Tâm Hướng Phật
Giảng Giải Kinh

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện giảng giải – HT Tuyên Hóa PDF

Vì cũng mong muốn mọi người đều học theo tinh thần hiếu đạo của Bồ Tát Ðịa Tạng, cho nên hôm nay tôi giảng bộ Kinh Ðịa Tạng này.

Kinh Ðịa Tạng được xem là một bộ “Hiếu Kinh” của Phật Giáo. Bồ Tát Ðịa Tạng là một vị Bồ Tát thực hành hiếu đạo, và là vị Bồ Tát hiếu thảo với cha mẹ nhất. Vì cũng mong muốn mọi người đều học theo tinh thần hiếu đạo của Bồ Tát Ðịa Tạng, cho nên hôm nay tôi giảng bộ Kinh Ðịa Tạng này.

Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu bộ Kinh này dựa trên sáu yếu tố:

– Thứ nhất là Nhân Duyên Nảy Sanh Giáo Pháp (Giáo Khởi Nhân Duyên), tức là nhân duyên, nguyên do có bộ Kinh này.

– Thứ hai là Phân Loại Theo Tạng Thừa (Tạng Thừa Sở Nhiếp). “Tạng” là Tam Tạng. “Thừa” là Ðại Thừa và Tiểu Thừa; mà cũng là Ngũ Thừa – Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Như vậy, yếu tố thứ hai là xét xem Kinh này thuộc về tạng nào trong ba Tạng và thừa nào trong năm Thừa.

– Thứ ba là Nêu Rõ Tông Chỉ Kinh (Biện Định Tông Chỉ)

– Thứ tư là Giải Thích Đề Mục Kinh (Tiêu Thích Danh Đề)

– Thứ năm là Dịch Giả Truyền Dịch (Truyền Dịch Sử Giả), nói rõ ai là người lưu truyền, phiên dịch bộ Kinh.

– Và, thứ sáu là Giảng Giải Kinh Văn (Biệt Giảng Văn Nghĩa), giải thích ý nghĩa của kinh văn.

“Giáo khởi nhân duyên” nghĩa là gì? “Giáo” là lời giáo hóa, dạy dỗ chúng sinh của các bậc Thánh Nhân. “Khởi” tức là trước kia vốn không có mà bây giờ lại có, lại nảy sanh rạ “Nhân” là nhân tố, còn “duyên” là duyên cớ. Thế thì, do nhân duyên gì mà khởi sanh giáo pháp này?

Sau khi thành Phật, Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết Pháp ròng rã suốt bốn mươi chín năm, giảng Kinh tại hơn ba trăm Pháp Hội, song thủy chung vẫn chưa siêu độ cho Ma-Da Phu Nhân, thân mẫu của Phật. Ðức Phật Thích Ca vốn được sanh ra từ cạnh sườn (phía trên bụng) bên trái của thân mẫu, và hạ sinh Ngài xong thì Ma-Da Phu Nhân qua đời. Sau khi chứng đắc Phật Quả, Ngài quán xét và biết là Thánh Mẫu đã được thác sanh lên cõi trời.

Bấy giờ, lúc đã thuyết xong Kinh Pháp Hoa và trước khi thuyết Kinh Niết Bàn, Phật Thích Ca nhớ đến mẫu thân nên liền lên cung trời Ðao Lợi ba tháng để thuyết Pháp cho Thánh Mẫu nghe. Phật thuyết Pháp gì ở Ðao Lợi Thiên? Phật đã thuyết Kinh Ðịa Tạng, một bộ kinh dạy về đạo hiếu. Vậy, do muốn cứu độ từ mẫu nên Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni đã lên cung trời Ðao Lợi thuyết giảng Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Ðức Phật vì mẹ mà tuyên thuyết giáo pháp Kinh Ðịa Tạng; thế thì bộ Kinh này phải chăng rất trọng yếu?

Mời quý bạn đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện giảng giải – Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương lược giảng PDF

Định Tuệ

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải PDF – Thích Thông Phương

Định Tuệ

Kinh Lăng Nghiêm quyển 3 – Hòa thượng Tuyên Hóa lược giảng

Định Tuệ

Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký – HT Tịnh Không PDF

Định Tuệ

Kinh Lăng Nghiêm quyển 1 – Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng

Định Tuệ

Kinh Kim Cang Lược Giải – Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng PDF

Định Tuệ

Lược giảng giáo nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện PDF

Định Tuệ

Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh giảng ký – HT Tịnh Không PDF

Định Tuệ

Kinh Duy Ma Cật giảng giải PDF – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Định Tuệ

Viết Bình Luận