Tâm Hướng Phật
Giảng Giải Kinh

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa trọn bộ 600 tập PDF

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa trọn bộ gồm 600 tập (Kinh Vô Lượng Thọ lần 11) – Lão Pháp Sư Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng.

Lời mở đầu

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Tập 1
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Ngày 5 tháng 04 năm 2010
Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảo chánh: Đức Phong, Trịnh Vân và Huệ Trang

Thưa chư vị pháp sư, chư vị đại đức, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống.

Ngày hôm nay nhằm tiết Thanh Minh Âm lịch, chúng tôi chọn ngày hôm nay để bắt đầu giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Đối với mọi người, danh xưng này dường như rất xa lạ, nhưng các vị đồng tu đã lâu trong nhà Phật biết Tịnh Độ Đại Kinh là kinh Vô Lượng Thọ.

Kinh Vô Lượng Thọ hiện thời có chín phiên bản khác nhau, bản được chúng tôi chọn lựa chính là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Sắp theo thứ tự triều đại trước sau, bản này là bản cuối cùng, là bản thứ chín. “Giải” (解) là chú giải, do đệ tử cụ Hạ là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải. Duyên khởi này cũng rất chẳng thể nghĩ bàn!

Trong giáo pháp Đại Thừa, cũng như trong Phật môn, [mọi người] đều cảm thấy kinh Vô Lượng Thọ rất hy hữu. Vì sao? Vì thuở đức Thế Tôn tại thế, giảng kinh, dạy học suốt bốn mươi chín năm; trong bốn mươi chín năm, Ngài đã giảng khá nhiều kinh luận, [các kinh luận khác] lão nhân gia chỉ giảng một lần, chẳng hề giảng trùng lặp, chỉ riêng kinh Vô Lượng Thọ được giảng trùng lặp mấy lượt. Đối với sự phiên dịch tại Trung Quốc, từ Dịch Kinh Mục Lục, chúng ta thấy kinh này có mười hai bản dịch, được phiên dịch nhiều lần nhất.

Từ triều Hán cho đến triều Tống, trong vòng tám trăm năm, dịch mười hai lần. Lẽ đương nhiên, nếu cùng một bản gốc, tuy có nhiều bản dịch, đương nhiên văn tự trong các bản dịch ấy khác nhau, nhưng nội dung chắc chắn là đại đồng tiểu dị. Như kinh Kim Cang có sáu bản dịch, từ Đại Tạng Kinh, chúng ta có thể thấy sáu bản dịch ấy có cùng một nguyên bản (bản gốc), cũng có nghĩa là đức Thế Tôn chỉ giảng [kinh Kim Cang] một lần.

Kinh Vô Lượng Thọ rất lạ lùng, những bản dịch sai biệt rất lớn. Chỗ rõ ràng nhất, mà cũng là phần trọng yếu nhất trong kinh này, chính là bổn nguyện của A Di Đà Phật. Hiện tại, chỉ còn lại năm bản trong mười hai bản dịch, đã thất truyền bảy bản. Hiện thời, trong Đại Tạng Kinh có mục lục [ghi tựa đề của các bản dịch ấy], nhưng không có văn bản. Đây là chuyện rất đáng tiếc nuối!

Trong năm bản dịch gốc còn được lưu truyền, hai bản ghi bốn mươi tám nguyện, hai mươi bốn nguyện cũng được ghi trong hai bản, còn bản dịch đời Tống chép ba mươi sáu nguyện, sai biệt quá lớn! Nếu bảo nguyên bản chỉ có một loại, chắc chắn không thể nào có sự sai biệt này. Đó là chuyện chẳng thể xảy ra được!

Do vậy, từ chỗ có ba loại bổn nguyện sai biệt, cổ đại đức phán đoán: Đối với bảy bản dịch đã thất truyền, do không biết nội dung [nên chẳng dám bàn tới], từ năm bản dịch này, khẳng định đức Thế Tôn tối thiểu giảng [kinh Vô Lượng Thọ] ba lần. Ba lượt nói bổn nguyện của A Di Đà Phật, đức Thế Tôn nói các điều nguyện không giống nhau, nên mới có sai biệt. Dự đoán này rất hợp la-tập (logic), bọn chúng ta cũng đều có thể chấp nhận. Nhiều lần tuyên giảng đâu phải dễ! Nếu không phải là hết sức trọng yếu, đức Thế Tôn chẳng thể tuyên giảng nhiều lượt.

Trong Đại Tạng Kinh, gần như chẳng tìm được dấu vết [những bộ kinh khác] được tuyên giảng nhiều lần. Sở dĩ, thuở còn tại thế, đức Phật đã tuyên giảng bộ kinh này nhiều lần, vì đây là một bộ kinh vô cùng trọng yếu. Nhất là chúng ta thấy Thiện Đạo đại sư đã nói hai câu, ngài Thiện Đạo là người đời Đường, theo truyền thuyết Ngài là A Di Đà Phật tái lai, lời ngài Thiện Đạo nói chính là lời A Di Đà Phật nói!

Ngài dạy: “Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải” (Sở dĩ đức Như Lai xuất hiện trong thế gian chỉ vì muốn nói biển bổn nguyện của Phật Di Đà), có nghĩa là nói: Thập phương chư Phật thị hiện trong thế gian [chỉ vì nguyên nhân này].

Qua phẩm Hoa Tạng Thế Giới và phẩm Thế Giới Thành Tựu của kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy vũ trụ quan của nhà Phật (Triết Học hiện đại bảo [nội dung những điều được nói trong hai phẩm kinh trên đây] là vũ trụ quan nhà Phật) quá lớn! Các nhà thiên văn học hiện thời chưa đạt tới cảnh giới này. Nói theo Phật giáo, sự quan sát và lý giải của các nhà thiên văn học vẫn chưa thể thoát khỏi thế giới Sa Bà.
…………

Mời quý bạn đọc Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa trọn bộ 600 tập (Chia thành 10 quyển ở dưới)- Lão Pháp Sư Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng tại những file PDF dưới đây.

Tập 1|Tập 2|Tập 3|Tập 4|Tập 5|Tập 6|Tập 7|Tập 8|Tập 9|Tập 10
Tập 11|Tập 12|Tập 13|Tập 14|Tập 15|Tập 16|Tập 17|Tập 18|Tập 19|Tập 20
Tập 21|Tập 22|Tập 23|Tập 24|Tập 25|Tập 26|Tập 27|Tập 28|Tập 29|Tập 30
Tập 31|Tập 32|Tập 33|Tập 34|Tập 35|Tập 36|Tập 37|Tập 38|Tập 39|Tập 40
Tập 41|Tập 42|Tập 43|Tập 44|Tập 45|Tập 46|Tập 47|Tập 48|Tập 49|Tập 50
Tập 51|Tập 52|Tập 53|Tập 54|Tập 55|Tập 56|Tập 57|Tập 58|Tập 59|Tập 60
Tập 61|Tập 62|Tập 63|Tập 64|Tập 65|Tập 66|Tập 67|Tập 68|Tập 69|Tập 70
Tập 71|Tập 72|Tập 73|Tập 74|Tập 75|Tập 76|Tập 77|Tập 78|Tập 79|Tập 80
Tập 81|Tập 82|Tập 83|Tập 84|Tập 85|Tập 86|Tập 87|Tập 88|Tập 89|Tập 90
Tập 91|Tập 92|Tập 93|Tập 94|Tập 95|Tập 96|Tập 97|Tập 98|Tập 99|Tập 100
Tập 101|Tập 102|Tập 103|Tập 104|Tập 105|Tập 106|Tập 107|Tập 108|Tập 109|Tập 110

Quyển 1|Quyển 2|Quyển 3|Quyển 4|Quyển 5|Quyển 6|Quyển 7|Quyển 8|Quyển 9|Quyển 10

Bài viết cùng chuyên mục

Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải PDF – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Định Tuệ

Kinh Lăng Nghiêm quyển 5 – Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng

Định Tuệ

Kinh Duy Ma Cật giảng giải PDF – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Định Tuệ

Học vi nhân sư hành vi thế phạm – HT Tịnh Không

Định Tuệ

Chú Lăng Nghiêm giảng giải tập 1 – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Định Tuệ

Kinh Kim Cang Lược Giải – Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng PDF

Định Tuệ

Kinh A Di Đà lược giải – Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng PDF

Định Tuệ

Kinh A Di Đà Sớ Sao PDF – Liên Trì Đại Sư soạn

Định Tuệ

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – HT Tịnh Không giảng giải PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận