Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Quán Thế Âm Bồ Tát tầm thinh cứu khổ phổ môn thị hiện đồ PDF

Quán Thế Âm Bồ Tát tầm thinh cứu khổ phổ môn thị hiện đồ, đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn.

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh A Nan vấn Phật sự cát hung PDF – Thích Nữ Tuệ Thành dịch

Định Tuệ

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa trọn bộ PDF

Định Tuệ

Kinh Tăng Nhất A Hàm – Thích Đức Thắng việt dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân – Thích Chính Tiến PDF

Định Tuệ

Kinh Trường A Hàm trọn bộ – Thích Tuệ Sỹ dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ – Quảng Minh dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ trọn bộ file PDF cho bạn đọc tụng

Định Tuệ

Kinh Dược Sư PDF để bạn tụng đọc – HT Thích Trí Quảng

Định Tuệ

Kinh Bồ Tát Bản Hạnh PDF – Linh Sơn Pháp Bảo việt dịch

Định Tuệ

Viết Bình Luận