Tâm Hướng Phật
Lời Phật Dạy

Kinh Kim Quang Minh Quyển 5: Phẩm Đà-la-ni Kim Thắng

Kinh Kim Quang Minh hay Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, Ánh Sáng Hoàng Kim. Dưới đây là nội dung Phẩm Đà-la-ni Kim Thắng.

QUYỂN 5
PHẨM 8: ĐÀ-LA-NI KIM THẮNG

Bấy giờ Thế Tôn bảo Đại bồ-tát Thiện Trụ đang ở trong chúng hội rằng:

Này thiện nam tử! Nếu những người nam và người nữ nào muốn đích thân thấy chư Phật quá khứ, hiện tại vị lai, cung kính cúng dường thì nên niệm bài thần chú Kim thắng. Vì thần chú này là mẹ của các Đức Phật ba đời; ai trì chú này, không những đã được phước đức to lớn, mà còn nhận được tất cả căn lành trồng từ vô lượng Đức Phật quá khứ, không hủy tịnh giới, không khuyết tịnh giới, nhất định người này vào sâu pháp tánh.

Đức Phật lại dạy phương pháp trì niệm: trước tiên nên niệm danh hiệu chư Phật và các bồ-tát, đồng thời một lòng kính lễ các ngài, sau đó mới trì tụng bài thần chú .

– Nhất tâm đảnh lễ các Đức Phật trong mười phương

– Nhất tâm đảnh lễ các bậc Đại bồ-tát ma-ha-tát

– Nhất tâm đảnh lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả hiền thánh tăng

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni giáo chủ cõi Ta-bà

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bất Động giáo chủ phương đông

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bảo Tràng giáo chủ phương nam

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật A-di-đà giáo chủ phương tây

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thiên Cổ Âm Vương giáo chủ phương bắc

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Quảng Chúng Đức giáo chủ phương trên

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Minh Đức giáo chủ phương dưới

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bảo Tạng

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Quang

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Minh

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hương Tích

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Liên Hoa Thắng

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bình Đẳng Kiến

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bảo Kế

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bảo Thượng

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bảo Quang

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Vô Cấu Quang Minh

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Biện Tài Trang Nghiêm Tư Duy

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tịnh Nguyệt Quang Xưng Tướng Vương

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hoa Nghiêm Quang

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Quang Minh Vương

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thiện Quang Vô Cấu Xưng Vương

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Quán Sát Vô Úy Tự Tại Vương

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Vô Úy Danh Xưng

– Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tối Thắng Vương

– Nhất tâm đảnh lễ Đại bồ-tát Quán Tự Tại

– Nhất tâm đảnh lễ Đại bồ-tát Địa Tạng Vương

– Nhất tâm đảnh lễ Đại bồ-tát Hư Không Tạng

– Nhất tâm đảnh lễ Đại bồ-tát Diệu Cát Tường

– Nhất tâm đảnh lễ Đại bồ-tát Kim Cang Thủ

– Nhất tâm đảnh lễ Đại bồ-tát Phổ Hiền

– Nhất tâm đảnh lễ Đại bồ-tát Vô Tận Ý

– Nhất tâm đảnh lễ Đại bồ-tát Đại Thế Chí

– Nhất tâm đảnh lễ Đại bồ-tát Từ Thị

– Nhất tâm đảnh lễ Đại bồ-tát Thiện Huệ

Nam mô rat na, tra da da, ta đa da tha, cun tê, cun tê, cu xa lê, cu sa lê, ích chi li, mi li ti, sa va ha.

Đức Phật lại dạy bồ-tát Thiện Trụ: “Thần chú này là mẹ của các Đức Phật ba đời, nếu ai trì niệm thì sanh vô lượng, vô biên phước đức, cũng là cung kính, cúng dường tôn trọng ngợi ca chư Phật. Các Đức Phật đều thọ kí Vô thượng chánh đẳng chánh giác cho những người này. Những ai trì niệm câu thần chú này, sẽ thỏa mãn được tất cả mong cầu như thức uống ăn, y phục đồ nằm, tiền tài bảo vật, thông minh học rộng, không bệnh sống lâu, có nhiều phước đức. Người trì chú này, dầu chưa chứng được Vô thượng bồ-đề, nhưng vẫn ở chung với các bồ-tát Kim Thành Sơn, Từ Thị, Đại Hải, Quán Tự Tại, Diệu Cát Tường, Đại Băng-già-la, được các vị này giúp đỡ bảo vệ.

Những người trì niệm bài thần chú này, cần phải thực hành theo cách sau đây: Trước tiên nên tụng mười tám ngàn biến làm tiền phương tiện, kế đó lập và trang nghiêm đạo tràng trong một phòng kín. Vào ngày mồng một, hành giả tắm rửa, thay y phục sạch, đốt hương rải hoa, thành kính dâng cúng thức ăn thức uống; kế đó vào trong đạo tràng xướng lễ các danh hiệu Phật và bồ-tát nói trên; chí thành sám hối tội nghiệp đã tạo, rồi quì gối phải, tụng thần chú này ngàn tám trăm biến, tiếp đến kiết-già, tư duy bản nguyện của mình đã lập. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa vào lúc mặt trời chưa mọc, phải dùng thức ăn màu đen thanh tịnh, mười lăm ngày sau mới rời đạo tràng. Thực hành như vậy, thì oai lực phước đức của người này chẳng thể nghĩ bàn, tất cả ước nguyện thành tựu trọn vẹn. Nếu chưa toại ý, nên vào đạo tràng tiếp tục tu tập, như đã toại ý cũng cần phải thường chuyên tâm trì niệm, không được lãng quên”.

Mời bạn đọc tụng trọn bộ Kinh Kim Quang Minh tại: Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương trọn bộ PDF

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 47: Phước huệ thỉ văn

Định Tuệ

Kinh Địa Tạng phẩm thứ sáu: Như lai tán thán

Định Tuệ

Phẩm thứ 29: Phú Na Kỳ – Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 24: Tam bối vãng sanh

Định Tuệ

Kinh Lăng Nghiêm quyển thứ năm – Cư sĩ Tâm Minh dịch

Định Tuệ

Phát tâm cúng dường hai đồng tiền, chứng quả A La Hán – Kinh Hiền Ngu

Định Tuệ

Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dạy về Pháp môn niệm Phật

Định Tuệ

Những lợi ích của việc lạy sám hối 35 vị Phật

Định Tuệ

4 nhân duyên làm con cái đầu thai vào cha mẹ theo quan điểm Phật giáo

Định Tuệ

Viết Bình Luận