Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Tân Biên Quán Âm Linh Cảm Lục – Thích Trí Minh dịch PDF

Bộ sách Tân Biên Quán Âm Linh Cảm Lục ghi chép lại những sự tích của đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ ban vui cho chúng sanh.

Tân Biên là bộ sách mới, ghi chép những sự tích của đức Quán Âm cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Bộ sách này được nói là mới để phân biệt với những sách xưa cũng ghi chép lại những sự tích của đức Quán Thế Âm cứu khổ ban vui cho chúng sanh.

Quán Âm là Thánh hiệu của một vị Bồ Tát mà giới Phật tử đều biết và từng nghe danh hiệu của Ngài.

Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn, Dịch giả xin trích dẫn phần giải thích Phật hiệu này trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, Đức Bổn Sư Thích Ca đã giải thích nhân khi Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát thưa hỏi: “Kính bạch Thế tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà được gọi là Quán Thế Âm?”

Bổn sư Thích Tôn dạy: “Này Vô Tận Ý Bồ Tát! Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh bị các khổ não, được nghe danh hiệu của vị Đại Sĩ này, một lòng xưng niệm thì ngay lúc ấy, Quán Thế Âm Bồ tát quán sát âm thinh xưng niệm kia, liền đến cứu giúp cho tất cả đều được giải thoát”, lại có câu “Trong ấy, nếu chỉ có đến một người xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì những chúng sanh ấy đều được giải thoát khỏi tai nạn quỉ La sát, vì nhân duyên ấy nên được gọi là Quán Thế Âm.”

Linh cảm là hai chữ rút gọn, nếu nói đủ thì phải gọi là Đại từ, Đại bi Cứu khổ Cứu nạn Quảng Đại Linh cảm, bởi vì Đức Quán Thế Âm Bồ tát chẳng những cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh trong lục đạo mà còn cứu nguy cho các hàng Thánh nhân trong Tam thừa, vì thế nên chẳng những chúng sanh trong lục đạo trì niệm danh hiệu của Bồ tát mà chúng sanh trong Tam thừa cũng đều trì niệm.

Thế nên, tâm Đại từ Đại bi của Bồ tát phổ biến trong cả chín pháp giới nên được gọi là Đại từ Đại bi Cứu khổ cứu nạn Quảng đại Linh cảm.

Mời quý bạn đọc Tân Biên Quán Âm Linh Cảm Lục – Thích Trí Minh việt dịch tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Pháp Hoa Kinh Thâm Nghĩa Đề Cương – HT Từ Thông dịch PDF

Định Tuệ

Truyện cổ Sự tích cứu vật phóng sinh – Hòa Thượng Tịnh Không

Định Tuệ

Bát Chánh Đạo: Con đường đến hạnh phúc PDF

Định Tuệ

Liên Trì Cảnh Sách PDF – Thích Quảng Ánh việt dịch

Định Tuệ

Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ PDF

Định Tuệ

Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ – Sách PDF

Định Tuệ

Những vấn đề cần biết khi lâm chung PDF – Pháp Sư Thế Liễu

Định Tuệ

Báo ứng hiện đời tập 1: Cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan dịch

Định Tuệ

Mật Tông Kim Cang Thừa chú giải PDF trọn bộ – Thích Linh Quang

Định Tuệ

Viết Bình Luận