Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Pháp Môn Niệm Ân Đức Phật – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Pháp-môn niệm 9 ân Đức Phật là 1 trong 10 đề mục thiền định niệm niệm (anussati) cũng là 1 trong 40 đề-mục-thiền-định.

NamoTassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

“Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti”.
Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí.

NamoTassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

Buddhavandanā

“Itipi so Bhagavā Arahaṃ, Sammāsambuddho, Vijjācaraṇasampanno, Sugato, Lokavidū, Anuttaro purisadammasārathi, Satthā devamanussānaṃ, Buddho, Bhagavā.”
Evaṃ navahi guṇehi, lokamhi kittibyāpitaṃ.
Atulaṃ Dhammarājānaṃ, vandāmi tīhi sādaraṃ.
Sakkaccaṃ abhivandiya, katā me guṇavaṇṇanā.

Kính Lễ Đức-Phật

Đức-Thế-Tôn có đủ chín ân-đức,
A-ra-haṃ cho đến Bha-ga-vā,
Là Pháp-vương vô thượng trong chúng sinh,
Danh tiếng lừng lẫy toàn cõi chúng sinh,
Con hết lòng thành kính đảnh lễ Ngài,
Bằng thân khẩu ý trong sạch của con.
Sau khi thành kính đảnh lễ Ngài xong,
Con xin giải thích chín ân-Đức-Phật.

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-ThếTôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

PHÁP MÔN NIỆM 9 ÂN-ĐỨC-PHẬT
Soạn-giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp
(Dhammarakkhita Bhikkhu)
(Aggamahāpaṇḍita)

Lời Nói Đầu
(Tái bản lần thứ nhì có sửa và bổ sung)

Pháp-môn niệm 9 ân-Đức-Phật là 1 trong 10 đề-mục-thiền-định niệm-niệm (anussati) cũng là 1 trong 40 đề-mục-thiền-định.

Trong 40 đề-mục-thiền-định có 4 đề-mục thiền-định cơ bản hỗ trợ cho hành-giả thực hành pháp-hành thiền-định và thực-hành pháp hành thiền-tuệ.

4 đề-mục-thiền-định ấy là:

1- Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật là một đề-mục-thiền-định dễ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo: 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, mà đức-tin là nền tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh và tăng trưởng như là dục giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc giới thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới thiện pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm.

2- Đề mục niệm rải tâm từ là đề mục thiền định làm cho thân tâm của mình được an lạc và tất cả chúng sinh khác cũng được an lạc, nên tránh khỏi được những điều tai hại, trở ngại không xảy ra, hành giả được thuận lợi thực hành pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ.

3- Đề mục niệm về sự chết là đề mục thiền định nhắc nhở hành giả rằng: “sự chết là điều chắc chắn sẽ xảy đến với mình, nhưng không biết lúc nào” khiến cho hành giả không dám thất niệm lười biếng, mà cố gắng tinh tấn không ngừng thực hành pháp hành thiền tuệ, để mong giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài.

4- Đề mục niệm 32 thể trọc trong thân của mình là đề mục thiền định niệm tưởng 32 thể trọc trong thân của mình là bất tịnh, thật đáng ghê tỏm, nên diệt tâm tham ái bên trong của mình không cho phát sinh tham ái bên ngoài đối với người khác, chúng sinh khác, để thuận lợi thực hành pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ.

Mời quý bạn đọc Pháp Môn Niệm Ân Đức Phật – Tỳ Khưu Hộ Pháp tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Lăng Nghiêm Ảnh Hiện – Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng – PDF

Định Tuệ

Tịnh Tông Nhập Môn – Pháp Sư Tịnh Không giảng PDF

Định Tuệ

100 Câu Hỏi Phật Pháp tập 2 PDF – Thích Phước Thái

Định Tuệ

Cẩm Nang Cư Sĩ – Tác giả Tâm Diệu – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông trọn bộ – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Gương Bậc Xuất Gia – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Tám Quyển Sách Quý – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Khái niệm Tánh Không trong Phật giáo – Hoang Phong dịch PDF

Định Tuệ

Pháp Nhẫn Nại – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận