Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên trọn bộ 9 quyển file PDF

Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên tất cả là 13 Quyển và 69 Phẩm, nhưng ở đây Hòa Thượng chỉ chọn lọc dịch có 9 quyển và 46 Phẩm thôi.

Nội dung lời tựa của tác giả

Phật dạy: “Ông có lòng vì tất cả chúng sinh vậy cũng tốt, song Tôi nhận thấy chúng sinh bị trần cấu che tôi, say mê, tài sắc, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, tham dục, sân si, lòng dạ đen tối không có chút trí tuệ gì, vì thế tôi có ở đời cũng chỉ luống công thôi! Nên tôi muốn vào Niết Bàn là một sự an vui hơn.”

Ông lại thưa rằng: “Kính lạy đức Thế Tôn! Xin Ngài nhủ lòng thương đến con và tất cả chúng sinh trong cõi trời, cõi người, đương bị màn vô minh che tối, tìm ra không biết lối, ngày nay biển Pháp đã dấy, cơ Pháp đã dựng, thời đã tới, những chúng sinh có thể độ được, con xem số đó cũng khá đông nhiều. Vậy kính mong Ngài thi ân tế độ hoằng pháp lợi sinh.”

Kinh Hiền Ngu tất cả là 13 Quyển và 69 Phẩm, nhưng ở đây Hòa Thượng chỉ chọn lọc dịch có 9 quyển và 46 Phẩm thôi.

Phẩm thứ nhất: PHẠM THIÊN THỈNH PHÁP

Phẩm thứ nhì: THÁI TỬ MA HA TÁT ĐÕA ĐEM THÂN CHO CỌP ĂN

Phẩm thứ ba: HAI NGƯỜI DÒNG PHẠM CHÍ THỤ PHÁP BÁT QUAN TRAI

Phẩm thứ tư: ĐI Ở LẤY CÔNG CÚNG DÀNG

Phẩm thứ năm: THẦN BỂ VỚI NGƯỜI ĐI BUÔN

Phẩm thứ sáu: CẦU TỰ

Phẩm thứ bảy: THÁI TỬ TU XÀ ĐỀ

Phẩm thứ tám: CÔ KIM CƯƠNG

Phẩm thứ chín: TỲ KHƯU KIM TÀI

Phẩm thứ mười: HOA THIÊN

Phẩm thứ mười một: TỶ KHƯU BẢO THIÊN

Phẩm thứ mười hai: SÀN ĐỀ BÀ LA

Phẩm thứ mười ba: VUA TỪ LỰC CHO HUYẾT

Phẩm thứ mười bốn: HÀNG PHỤC LỤC SƯ

Phẩm thứ mười lăm: CỨ ĐÀ THÍ THÂN

Phẩm thứ mười sáu: VUA ĐẠI QUANG MINH

Phẩm thứ mười bảy: ƯU BA TƯ NA

Phẩm thứ mười tám: XUẤT GIA CÔNG ĐỨC

Phẩm thứ mười chín: SA DI HỘ GIỚI

Phẩm thứ hai mươi: NGƯỜI KHÔNG TAI, MẮT, MŨI, LƯỠI

Phẩm thứ hai mươi mốt: HAI VỢ CHỒNG NGHÈO

Phẩm thứ hai mươi hai: BÀ LÃO BÁN NGHÈO

Phẩm thứ hai mươi ba: KIM THIÊN

Phẩm thứ hai mươi bốn: TRÙNG TÍN

Phẩm thứ hai mươi lăm: TÁN ĐÀN NINH

Phẩm thứ hai mươi sáu: BỐ THÍ ĐẦU

Phẩm thứ hai mười bảy: BỐ THÍ MẮT

Phẩm thứ hai mươi tám: NĂM TRĂM NGƯỜI MÙ

Phẩm thứ hai mươi chín: PHÚ NA KỲ

Phẩm thứ ba mươi: NI – ĐỀ

Phẩm thứ ba mươi mốt: ĐẠI KIẾP TÂN NINH

Phẩm thứ ba mươi hai: TỶ KHƯU NI VI DIỆU

Phẩm thứ ba mươi ba: LÊ KỲ DI

Phẩm thứ ba mươi tư: THIẾT ĐẦU LA KIỆN NINH

Phẩm thứ ba mươi lăm: A DU CA

Phẩm thứ ba mươi sáu: BẢY LỌ VÀNG

Phẩm thứ ba mươi bảy: SAI MA

Phẩm thứ ba mươi tám: CÁI SỰ

Phẩm thứ ba mươi chín: ĐẠI THÍ TÁT BIỂN

Phẩm thứ bốn mươi: A NAN TỔNG TRÌ

Phẩm thứ bốn mươi mốt: ƯU BÀ TƯ

Phẩm thứ bốn mươi hai: CON NGỘ SÁT CHA

Phẩm thứ bốn mươi ba: TU ĐẠT LÀM TINH XÁ

Phẩm thứ bốn mươi tư: LẶC NA SÀ GIA

Phẩm thứ bốn mươi lăm: CÁ TRĂM ĐẦU

Phẩm thứ bốn mươi sáu: TỊNH CƯ THIÊN

Mời quý bạn đọc trọn bộ Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Phật thuyết A Di Đà Kinh trọn bộ file PDF cho bạn đọc tụng

Định Tuệ

Kinh độ người hấp hối – Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch

Định Tuệ

Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân PDF – HT Huyền Tôn dịch

Định Tuệ

Kinh Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác – Thích Thiện Thông PDF

Định Tuệ

Kinh Phật và các nghi thức – Thích Đạt Ma Phổ Giác soạn PDF

Định Tuệ

Kinh tránh xa các cánh cửa bại vong – TT Thích Nhật Từ PDF

Định Tuệ

Kinh Thiện Ác Nhân Quả PDF – HT Thích Trung Quán dịch

Định Tuệ

Kinh Phật thuyết Ðại tịnh pháp môn – Tịnh Nguyên dịch – PDF

Định Tuệ

Kinh Pháp Diệt Tận PDF – Quảng Minh việt dịch

Định Tuệ

Viết Bình Luận