Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Thời Mạt Pháp này thường đọc tụng Kinh Địa Tạng là tốt nhất

Ngay trong thời Mạt Pháp này mà chúng ta có thể thường xuyên đọc tụng Kinh Địa Tạng là tốt nhất. Bởi vì nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng…

Ngay trong thời Mạt Pháp này mà chúng ta có thể thường xuyên đọc tụng Kinh Địa Tạng là tốt nhất. Bởi vì nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng là nếu người nào tụng Kinh Địa Tạng thì Ngài sẽ đến hộ trì, và người ấy sẽ có được hai mươi tám điều lợi ích. Thế nên, sau khi nghe giảng rồi, quý vị cần phải nỗ lực, cố gắng y theo giáo pháp mà tu hành, đừng bỏ lỡ cơ hội.

Biết được Phật Pháp mà chẳng thực hành thì cũng như không biết; cho nên, biết được Phật Pháp rồi thì phải biết trân quý mà “y pháp tu hành”—đây là điều rất thiết yếu!

Xem nội dung Kinh Địa Tạng tại đây: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện trọn bộ

Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện, Đức Phật dạy:

Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Ngài Ðịa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường ngợi khen chiêm lễ thời kẻ ấy được hai mươi tám điều lợi sau đây:

1. Các hàng Trời, Rồng thường hộ niệm.

2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn.

3. Chứa nhóm nhân vô thượng của Thánh.

4. Mãi không còn thối thất đạo Bồ Ðề.

5. Ðồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ.

6. Những bịnh tật không đến nơi thân.

7. Khỏi những tai nạn về lửa và nước.

8. Không có bị hại vì trộm cướp.

9. Người khác thấy đến sanh lòng cung kính.

10. Các hàng Quỷ Thần theo hộ trì.

11. Ðời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai.

12. Ðời sau sẽ làm con gái các hàng Vương Giả, Ðại Thần.

13. Thân tướng xinh đẹp.

14. Phần nhiều được sanh về cõi trời.

15. Hoặc làm bậc vua chúa.

16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước.

17. Có mong cầu chi cũng được toại ý.

18. Quyến thuộc an vui.

19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch.

20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn.

21. Ði đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại.

22. Ðêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ.

23. Những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ.

24. Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng.

25. Các bậc Thánh ngợi khen.

26. Căn tánh lanh lợi thông minh.

27. Giàu lòng từ mẫn.

28. Rốt ráo thành Phật.

Hòa Thượng Tuyên Hóa!
Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Người chân thật tu hành nhất định không thể xa rời Giới Định Tuệ

Định Tuệ

Atula có nghĩa là gì? Sao gọi là Thiên Atula? Vì sao đọa Atula đạo?

Định Tuệ

Bố thí Tài thì được tiền tài

Định Tuệ

Giới Luật là gì? Tầm quan trọng của giới luật

Định Tuệ

Nhập Pháp Giới – Cư Sĩ Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng giảng giải

Định Tuệ

Có bốn hạng người ở đời là những hạng người nào?

Định Tuệ

Phương pháp cầu con và thai giáo theo Phật giáo

Định Tuệ

Lục chủng thành tựu là gì? Ý nghĩa của lục chủng thành tựu

Định Tuệ

Người tu tịnh độ trước khi chết có những điềm lành gì không?

Định Tuệ

Viết Bình Luận