Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Nội dung và ý nghĩa Thần chú Như Ý Bảo Luân Vương đà la ni

Người chuyên tâm trì Thần chú Như Ý Bảo Luân Vương đà la ni thì bao nhiêu tai ương kia đều tiêu diệt hết. Đến lúc lâm chung được thấy Phật A Di Ðà tiếp dẫn về Tây phương cực lạc.

Phật Thuyết Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm Đà La Ni Kinh ghi chép rằng: “Như Ý Bảo Luân Vương Ðà La Ni” do Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thương tưởng chúng sanh, Ngài muốn cho chúng sanh mãn nguyện mong cầu, nên đã phát nguyện thuyết Ðà La Ni này, thần lực thần chú vô biên, khiến hóa ra những món trân báu, bảo châu tuôn xuống như mưa, tùy theo tâm nguyện khẩn cầu của người trì niệm thần chú này mà kết thành. Đà la ni này, nguyên danh ‘’Đại Liên Hoa Phong Kim Cang Như Ý Luân ’’ nói rõ chúng sanh có ba chủng loại công đức (pháp thân, bát nhã, giải thoát).

“Đại’’ ý nghĩa là chúng sanh vô cùng tận; “liên hoa’’ nghĩa bổn tánh thanh tịnh; “phong’’ là bất động nghĩa; “kim cang’’ hiển hiện bồ tâm tâm kiên cố; “như ý luân’’ như một xe tốt, vận chuyển tự tại vô ngại.

Bấy giờ, đức Quán Tự Tại Bồ Tát thuyết thần chú ấy rồi, giữa vũ trụ có sáu chủng loại chấn động các cung điện. Các cung điện: long vương ,dược xoa, kiền đạt bà, a tu la, khẩn na la và nhiều cung diện khác điều đảo loạn không nơi trú ngự. Giữa hư không mưa tuôn xuống những hoa báu, vật quý xinh đẹp lạ thường, các thiên thần tấu nhạc trời, dưng lên đủ món cúng dường báo màu, trong pháp hội mọi người đều hoan hỷ.

Ðức Như Lai tán thán công hạnh của Bồ Tát và oai lực của chú ấy. Nếu như có người nào, tu trì trai giới, nhất tâm tinh tấn tu niêm, có thể cầu phước báo hiện tiền, hóa giải hung tinh, hành việc không chọn ngày tốt xấu, mọi sự cầu nguyện đều như ý. Nếu phạm tứ trọng ngũ nghịch từng tội, nhất tâm cầu khẩn sám hối, y pháp trì niệm sẽ được thanh tịnh, huống chi cầu đảo giải các bịnh tật. Oai lực của chú, trừ nạn vua, trộm cướp, oan gia, oan hồn, ác mộng, giặc giả, thú dữ, tai nạn, chuyên tâm thọ trì thần chú trên đây, thì bao nhiêu tai ương kia đều tiêu diệt hết. Đến lúc lâm chung (chết), người trì chú ấy liền được thấy Phật A Di Ðà, tiếp dẫn về tây phương cực lạc.

Nếu có thiện nam tín nữ nào, y pháp thọ trì, vua chúa quan viên cung kính yêu thương, đi đến đâu mọi người tiếp đãi nồng hầu, thập phương chư Phật thương yêu, kiếp sau không do bào thai hóa sanh mà do liên hoa hóa sanh, tướng hảo trang nghiêm,thường được túc mạng trí.

Phạn ngữ chú:

Mamo buddhāya. namo dharmāya. namaḥ saṃghāya.
Namo ratna-trayāya nama-āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya tadyathā: oṃ cakra-varti cintā-maṇi mahā-padme ru ru tiṣṭha jvala-ākarṣāya hūṃ phaṭ svāhā. oṃ padma cintā-maṇi mahā-jvala hūṃ .oṃ varada padme- hūṃ.

Phát âm theo Phạn ngữ:

Na mô-bút đa da.Na mô-đa ma da.Na ma-săng ga da.
Na mô rát na-tra dà da, na ma a ri da, va lô ki tê, sờ va ra da, bô đi sát toa da, ma ha sát toa da, ma ha, kà lô ni kà da, tát đi da tha. Ôm, cha cờ ra-voa ti, chin ta-ma ni, ma ha-pát mê, ru ru, ti si tha, di va la–a kà ra sà da, hùm, phát, soa ha. Ôm, pát ma, chin ta-ma ni, di va la, hùm. Ôm, va ra da pát mê –hùm!

Hoa ngữ chú:

南無佛馱耶。南無達摩耶。南無僧迦耶。南無觀 自在菩薩摩訶薩。具大悲心者。怛姪他。唵。斫羯囉伐 底。震多末尼。摩訶。鉢蹬謎。嚕嚕嚕嚕。底瑟吒。爍 囉阿羯利沙夜。吽。癹莎訶。唵。鉢蹋摩。震多末尼。爍囉吽。唵跋喇陀。鉢亶謎吽。

Phát âm theo Hán Việt chú:

Nam mô Phật đà da. Nam mô Ðạt ma da. Nam mô Tăng dà da. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, cụ đại bi tâm giả, đát điệt tha. Án, chước yết ra phạt để, chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, để sắc tra, thước ra a yết lỵ sa dạ, hồng, phấn tóa ha. Án, bát đạt ma, chấn đa mạc ni, thước ra hồng. Án, bát lật đà, bát đẳng mế hồng.

Chú thích nghĩa Phạn ngữ chú:

Namo (quy kính)ratna(tam) trayāya(Bảo) nama(lễ kính)-āryā(Thánh valokiteśvarāya(Quán Tự Tại) bodhisattvāya(Bồ Tát) mahāsattvāya (Đại Bồ Tát) mahākāruṇikāya(đại thánh từ bi) tadyathā(thuyết chú ) oṃ( quy mệnh) cakra(luân)-varti(chuyển) cintā(tư duy)-maṇi(bảo) mahā(đại)-padme(liên hoa) ruru(độ trì) tiṣṭha (an trụ)jvala(quang minh)-ākarṣāya (triệu thỉnh)hūṃ(Chư Phật tâm ngữ) phaṭ(tồi phá) svāhā(thành tựu) oṃ(quy mệnh) padma(liên hoa) cintā(tư duy )-maṇi(bảo) mahā(đại)-jvala(quang minh) hūṃ(Chư Phật bí mật ngữ) oṃ(quy mệnh) varada(nguyện bố thí) padme(liên hoa) hūṃ(Chư Phật bí mật ngữ).

Chú thích nghĩa Hán Việt chú:

Nam mô(quy kính) Phật đà da(Phật).Nam mô(quy kính) Ðạt ma da(Pháp).Nam mô(quy kính) Tăng dà da(Tăng). Nam mô(kính lễ) Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát (Đai Tự Tại Bồ Tát), cụ đại bi tâm giả(đại thánh từ bi),đát điệt tha(thuyết chú).Án(quy mệnh), chước yết ra phạt để(luân chuyển), chấn đa mạc ni(tư duy bảo), ma ha bát đẳng mế(đại liên hoa), rô rô rô rô(gia trì), để sắc tra(an trụ) ,thước ra(quang minh) a yết lị sa dạ(triệu thỉnh) hồng(Chư Phật bí mật ngữ), phấn(tồi phá) tóa ha(thành tựu). Án(quy mệnh), bát đạt ma(liên hoa), chấn đa mạc ni(tư duy bảo), thước ra(quang minh) hồng(Chư Phật bí mật ngữ) . Án(quy mệnh), bát lật đà(nguyện bố thí), bát đẳng mế(liên hoa) hồng(Chư Phật bí mật ngữ).

Trích: Mật Tông Kim Cang Thừa chú giải trọn bộ – Thích Linh Quang!

Bài viết cùng chuyên mục

Chân chánh sám hối nghĩa là không làm lại việc ấy nữa

Định Tuệ

Chú Dược Sư tiếng Việt và tiếng Phạn, lợi ích khi trì tụng thần chú

Định Tuệ

Tại sao ta lại phải tôn kính các hình tượng của Đức Phật?

Định Tuệ

Bài Sám Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

Định Tuệ

Cách giúp đỡ cho người mất vào những ngày cuối năm

Định Tuệ

33 Ứng hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát

Định Tuệ

Giữ gìn 5 giới là gì? Lợi ích của việc giữ giới cấm trong đạo Phật

Định Tuệ

Trong các loại bố thí, bố thí Pháp là vĩ đại, công đức thù thắng nhất

Định Tuệ

Hộ pháp là gì? Bốn hệ tượng Thần Hộ Pháp trong các ngôi chùa Việt

Định Tuệ

Viết Bình Luận