
Vua kia ca ngợi Như Lai xong
Lòng càng tin sâu, phát nguyện rộng
Nguyện rằng vô số kiếp vị lai
Trong mộng thường thấy chiếc trống vàng
Được nghe âm thanh pháp sám hối
Khen công đức Phật, dụ hoa sen
Nguyện chứng vô sanh thành chánh giác.
Phật hiện ở đời thật hi hữu
Trăm ngàn vạn kiếp, khó tương phùng
Đêm mộng thường nghe tiếng trống ấy
Ngày thì theo đó lễ sám trừ.
Sáu ba-la-mật, con nguyện tu
Cứu thoát chúng sanh rời biển khổ
Sau đó chứng thành Vô thượng giác
Cõi Phật thanh tịnh chẳng nghĩ bàn.
Dâng hiến Như Lai chiếc trống vàng
Ngợi ca công đức của Như Lai
Nhân đây con gặp Thích-ca Phật
Thọ kí kế vị đấng Trung Tôn.
Kim Long, Kim Quang là con trai
Khi xưa từng là thiện tri thức
Đời đời nguyện sanh vào nhà con
Cùng được thọ kí ngôi Chánh giác.
Nếu chúng sanh nào không ai cứu
Mãi mãi luân hồi biển khổ đau
Mai sau con làm nơi tựa nương
Khiến cho tất cả được an vui.
Nỗi khổ ba cõi, con nguyện trừ
Tùy tâm sanh về miền an lạc
Vị lai con quyết tu đạo giác
Như quá khứ Phật đã viên thành.
Nguyện phước tu pháp sám Kim quang
Làm khô biển khổ, tội tiêu tan
Não phiền nghiệp chướng đều diệt hết
Bồ-đề thanh tịnh, chóng vẹn toàn.
Biển lớn phước trí rộng vô biên
Trong sạch không dơ, sâu không đáy
Con nguyện đạt được biển đức này
Chóng thành bồ-đề Vô thượng giác.
Năng lực pháp sám Kim quang minh
Giúp con ánh sáng được tịnh thanh
Ánh sáng phước này khi thành tựu
Thường dùng trí huệ chiếu khắp cùng.
Ánh sáng thân con giống Như Lai
Phước đức trí huệ lại cũng đồng
Tôn quí bậc nhất trên thế giới
Oai lực tự tại chẳng ai bằng.
Biển khổ hữu lậu[4], con nguyện qua
Vô lậu[5] biển vui, con nhàn du
Biển phước hiện đời mong đầy ắp
Biển trí mai sau nguyện trọn thành.
Nguyện cõi nước con ngoài ba cõi
Công đức thù thắng thật vô biên
Những người có duyên đồng sanh đến
Trí huệ thanh tịnh chóng mãn viên.
Diệu Tràng ông nên biết!
Quốc vương Kim Long Chủ
Từng phát nguyện như thế
Chính là ta hôm nay.
Hai người con ngày xưa
Kim Long và Kim Quang
Chính Ngân Tướng, Quang Tướng
Sẽ được ta thọ kí.
Đại chúng nghe Phật dạy
Đều phát tâm bồ-đề
Nguyện ngày nay, mai sau
Tu theo pháp sám này.

Mời bạn đọc tụng trọn bộ Kinh Kim Quang Minh tại: Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương trọn bộ PDF

Bài viết cùng chuyên mục

Tứ chủng thanh tịnh minh hối: Bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 21: Sen báu Phật Quang

Định Tuệ

Bồ Đề Tâm là gì? Ý nghĩa và lợi ích của việc phát Tâm Bồ Đề

Định Tuệ

Kinh Địa Tạng phẩm thứ hai: Phân thân tập hội

Định Tuệ

Kinh Pháp Cú phẩm tâm và hình vẽ minh họa

Định Tuệ

Phẩm thứ 23: Kim Thiên – Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh

Định Tuệ

Được làm thân người khó hơn rùa mù tìm bộng cây

Định Tuệ

Nói dối có tác hại gì? Quan điểm của Phật giáo về việc nói dối

Định Tuệ

Lời Phật dạy về Công đức xây Chùa, tạc Tượng, đúc Chuông

Định Tuệ

Viết Bình Luận