Tâm Hướng Phật
Lời Phật Dạy

Kinh Kim Quang Minh Quyển 1: Phẩm Tựa

Kinh Kim Quang Minh hay Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, Ánh Sáng Hoàng Kim. Dưới đây là nội dung Phẩm Tựa.

Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật trú tại Linh Thứu[10], nơi thành Vương Xá[11]. Ngài nhập pháp giới[12] thanh tịnh sâu xa, là cảnh giới Phật cũng là trụ xứ của các Như Lai[13].

Bấy giờ trong hội có chín mươi tám ngàn đại bí-sô[14], tất cả đều là bậc A-la-hán[15], tâm đã điều phục như voi thuần tánh, các lậu[16] đã hết, không còn phiền não, tâm khéo giải thoát, tuệ khéo giải thoát, công việc đã trọn, buông bỏ gánh nặng, lợi mình đã xong, không còn kết sử[17], an lạc tự tại, trụ nơi tịnh giới, có phương tiện khéo, trí tuệ trang nghiêm, chứng tám giải thoát[18], đã đến bờ kia. Trong đó có các cụ thọ[19] A-nhã Kiều-trần-như[20], A-thuyết-thị-đa, Bà-thấp-ba, Ma-ha-na-ma, Bà-đế-lợi-ca, Đại Ca-diếp-ba[21], Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp[22], Già-da Ca-diếp, Na-đề Ca-diếp, Xá-lợi-phất[23], Mục-kiền-liên[24]…, chỉ còn A-nan[25] ở vị Hữu học[26]. Vào khoảng xế chiều, các Đại thanh văn[27] đồng thời xuất định, đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ chân Ngài, nhiễu ba vòng rồi ngồi sang một bên.

Có trăm ngàn vạn ức đại bồ-tát[28], oai đức cực lớn như loài vua rồng, nổi tiếng khắp nơi, người đều quen biết, luôn thích thực hành thí giới[29] thanh tịnh, siêng tu hạnh nhẫn trải vô lượng kiếp, vượt các thiền định[30], chính niệm hiện tiền, mở cửa trí tuệ thực hành phương tiện, tự tại vận dụng thần thông vi diệu, đạt được tổng trì[31], luận biện thông suốt, đoạn dứt phiền não, vắng bặt nhiễm ô. Không bao lâu nữa, các vị này sẽ thành tựu trọn vẹn Nhất thiết chủng trí[32], hàng phục ma quân[33], gióng trống Đại pháp, chế ngự ngoại đạo, khiến cho tất cả phát tâm thanh tịnh. Các Đại bồ-tát chuyển bánh xe pháp độ cả trời người, khiến các cõi Phật trong khắp mười phương thanh tịnh trang nghiêm, chúng sanh sáu đường[34] đều được lợi ích. Các Đại bồ-tát thành tựu đại trí[35], trọn vẹn đại nhẫn[36], an trụ nơi tâm đại từ đại bi, thành tựu trọn vẹn sức đại kiên cố, phụng sự vô lượng các đức Như Lai mà không Niết-bàn[37]. Các Đại bồ-tát phát thệ nguyện lớn: ‘Đến tận vị lai trồng sâu tịnh nhân nơi các Đức Phật, từ pháp ba đời ngộ Vô sanh nhẫn[38], vượt trên trình độ tu tập Nhị thừa[39]. Các Đại bồ-tát dùng phương tiện khéo dẫn dắt thế gian, có thể diễn giảng pháp môn bí mật của đấng Đạo sư, thấu suốt pháp tánh vô cùng sâu xa, không mảy nghi ngờ. Trong số đó có các Đại bồ-tát: Vô Chướng Ngại Chuyển Pháp Luân, Thường Phát Tâm Chuyển Pháp Luân, Thường Tinh Tấn, Bất Hưu Tức, Từ Thị, Diệu Cát Tường, Quán Tự Tại, Tổng Trì Tự Tại Vương, Đại Biện Trang Nghiêm Vương, Diệu Cao Sơn Vương, Đại Hải Thâm Vương, Bảo Tràng, Đại Bảo Tràng, Địa Tạng, Hư Không Tạng, Bảo Thủ Tự Tại, Kim Cang Thủ, Hoan Hỉ Lực, Đại Pháp Lực, Đại Trang Nghiêm Quang, Đại Kim Quang Trang Nghiêm, Tịnh Giới, Thường Định, Cực Thanh Tịnh Huệ, Kiên Cố Tinh Tấn, Tâm Như Hư Không, Bất Đoạn Đại Nguyện, Thí Dược, Liệu Chư Phiền Não Bệnh, Y Vương, Hoan Hỉ Cao Vương, Đắc Danh Xưng Hỉ Lạc, Đại Vân Hiện Vô Biên Xưng, Đại Vân Sư Tử Hống, Đại Vân Ngưu Vương Hống, Đại Vân Cát Tường, Đại Vân Bảo Đức, Đại Vân Nhật Tạng, Đại Vân Nguyệt Tạng, Đại Vân Tinh Quang, Đại Vân Hỏa Quang, Đại Vân Điển Quang, Đại Vân Lôi Âm, Đại Vân Huệ Vũ Sung Biến, Đại Vân Thanh Tịnh Vũ Vương, Đại Vân Hoa Thọ Vũ Vương, Đại Vân Thanh Liên Hoa Hương, Đại Vân Bảo Chiên-đàn Hương Thanh Lương Thân, Đại Vân Trừ Ám, Đại Vân Phá Ế. Vào khoảng xế chiều, vô lượng bồ-tát như thế xuất định, đến trụ xứ Phật đảnh lễ chân Ngài, nhiễu ba vòng rồi ngồi sang một bên.

Lại có năm ức tám ngàn đồng tử[40] dòng Lê-xa-tì[41]. Trong đó có các đồng tử bậc nhất: Sư Tử Quang, Sư Tử Huệ, Pháp Thọ, Nhân-đà-la, Đại Quang, Đại Mãnh, Phật Hộ, Pháp Hộ, Tăng Hộ, Kim Cang Hộ, Hư Không Hộ, Hư Không Hống, Bảo Tạng, Cát Tường Diệu Tạng. Tất cả đều trụ Vô thượng bồ-đề[42], vui vẻ tin sâu pháp môn Đại thừa[43]. Vào khoảng xế chiều, các đồng tử này đều đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Ngài, nhiễu ba vòng rồi ngồi sang một bên.

Lại có bốn vạn hai ngàn vị trời với những vị trời xuất sắc bậc nhất, luôn luôn phát nguyện hộ trì Đại thừa, nối tiếp phát triển tuyên dương chánh pháp, không để gián đoạn. Đó là: Thiện Kiến, Hỉ Duyệt, Nhật Quang, Nguyệt Kế, Minh Huệ, Hư Không Tịnh Huệ, Trừ Phiền Não, Cát Tường. Vào khoảng xế chiều, các vị trời này đều đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Ngài, nhiễu ba vòng rồi ngồi sang một bên.

Lại có hai vạn tám ngàn long vương[44]. Trong đó có các long vương bậc nhất: Liên Hoa, Y-la-diệp, Đại Lực, Đại Hống, Tiểu Ba, Trì Khoái Thủy, Kim Diện, Như Ý. Các long vương này có lòng tin sâu và luôn ưa thích thọ trì khen ngợi, bảo vệ Đại thừa; vào khoảng xế chiều, tất cả đều đến trụ xứ của Phật, đảnh lễ chân Ngài, nhiễu ba vòng rồi ngồi sang một bên.

Lại có ba vạn sáu ngàn Dược-xoa[45], đứng đầu là Tì-sa-môn thiên vương. Trong đó có vị: Yêm-bà dược-xoa, Trì Yêm-bà, Liên Hoa Quang Tạng, Liên Hoa Diện, Tần Mi, Hiện Đại Bố, Động Địa, Thôn Thực. Các vị này đều ưa thích chánh pháp của đức Như Lai, một lòng bảo vệ, chưa từng biếng trễ; vào khoảng xế chiều, tất cả đều đến trụ xứ của Phật, đảnh lễ chân Ngài, nhiễu ba vòng rồi ngồi sang một bên.

Bốn vạn chín ngàn Yết-lộ-trà[46] vương, đứng đầu là Hương Tượng Thế Lực vương; các càn-thát-bà[47], thần a-tu-la[48], thần khẩn-na-la[49], ma-hô-lạc-già[50], thần tiên ở các núi rừng sông biển, vua các nước lớn cùng với hoàng hậu, hoàng phi của họ và chúng trời người đều nguyện ủng hộ, đọc tụng thụ trì, biên chép truyền bá giáo pháp Đại thừa; vào khoảng xế chiều, tất cả đều đến trụ xứ của Phật, đảnh lễ nơi chân Ngài, nhiễu ba vòng rồi ngồi sang một bên.

Vào lúc xế chiều, các vị thanh văn, các đại bồ-tát, tám bộ[51] trời, người… nhóm họp đầy đủ, Đức Phật xuất định quan sát đại chúng rồi thuyết kệ rằng:

Pháp mầu Kim quang minh
Tối thắng, vua các kinh
Sâu xa rất khó gặp
Là cảnh giới Như Lai
Ta sẽ vì tất cả
Giảng nói rõ kinh này.
Bốn Phật trụ bốn phương
Phương đông Phật A-súc
Phật Thật Tướng phương nam
Phương tây Vô Lượng Thọ
Thiên Cổ Âm phương bắc
Dùng oai thần gia hộ.
Ta cũng sẽ nói pháp
Sám Cát tường thù thắng
Diệt được tất cả tội
Dứt sạch các nghiệp chướng
Tiêu trừ những nạn khổ
Ban phát nhiều niềm vui
Căn bản Nhất thiết trí
Các công đức trang nghiêm.
Những người thân khiếm khuyết
Tuổi thọ sắp tổn giảm
Tướng xấu đã hiện ra
Thiên thần đều xa lánh
Bạn bè sinh sân hận
Quyến thuộc thảy phân li
Đây kia đều trái nghịch
Của cải tiêu tan hết
Sao xấu hiện bất tường
Hoặc bị trùng độc xâm
Hoặc lòng nhiều lo buồn
Khổ đau lại bức bách
Nằm ngủ thấy ác mộng
Do vậy phiền não sanh.
Những người này cần phải
Tắm gội thay y phục
Tâm chuyên nhất, không loạn
Đọc tụng, nghe, thọ trì
Kinh vương thật sâu mầu
Mà Phật đã khen ngợi.
Do oai lực của kinh
Tránh khỏi được tai ách
Và các khổ nạn khác
Tất cả đều không còn.
Tứ thiên vương[52] hộ thế
Cùng đại thần quyến thuộc
Vô lượng các dược-xoa
Đều một lòng bảo vệ.
Thiên nữ Đại Biện Tài
Thần sông Ni-liên-thiền[53]
Thần Ha-lợi-để mẫu[54]
Cùng địa thần Kiên Lao[55]
Phạm vương[56], Đế Thích[57] chủ
Long vương, khẩn-na-la
Các vua kim sí điểu
Thiên chúng a-tu-la
Đều dẫn quyến thuộc mình
Đến bảo vệ người ấy
Ngày đêm luôn không rời.
Ta thuyết kinh mầu này
Là hành xứ của Phật
Giáo bí mật Như Lai
Ngàn vạn kiếp khó gặp.
Nếu ai nghe kinh này
Diễn nói cho người khác
Hoặc lòng sinh vui mừng
Sắm lễ vật cúng dường
Thì những người như thế
Thường trong vô lượng kiếp
Được tất cả trời người
Cùng long thần cung kính
Phước ấy nhiều vô lượng
Hơn số cát sông Hằng.
Người đọc tụng kinh này
Được công đức như thế
Cũng được Phật mười phương
Các bồ-tát bậc nhất
Giúp đỡ và bảo vệ
Tránh được các nạn khổ.
Người cúng dường kinh này
Tắm rửa thay y phục
Hằng khởi lòng từ bi
Dâng hương hoa, ẩm thực.
Nếu muốn nghe kinh này
Tâm phải thật thanh tịnh
Lòng phải luôn vui vẻ
Thì công đức tăng trưởng.
Người với tâm tôn trọng
Lắng nghe kinh mầu này
Nếu sanh về cõi người
Xa lìa các khổ nạn.
Người căn lành thuần thục
Được chư Phật ngợi khen
Mới được nghe kinh này
Và pháp sám Cát tường.

Mời bạn đọc trọn bộ Kinh Kim Quang Minh tại: Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương trọn bộ PDF

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 17: Tuyền trì công đức

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 20: Phẩm Dạ Ma Cung Kệ Tán

Định Tuệ

Kinh Pháp Hoa: Phẩm An Lạc Hạnh thứ mười bốn

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 11: Phẩm Tịnh Hạnh thứ mười một

Định Tuệ

Quét dọn chùa tháp được công đức vô lượng

Định Tuệ

Kinh Sáu Sáu PDF – Trích Kinh Trung Bộ số 148

Định Tuệ

Sáng được nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng

Định Tuệ

Kinh Lăng Nghiêm quyển thứ tám – Cư sĩ Tâm Minh dịch

Định Tuệ

Kinh Địa Tạng phẩm thứ tám: Các vua diêm la khen ngợi

Định Tuệ

Viết Bình Luận