Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Khi nào mới nắm chắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc?

Đến ngày nào mà Lục căn tiếp xúc cảnh giới Sáu trần không còn sinh phiền não thì mới nắm chắc phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Trong các buổi giảng, chúng tôi thường nói mỗi ngày, khuyên hằng ngày, câu khẩu đầu thiền của vị đường chủ Niệm Phật Đường là “Buông xuống Thân, Tâm, Thế giới”. Đấy chính là tổng cương lãnh. Thế nhưng quý vị chẳng cần bận lòng vì Thân, Tâm, Thế giới trong hiện tại nữa, mà hãy nhất tâm niệm Phật, như thế thực sự chẳng có một ai không thành tựu.

Vì thế quý vị thấy người thật sự niệm Phật, tuyệt đại đa số họ chuyện gì cũng chẳng quản, chuyện gì cũng đều chẳng hỏi tới, chuyện gì cũng đều chẳng chấp trước, nhất tâm nhất ý cầu sanh Tịnh Độ.

Đến ngày nào mà Lục căn, tức là mắt, tai, mũi, thân, ý của chúng ta tiếp xúc cảnh giới Sáu trần, tức sắc thanh, hương, vị, xúc, pháp không còn sinh phiền não thì mới nắm chắc phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Chứ vẫn nhìn người không thuận mắt. Không thể sống chung với người khác, thì khó mà niệm Phật vãng sanh, giả sử tự mình đem vọng tưởng chấp trước, đều buông xuống thì cảnh giới bên ngoài đều bình đẳng, không có thị phi, thiện ác.

Ngẫu ích Đại sư nói rất hay: “Cảnh duyên không tốt xấu”. Cảnh là hoàn cảnh vật chất. Duyên là hoàn cảnh của mọi nhân sự.

Không nhìn thấu là không có trí tuệ, không buông xuống là không có công phu. Nhìn thấu và buông xuống rất quan trọng, ngày nay mọi người học Phật nhưng không có lợi ích từ Phật pháp. Nguyên nhân gì vậy? Không nhìn thấu không buông xuống.

Công phu là buông xuống, quả thật có thể nhìn thấu thì quý vị tự nhiên sẽ buông xuống. Quý vị buông xuống bao nhiêu thì trí tuệ mở ra bấy nhiêu. Nó hổ trợ cho nhau.

Người mà Phật A Di Đà hoan nghinh là người có tâm chân thành. Người mà có tâm thị phi, thì Phật A Di Đà sẽ không tiếp dẫn. Bởi vì lời nói việc làm không hợp nhau. Thì niệm Phật, niệm cho nhiều đi nữa cũng không thể vãng sanh.

Trích dẫn từ bài Khai Thị của Ân Sư Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Ngũ trược ác thế là gì? Ngũ Trược ác thế thệ tiên nhập là gì?

Định Tuệ

Ngũ vị tân là gì? Ăn ngũ vị tân có tội hay không?

Định Tuệ

Niệm Phật phải phát nguyện vãng sanh Cực Lạc

Định Tuệ

Triền phược có nghĩa là gì? Bát triền tam phược gồm những gì?

Định Tuệ

Người nào là người có phước báo nhất thế gian?

Định Tuệ

Con đường thoát ly luân hồi

Định Tuệ

Chánh tín: Tin nhân quả, tin nhân duyên

Định Tuệ

Nhìn thấu buông xuống là gì? Làm như thế nào?

Định Tuệ

Tâm niệm Phật là tâm thanh tịnh, tâm tịnh ắt cõi Phật sẽ tịnh

Định Tuệ

Viết Bình Luận