Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Vô Lượng Thọ trọn bộ file PDF cho bạn đọc tụng

Kinh Vô Lượng Thọ có tên đầy đủ là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Dưới đây là nội dung kinh file PDF cho quý vị dễ tụng đọc.

1. Ý nghĩa Kinh Vô Lượng Thọ

Tám vạn bốn ngàn pháp môn được Đức Phật trình bày khắp trong tạm tạng giáo điển khuyến lệ chúng sinh thực hành và làm theo. Cần phải hiểu rõ ý Kinh thì sự trì tụng mới đầy đủ ý nghĩa. Được là đệ tử Phật, tắm mình trong ánh hào quang của Phật, đó là trí tuệ Phật tâm sẵn đủ của chính mình.

Trong hơn tám vạn bốn ngàn pháp môn, tất cả những pháp môn, những phương thuốc, những con đường sáng tịnh đó, được Đức Phật trình bày bàn bạc khắp trong tam tạng giáo điển. Nhưng đặc biệt pháp môn Tịnh độ thì Đức Phật nhấn mạnh có tính cách xác quyết với cả tấm lòng tha thiết khuyến lệ chúng sinh nên thực hành pháp môn này. Điều đó hiển lộ qua những thời pháp đặc thù được kết tụ thành kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn v.v … Chẳng những trong pháp hội kinh A Di Đà Ngài diễn tả cảnh giới Tây phương Cực lạc một cách rõ ràng, mà ở pháp hội kinh Vô Lượng Thọ Ngài thuyết minh cho chúng sinh thấy nguyện lực đức Phật A Di Đà và nhân duyên mật thiết giữa chúng sinh cõi Ta bà với đức Phật này.

Cũng chính trong pháp hội Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca còn khẳng định rằng, chúng sinh cách Phật lâu xa về sau, ngoài pháp môn niệm Phật ra, không có pháp môn nào cứu giúp chúng sinh giải thoát luân hồi sinh tử có hiệu năng bằng pháp môn Tịnh độ. Và khi Phật pháp tận diệt hết trên cõi đời, chỉ còn lại độc nhất kinh Vô Lượng Thọ kéo dài thêm 100 năm nữa trước khi mạt pháp kết thúc. Người tu học Phật mà không đọc, không tin lời đức Phật nói ở kinh Vô Lượng Thọ, thì quả thật khó mà đạt đạo giác ngộ giải thoát.

Nhận thấy lời huyền ký của Đức Thích Ca về chân giá trị của pháp môn Tịnh độ và sự quý giá vô cùng của kinh Vô Lượng Thọ đối với người có thiện duyên chánh kiến chánh tâm, nhắm chánh đạo tiến bước, nên chúng tôi dịch bản kinh này để kết duyên. Bồ đề cùng bạn lành bốn phương, để cùng nhau hướng về con đường sáng lành thênh thang trước mặt, con đường chắc chắn giải thoát. Đó chính là con đường Tịnh độ, con đường an toàn vững chắc. Trên con đường đó có đức Phật A Di Đà phóng quang soi sáng, có Thánh chúng hộ trì, có Bồ tát Quán Thế Âm, Thế Chí, Di Lặc dắt đường. Như thế là tự lực, tha lực đầy đủ đề huề đồng quy Cực Lạc.

2. Nội dung Kinh Vô Lượng Thọ

Kinh Vô Lượng Thọ miêu tả thế giới phương Tây của Phật A Di Đà và dạy con người cách sống thanh tịnh, giữ giới luật và niệm danh hiệu Phật A Di Đà để thoát khỏi nghiệp bất thiện và được tái sinh nơi Tịnh độ của Phật. Tích lũy công đức sẽ đạt thành tựu viên mãn.

Cần phải hiểu rõ ý Kinh thì sự trì tụng mới đầy đủ ý nghĩa. Được là đệ tử Phật, tắm mình trong ánh hào quang của Phật, đó là trí tuệ Phật tâm sẵn đủ của chính mình.

Kinh Vô Lượng Thọ gồm 48 phẩm:

Phẩm 1: Pháp hội thánh chúng

Phẩm 2: Ðức tuân Phổ Hiền

Phẩm 3: Ðại giáo duyên khởi

Phẩm 4: Pháp Tạng nhân địa

Phẩm 5: Chí tâm tinh tấn

Phẩm 6: Phát đại thệ nguyện

Phẩm 7: Tất thành Chánh Giác

Phẩm 8: Tích công lũy đức

Phẩm 9: Viên mãn thành tựu

Phẩm 10: Giai nguyện tác Phật

Phẩm 11: Quốc giới nghiêm tịnh

Phẩm 12: Quang minh biến chiếu

Phẩm 13: Thọ chúng vô lượng

Phẩm 14: Bảo thụ biến quốc

Phẩm 15: Bồ Ðề đạo tràng

Phẩm 16: Đường xá lâu quán

Phẩm 17: Tuyền trì công đức

Phẩm 18: Siêu thế hy hữu

Phẩm 19: Thọ dụng cụ túc

Phẩm 20: Đức phong hoa vũ

Phẩm 21: Sen báu Phật Quang

Phẩm 22: Quyết chứng cực quả

Phẩm 23: Thập phương Phật tán

Phẩm 24: Tam bối vãng sanh

Phẩm 25: Vãng sanh chánh nhân

Phẩm 26: Lễ cúng thính Pháp

Phẩm 27: Ca thán Phật đức

Phẩm 28: Ðại sĩ thần quang

Phẩm 29: Nguyện lực hoằng thâm

Phẩm 30: Bồ Tát tu trì

Phẩm 31: Chân thật công đức

Phẩm 32: Thọ lạc vô cực

Phẩm 33: Khuyến dụ sách tấn

Phẩm 34: Tâm Đắc Khai Minh

Phẩm 35: Trược thế ác khổ

Phẩm 36: Trùng trùng hối miễn

Phẩm 37: Như bần đắc bảo

Phẩm 38: Lễ Phật hiện quang

Phẩm 39: Từ Thị thuật kiến

Phẩm 40: Biên địa, nghi thành

Phẩm 41: Hoặc tận kiến Phật

Phẩm 42: Bồ Tát vãng sanh

Phẩm 43: Phi thị Tiểu Thừa

Phẩm 44: Thọ Bồ Ðề ký

Phẩm 45: Chỉ lưu lại một kinh này

Phẩm 46: Cần tu kiên trì

Phẩm 47: Phước huệ thỉ văn

Phẩm 48: Văn kinh hoạch ích

Mời quý bạn đọc trọn bộ Kinh Vô Lượng Thọ tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Trường Thọ diệt tội hộ chư Đồng Tử đà la ni PDF

Định Tuệ

Kinh A Nan vấn Phật sự cát hung PDF – Thích Nữ Tuệ Thành dịch

Định Tuệ

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa PDF – Đoàn Trung Còn dịch

Định Tuệ

Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo Ứng Kinh PDF

Định Tuệ

Kinh Phạm Võng Phẩm Bồ Tát Tâm Địa PDF

Định Tuệ

Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương trọn bộ PDF

Định Tuệ

Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh PDF – HT Tịnh Không

Định Tuệ

Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm – Hạnh Cơ việt dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Vu Lan Báo Hiếu – HT Thích Huệ Đăng dịch PDF

Định Tuệ