Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo Ứng Kinh PDF

Dưới đây là nội dung Kinh Tội Phước Báo Ứng, tên đầy đủ là Phật thuyết luân chuyển ngũ đạo tội phước báo ứng Kinh, Tam tạng Pháp sư Cầu-na-bạt-đà-la Hán dịch.

Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo Ứng Kinh (1)
Hán dịch: Đời Lưu Tống, Tam tạng Pháp sư Cầu-na-bạt-đà-la, người nước Vu Điền
Việt dịch: HT. Thích-Tâm-Châu dịch chữ Hán ra chữ Việt

Chú-thích:

(1) Phật (Buddha) là danh từ chung, chỉ cho những ai có khả năng giác-ngộ hoàn-toàn về ba phương-diện: tự-giác, giác-tha và giác-hạnh viên-mãn.

Vị giác-ngộ hiện-tại là đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni (Sàkya Muni). Tục-danh là Sĩ-Đạt-Ta (Siddharthà). Ngài là con vua Tịnh-Phạn (Suddodana) con Hoàng-Hậu Ma-Gia (Maya), nước Ca-Duy-La-Vệ (Kapilavastu) thuộc Trung-Ấn-Độ.

Ngài sinh sáng sớm ngày rằm tháng tư âm-lịch, cách đây (1957) 2581 năm Ngài đi xuất-gia năm 29 tuổi; 35 tuổi thành đạo; thuyết pháp 45 năm, đến năm 80 tuổi Ngài nhập Niết-bàn tại rừng Sa-La song-thụ.

Trong kinh có hai chữ “Phật nói”, là chỉ vào đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni nói ra. Như kinh này là do chính đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, hợp cơ-duyên mà nói ra.

Kinh này là một cuốn kinh số 747 trong Đại-Tạng-kinh. Kinh này gọi đủ là: Kinh Luân-chuyển ngũ đạo, tội phúc báo ứng. Nay rút đề ngắn lại là “Tội phúc báo-ứng”.

Kinh này đức Phật nói rõ nguyên-nhân làm tội, làm phúc (làm ác, làm thiện) của chúng-sinh và chúng-sinh sẽ phải chịu hay được hưởng quả báo xấu, tốt, thích ứng với nguyên-nhân ấy mà đi, lại, lên, xuống loanh quanh (luân-chuyển) trong năm đường (ngũ đạo): Địa-ngục, ngã-quỷ, súc-sinh, người và trời.

Mời quý bạn đọc tụng Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo Ứng Kinh tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác – Thích Thiện Thông PDF

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ trọn bộ file PDF cho bạn đọc tụng

Định Tuệ

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa PDF – Đoàn Trung Còn dịch

Định Tuệ

Kinh Thiện Ác Nhân Quả PDF – HT Thích Trung Quán dịch

Định Tuệ

Kinh Trường A Hàm trọn bộ – Thích Tuệ Sỹ dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp Sanghata PDF – Nguyên Hiển dịch

Định Tuệ

Kinh Phật thuyết Ðại tịnh pháp môn – Tịnh Nguyên dịch – PDF

Định Tuệ

Quán Thế Âm Bồ Tát tầm thinh cứu khổ phổ môn thị hiện đồ PDF

Định Tuệ

Kinh Lăng Già A Bạt Đa La Bửu PDF – Thích Duy Lực dịch

Định Tuệ

Viết Bình Luận