Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Người tin tưởng pháp môn Tịnh độ, phước báo chẳng thể nghĩ bàn

So với bất cứ pháp môn nào, cũng đều nhanh chóng hơn. Pháp môn này là pháp môn thành Phật trong một đời, vấn đề là quý vị có tin hay không, có phước phận ấy hay chăng?

Thật sự tin tưởng thì quý vị có phước, phước báo ấy là phước báo khôn sánh, đừng nghĩ phước báo này chẳng có gì phi phàm!

Thưa quý vị, trong nhân gian, hàng đế vương thuở xưa phước báo to lớn nhưng vẫn chẳng thể sánh bằng quý vị. Không chỉ phước báo của quốc vương chẳng thể sánh bằng quý vị, mà thiên vương cũng chẳng sánh bằng.

Đại Phạm Thiên, Ma Hê Thủ La Thiên đều chẳng sánh bằng quý vị, vì sao? Phước báo của họ dẫu lớn, vẫn phải hứng chịu sanh tử luân hồi, còn quý vị từ nay trở đi vĩnh viễn lìa khỏi luân hồi, phước báo to hơn họ quá nhiều!

Không chỉ phàm phu trong lục đạo không ai có thể sánh bằng, mà Tứ Quả La Hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ Tát cũng đều chẳng thể sánh bằng quý vị. Họ tu chứng phải tốn bao nhiêu thời gian, tốn phí bao nhiêu công phu, vẫn chưa thể đạt đến viên mãn!

Thành một vị Tạng Giáo Phật phải mất ba đại A-tăng-kỳ kiếp, thành Viên Giáo Phật phải mất vô lượng kiếp.

Ngày hôm nay quý vị lựa chọn pháp môn này, tin tưởng pháp môn này, đúng là chẳng phí sức thổi tro, viên mãn Bồ Đề trong một đời.

Phước báo lớn dường ấy đúng là chẳng thể nghĩ bàn. Ai có phước báo lớn dường ấy?
Người tin tưởng ”pháp môn Tịnh Độ” sẽ có, người phát nguyện sẽ có, người niệm Phật sẽ có, trong kinh điển và ngữ lục của cổ đức, chư Phật, Bồ Tát, tổ sư đại đức đều nói như vậy. Lời này chẳng giả đâu !

Hòa Thượng Tịnh Không giảng giải!

Bài viết cùng chuyên mục

Lợi ích của việc thọ giới và giữ giới

Định Tuệ

Một niệm này bạn buông xả được thì chính là Phật Bồ Tát

Định Tuệ

Nghiệp là gì? Nghiệp lực từ đâu sinh ra? Khi nào thì nghiệp chuyển?

Định Tuệ

Chú Đại Bi tiếng Việt và tiếng Phạn dễ đọc, dễ nhìn

Định Tuệ

Ý nghĩa ngày Đức Phật thành đạo

Định Tuệ

Tu là tuyên chiến với ma quân, tu là dẹp bỏ thói hư tật xấu

Định Tuệ

Ma là gì, có thật không? Quan điểm về ma quỷ và địa ngục theo Phật giáo

Định Tuệ

Giác ngộ giải thoát là cốt lõi của đạo Phật

Định Tuệ

Thời mạt pháp, các Ác Ma sẽ dùng hình tướng Sa môn

Định Tuệ

Viết Bình Luận