Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Thập Nhị Thần Tướng nhiêu ích hữu tình kết nguyện Thần Chú

Nếu có người trì tụng đà la ni này, được thoát ly quá khứ nhiều kiếp sanh tử nghiệp, không đọa vào tam đồ khổ thú, dù ở bất cứ nơi nào cũng được an lạc, tâm an vui tự tai vô ngại.

Đà La Ni Tập Kinh ghi chép rằng:‘’Thập Nhị Thần Tướng Nhiêu ích Hửu Tình Kết Nguyện Thần Chú’’ được trích từ ‘’Dược Sư Lưu Ly Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh’’. Tại ‘’Đà La Ni Tập Kinh’’ và Dược Sư ‘’Như Lai Nghi Quỹ‘’ quyển thứ nhất, thì đêm ‘’Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Đại Đà La Ni ‘’xem là ‘’Thập Nhị Thần Tướng Kết Nguyện Thần Chú’’.

Nếu có người trì tụng đà la ni này, được thoát ly quá khứ nhiều kiếp sanh tử nghiệp, không đọa vào tam đồ khổ thú, dù ở bất cứ nơi nào cũng được an lạc, tâm an vui tự tai vô ngại.

Dược sư kinh ghi rằng: Lúc bấy giờ, trong pháp hội có 12 đại tướng dược-xoa, các vị ấy là:

– Cung Tỳ La Đại Tướng.
– Phạt Chiết La Đại Tướng.
– Mê Xí La Đại Tướng.
– An Để La Đại Tướng.
– Át Nễ La Đại Tướng.
– San Để La Đại Tướng.
– Nhân Đạt La Đại Tướng.
– Ba Di La Đại Tướng.
– Ma Hổ Ha Đại Tướng.
– Chân Đạt La Đại Tướng.
– Chiêu Đỗ La Đại Tướng.
– Tỳ Yết La Đại Tướng.

Mười hai vị đại tướng nầy mỗi vị đều có bảy ngàn Dược Xoa làm quyến thuộc đồng cất tiếng bạch Phật rằng: “Bạch Ðức Thế Tôn, hôm nay chúng tôi nhờ oai lực của Phật mà được nghe danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn tâm sợ sệt trong các đường ác thú nữa. Chúng tôi cùng nhau, đồng một lòng trọn đời qui y Phật, Pháp, Tăng, thề sẽ gánh vác cho chúng hữu tình, làm việc nghĩa lợi đưa đến sự nhiêu ích an vui. Tùy nơi nào hoặc làng xóm, thành, nước, hoặc trong rừng cây vắng vẻ, nếu có kinh này lưu bố đến hay có người thọ trì danh hiệu đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và cung kính cúng dường Ngài, thì chúng tôi cùng quyến thuộc đồng hộ vệ người ấy thoát khỏi tất cả ách nạn và khiến họ mong cầu việc chi cũng đều được thỏa mãn. Nếu có ai bịnh hoạn khổ ách, muốn cầu cho khỏi thì cũng nên đọc kinh nầy và lấy chỉ ngũ sắc gút danh tự chúng tôi, khi đã được như lòng mong cầu thì mới mở gút ra”.

TÁN DƯỢC XOA

Thập nhị Dược xoa đại tướng,
Trợ Phật tuyên dương.
Ngũ sắc thể lũ kết kỳ danh,
Tùy nguyện tất viên thành.
Oan nghiệp băng thanh,
Phước thọ vĩnh khương ninh.

Phạn ngữ chú:

Namo ratna-trayāya,namo kumbīra vajra mekhila anila sanila indala antala vapila mahura cīndala caudhula vimala.

Namo, bhaiṣajya guru vaiḍūrya prabhā rājāya tathāgatāya tadyathā: oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye bhaiṣajya-samudgate svāhā.

Phát âm Phạn ngữ chú:

Na mô, rát na-tra dà da, na mô, kum bi ra, va di ra, mê khi la, a ni la, sa ni la, in đa la, an ta la, va pi la, ma hu ra, chin da la, châu đu la, vi ma la.

Na mô, bai sa da, gu ru, vai đu da, pơ ra ba, ra dá da, ta tha ga ta da, ta đi da tha: ôm, bai sa dê, bai sa dê, bai sa da, sa mút ga tê, soa ha.

Hoa Ngữ chú:

那謨囉怛那跢囉夜耶,那謨金毗羅,和耆囉,彌佉羅,安陀羅,摩尼祿,素藍羅,因達羅,婆耶羅,摩休羅,真特羅,照頭 羅,毗伽羅,那謨毗舍闍瞿留,毗留耶,缽囉頗囉闍耶,跢侄他, 毗舍是毗舍是,毗舍闍,娑摩揭帝,莎訶.

Hán Việt Chú:

Na mô la đát na đá la dạ da, na mô kim bì la, hòa kì la, di khư la, an đà la, ma ni lộc, tố lam la, nhân đạt la, bà da la, ma hưu la, chân đặc la, chiếu đầu la, bì ca la, na mô bì xá đồ cù lưu, bì lưu da, bát la pha la đồ đa, đá chất tha, bì xá thị bì xá thị,bì xá đồ, sa ma yết đế, toa ha.

Chú thích nghĩa Phạn chú:

Namo(kính lễ) ratna(tam) trayāya(Bảo), namo(kính lễ) kumbīra (Dược xoa thần danh )vajra(Dược xoa thần danh) mekhila(Dược xoa thần danh) anila (Dược xoa thần danh) sanila(Dược xoa thần danh) indala(Dược xoa thần danh) antala(Dược xoa thần danh) vapila (Dược xoa thần danh) mahura(Dược xoa thần danh) cīndala(Dược xoa thần danh) caudhula (Dược xoa thần danh) vimala(Dược xoa thần danh).

Namo(kính lễ) bhaiṣajya(Dược)-guru(Sư)-vaiḍūrya(Lưu Ly)-prabhā(Quang)-rājāya(Vương) tathāgatāya(Như Lai) tadyathā(thuyết chú): oṃ(quy mệnh) bhaiṣajye(y dược) bhaiṣajye(y dược) bhaiṣajya(y dược)-samudgate(xuất sanh) svāhā(thành tựu viên mãn).

Chú giải nghĩa Hán Việt Chú:

Na mô(kính lễ) la đát na đá la dạ da(Tam Bảo), na mô(kính lễ) kim bì la(Dược xoa thần danh ), hòa kì la(Dược xoa thần danh ), di khư la(Dược xoa thần danh), an đà la(Dược xoa thần danh ), ma ni lộc(Dược xoa thần danh ), tố lam la(Dược xoa thần danh ), nhân đạt la(Dược xoa thần danh ), bà da la(Dược xoa thần danh ), ma hưu la(Dược xoa thần danh ), chân đặc la(Dược xoa thần danh ), chiếu đầu la(Dược xoa thần danh ), bì ca la(Dược xoa thần danh ).

Na mô(kính lễ) bì xá đồ cù lưu(Dược Sư), bì lưu da(Lưu Ly), bát la pha la đồ da(Quang Vương), đá chất tha(thuyết chú), bì xá thị(y dược) bì xá thị(y dược), bì xá đồ(y dược), sa ma yết đế(xuất sanh), toa ha(thành tựu viên mãn).

Trích: Mật Tông Kim Cang Thừa chú giải trọn bộ – Thích Linh Quang!

Bài viết cùng chuyên mục

10 phước báu dành cho người hay chia sẻ Phật pháp

Định Tuệ

Thọ giới và giữ giới trong kinh điển Phật giáo

Định Tuệ

Vì sao phải cúng thất? Cúng thế nào người chết mới được lợi ích?

Định Tuệ

Nếu gặp phải đại tai nạn chúng ta nên làm gì?

Định Tuệ

Những bài kinh tụng hàng ngày cho Phật tử tại gia

Định Tuệ

Mê tín là gì? Đồng cốt, xem tướng, xin xăm bói quẻ đều là mê tín

Định Tuệ

Tại sao phải hồi hướng công đức sau khi tụng Kinh, niệm Phật?

Định Tuệ

Pháp môn Tịnh độ là pháp khó tin

Định Tuệ

Oan gia nên giải không nên kết

Định Tuệ

Viết Bình Luận