Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Bi Hoa hay Đại Bi Liên Hoa PDF trọn bộ cho bạn đọc tụng

Kinh Bi Hoa còn có tên là Đại Bi Liên Hoa Kinh, là một trong những bộ kinh nói về hạnh Bố thí của đại thừa. Dưới đây là nội dung kinh file PDF để quý vị tụng đọc.

LỜI NÓI ĐẦU

Kinh Bi Hoa là một trong những bản kinh được rất nhiều người biết đến, nhưng lại ít ai có duyên may được đọc trọn bộ kinh. Sở sĩ như thế là vì kinh này được trích dẫn và nhắc đến trong rất nhiều kinh luận khác, nhưng nguyên bản Hán văn lại thuộc vào loại hiếm gặp. Chính vì vậy mà rất ít người hiểu được trọn vẹn về bản kinh này.

Nhiều người cho rằng kinh này thuộc Tịnh độ tông. Tuy nhiên, ngồi việc đề cập đến nhân duyên tiền thân của đức Phật A-di-đà – cùng với rất nhiều vị Phật và Bồ Tát khác nữa – thì kinh này tuyệt nhiên không có phần nào chỉ dạy hay khuyến khích pháp môn Tịnh độ.

Một phần lớn nội dung kinh đề cập đến pháp Bố thí trong tinh thần Đại thừa ,nhưng điều đó đã được sử dụng như một phương tiện để hiển bày tâm đại bi của Bồ Tát – và Bồ Tát ở đây chính là một tiền thân của đức Phật Thích-ca. Và chính vì thế mà kinh này có tên là Đại Bi Liên Hoa – được gọi tắt thành kinh Bi Hoa.

Khi chuyển dịch kinh này sang Việt ngữ, chúng tôi chỉ mong sao có thể giúp cho những ai không có điều kiện đọc trực tiếp nguyên bản Hán văn cũng được thấm nhuần những lời dạy của Phật. Nếu có bất cứ ai nhờ đọc tụng kinh này mà được phần lợi ích thì đó chính là tâm nguyện duy nhất của chúng tôi khi thực hiện công việc này.

Dù đã hết sức thận trọng trong công việc nhưng chắc chắn cũng không thể tránh khỏi ít nhiều sai sót, kính mong các bậc cao minh rộng lòng chỉ giáo.

Bộ kinh Bi Hoa là một trong những bộ kinh nói về hạnh Bố thí của đại thừa. Cũng nói về duyên tu hạnh bố thí của vua Vô Tránh Niệm và chư đại Bồ Tát như: Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền v.v.. thời Đức Bảo Tạng Như Lai, khi còn ở nhân là con của vua Vô Tránh Niệm tức là Đức Phật A Di Đà mà hiện tại Ngài đang giáo hóa chúng sinh ở thế giới An Dưỡng về Phương Tây.

Thích Nữ Tâm Thường Kính Bút!

“Kinh này lại có thể khiến cho các căn lành thảy đều tăng trưởng; có thể cứu vớt chúng sinh trong ba đường ác; có thể chỉ ra con đường Ba thừa thoát ra Ba cõi; có thể đạt đến pháp nhẫn rất thâm sâu, cùng các môn đà-la-ni, tam-muội; có thể giúp chúng sinh làm nên sự lợi ích lớn lao, có thể ngồi lên tòa kim cang nơi đạo tràng; có thể trừ phá bốn ma (Phiền não ma, ngũ ấm ma, thiên ma và tử ma); có thể chỉ bày hết thảy các pháp hỗ trợ Bồ-đề; có thể chuyển bánh xe chánh pháp; đối với những ai không có các tài bảo của bậc thánh có thể làm cho được đầy đủ tất cả; có thể khiến cho vô lượng vô biên chúng sinh được trụ yên trong chỗ không còn sợ sệt.

“Do những nhân duyên ấy, nếu có thể gìn giữ kinh này, tụng đọc thông suốt, vì người khác giảng nói, dù chỉ là một bài kệ, hoặc nếu trong khoảng năm mươi năm cuối của thời mạt thế mà có thể sao chép chỉ một bài kệ trong kinh này, đều được đầy đủ vô lượng vô biên phước đức như vậy. Vì thế nên hôm nay ta mới thuyết dạy kinh này.

“Kinh điển lớn lao như thế này, nay sẽ giao phó lại cho ai? Ai có thể trong khoảng năm mươi năm cuối của thời mạt thế sẽ bảo vệ, gìn giữ pháp môn này? Ai có thể vì các vị Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển ở khắp mọi nơi mà tuyên thuyết kinh này, khiến cho đều được nghe thấy? Ai có thể vì những chúng sinh có nhiều tham dục, ác độc, tà kiến, không tin nhân quả mà giảng giải cho họ nghe giáo pháp này?”

Mời quý bạn đọc Kinh Bi Hoa hay Đại Bi Liên Hoa tại file PDF dưới đây.

[pvfw-link viewer_id=”2065″ text=”Kinh Bi Hoa – Thích Nữ Tâm Thường dịch” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_blank” default_zoom=”auto” pagemode=”none”]

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật PDF cho bạn đọc tụng

Định Tuệ

Kinh Thủ Lăng Nghiêm trọn bộ PDF cho bạn đọc tụng – Tâm Minh

Định Tuệ

Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp Sanghata PDF – Nguyên Hiển dịch

Định Tuệ

Kinh Lăng Già Tâm Ấn PDF – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Định Tuệ

Kinh Phật thuyết tội nghiệp báo ứng giáo hóa địa ngục PDF

Định Tuệ

Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân PDF

Định Tuệ

Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm – Hạnh Cơ việt dịch PDF

Định Tuệ

Kinh tránh xa các cánh cửa bại vong – TT Thích Nhật Từ PDF

Định Tuệ

Kinh Pháp Hoa hay Diệu Pháp Liên Hoa Kinh trọn bộ PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận