Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Thời Mạt Pháp này thường đọc tụng Kinh Địa Tạng là tốt nhất

Ngay trong thời Mạt Pháp này mà chúng ta có thể thường xuyên đọc tụng Kinh Địa Tạng là tốt nhất. Bởi vì nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng…

Ngay trong thời Mạt Pháp này mà chúng ta có thể thường xuyên đọc tụng Kinh Địa Tạng là tốt nhất. Bởi vì nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng là nếu người nào tụng Kinh Địa Tạng thì Ngài sẽ đến hộ trì, và người ấy sẽ có được hai mươi tám điều lợi ích. Thế nên, sau khi nghe giảng rồi, quý vị cần phải nỗ lực, cố gắng y theo giáo pháp mà tu hành, đừng bỏ lỡ cơ hội.

Biết được Phật Pháp mà chẳng thực hành thì cũng như không biết; cho nên, biết được Phật Pháp rồi thì phải biết trân quý mà “y pháp tu hành”—đây là điều rất thiết yếu!

Xem nội dung Kinh Địa Tạng tại đây: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện trọn bộ

Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện, Đức Phật dạy:

Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Ngài Ðịa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường ngợi khen chiêm lễ thời kẻ ấy được hai mươi tám điều lợi sau đây:

1. Các hàng Trời, Rồng thường hộ niệm.

2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn.

3. Chứa nhóm nhân vô thượng của Thánh.

4. Mãi không còn thối thất đạo Bồ Ðề.

5. Ðồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ.

6. Những bịnh tật không đến nơi thân.

7. Khỏi những tai nạn về lửa và nước.

8. Không có bị hại vì trộm cướp.

9. Người khác thấy đến sanh lòng cung kính.

10. Các hàng Quỷ Thần theo hộ trì.

11. Ðời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai.

12. Ðời sau sẽ làm con gái các hàng Vương Giả, Ðại Thần.

13. Thân tướng xinh đẹp.

14. Phần nhiều được sanh về cõi trời.

15. Hoặc làm bậc vua chúa.

16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước.

17. Có mong cầu chi cũng được toại ý.

18. Quyến thuộc an vui.

19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch.

20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn.

21. Ði đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại.

22. Ðêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ.

23. Những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ.

24. Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng.

25. Các bậc Thánh ngợi khen.

26. Căn tánh lanh lợi thông minh.

27. Giàu lòng từ mẫn.

28. Rốt ráo thành Phật.

Hòa Thượng Tuyên Hóa!
Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Làm thế nào để đoạn trừ danh lợi, dục vọng của người thế gian?

Định Tuệ

Học Phật chớ nên có tâm ngạo mạn

Định Tuệ

Người tường tận đạo lý, thấu hiểu đúng sai là bậc Thánh nhân

Định Tuệ

Pháp môn Tịnh Độ, một pháp hợp thời cơ

Định Tuệ

Niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật

Định Tuệ

Tập khí là gì? Tu hành quá nhiều tập khí làm sao dứt trừ?

Định Tuệ

Tu hành cần có tâm kiên cố, phải canh gác sáu căn

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Hạ Liên Cư là chân kinh

Định Tuệ

Người mới bắt đầu tụng kinh nên đọc tụng những kinh gì?

Định Tuệ

Viết Bình Luận