Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Phật nói Kinh Nghiệp báo sai biệt cho trưởng giả Thủ Ca PDF

Phật nói Kinh Nghiệp báo sai biệt cho trưởng giả Thủ Ca. Hán Dịch: Ðời Tùy Dương Xuyên Quận Thủ Cù Ðàm Pháp Trí. Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc.

Tôi nghe như vầy:

Một hôm, Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Phật bảo trưởng giả Thủ-ca Đao-đề-da-tử rằng: “Trưởng giả Thủ-ca! Ta sẽ vì ông nói pháp môn thiện ác nghiệp báo sai biệt. Ông phải lắng nghe! Khéo ghi nhớ kĩ!”.

Khi ấy, Thủ-ca liền bạch Phật rằng: “Kính vâng, Thế Tôn! Con ao ước muốn nghe!”.

Phật bảo Thủ-ca: “Tất cả chúng sinh có liên quan với nghiệp, nương tựa nơi nghiệp, theo nghiệp của mình mà lưu chuyển. Do nhân duyên này nên có chia ra thượng, trung, hạ; sai khác nhau chẳng đồng. Hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo mạng sống dài lâu; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo nhiều bệnh tật, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo ít bệnh tật; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo thân thể xấu xí, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo thân thể đẹp đẽ; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo uy thế nhỏ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được quả báo uy thế lớn; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo dòng họ thấp hèn, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo dòng họ cao quý; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh tiền của ít, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh tiền của nhiều; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo trí tà kiến (thấy biết sai lệch không đúng sự thật, không tin nhân quả), hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo trí chân chánh; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo địa ngục; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo ngạ quỷ; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo A-tu-la; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo loài người; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo Trời Dục giới; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo Trời Sắc giới; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo Trời Vô sắc giới; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo quyết định, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo không quyết định; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo sinh nơi biên địa (vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới v.v…), hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo sinh nơi trung quốc (thành phố lớn, thủ đô v.v…); hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo chịu đủ tuổi thọ ở địa ngục, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh chịu quả báo phân nửa tuổi thọ ở địa ngục, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo tạm vào địa ngục liền ra; hoặc có nghiệp làm mà chẳng tập (huân tập), hoặc có nghiệp tập mà không làm, hoặc có nghiệp cũng tập cũng làm, hoặc có nghiệp không làm không tập; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh ban đầu vui sau khổ, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh ban đầu khổ sau vui, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh ban đầu khổ sau khổ, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh ban đầu vui sau vui; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh nghèo cùng mà thích bố thí, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh giàu có mà keo tham (tham lam, bỏn xẻn), hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh giàu có mà hay bố thí, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh nghèo cùng mà keo tham; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh được thân vui mà tâm không vui, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh được tâm vui mà thân không vui, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh được thân tâm đều vui, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh thân tâm đều không vui; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh tuổi thọ tuy hết mà nghiệp không hết, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh nghiệp tuy hết mà tuổi thọ không hết, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ đều hết, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ đều không hết mà hay đoạn trừ các phiền não; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh sinh nơi đường ác, hình dáng đẹp lạ, mày mắt đoan trang, màu da tươi sáng, được người thích nhìn; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh sinh nơi đường ác, hình dáng xấu xí, da dẻ thô nhám, người không thích nhìn; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh sinh nơi đường ác, thân miệng hôi thối, các căn khuyết tật (mắt, tai mũi, lưỡi v.v… không trọn vẹn); hoặc có chúng sinh thường làm mười nghiệp ác, bị quả báo xấu hiện ra cảnh bên ngoài; hoặc có chúng sinh thường làm mười nghiệp lành, được quả báo thù thắng hiện ra cảnh bên ngoài.

Lại nữa, Trưởng giả! Nếu có chúng sinh lễ chùa tháp thờ Phật, được mười thứ công đức; dâng cúng lọng báu, được mười thứ công đức; dâng cúng phướn lụa, được mười thứ công đức; dâng cúng chuông linh, được mười thứ công đức; dâng cúng y phục, được mười thứ công đức; dâng cúng chén bát, được mười thứ công đức; dâng cúng thức ăn nước uống, được mười thứ công đức; dâng cúng giày dép, được mười thứ công đức; dâng cúng hương hoa, được mười thứ công đức; dâng cúng đèn sáng, được mười thứ công đức; cung kính chắp tay, được mười thứ công đức. Đó gọi là lược nói pháp môn Các nghiệp sai biệt ở thế gian”.

……….

Mời quý bạn đọc trọn bộ kinh tại file PDF dưới đây.

[pvfw-embed viewer_id=”590″ width=”100%” height=”600″ iframe_title=”Tâm Hướng Phật” zoom=”auto” pagemode=”none”]

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Phật thuyết Ðại tịnh pháp môn – Tịnh Nguyên dịch – PDF

Định Tuệ

Kinh Vu Lan Báo Hiếu – HT Thích Huệ Đăng dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa PDF – Đoàn Trung Còn dịch

Định Tuệ

Kinh Phạm Võng Phẩm Bồ Tát Tâm Địa PDF

Định Tuệ

Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm – Hạnh Cơ việt dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm trọn bộ PDF cho bạn đọc tụng – Thích Trí Tịnh

Định Tuệ

Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh – Như Hòa dịch

Định Tuệ

Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên trọn bộ 9 quyển file PDF

Định Tuệ

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni PDF – Dịch giả Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Viết Bình Luận