Tâm Hướng Phật
Kinh Phật

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ bảy: Tất thành Chánh Giác

Kinh Vô Lượng Thọ miêu tả thế giới phương Tây của Phật A Di Đà và dạy con người cách sống thanh tịnh, giữ giới luật và niệm danh hiệu Phật A Di Đà để thoát khỏi nghiệp bất thiện và được tái sinh nơi Tịnh độ của Phật. Dưới đây là phẩm Tất thành Chánh Giác.

Phẩm 7: Tất thành Chánh Giác

Phật bảo A Nan: Lúc ấy Pháp Tạng, nói xong các nguyện, dùng kệ tụng rằng:

Ta lập chí vượt đời,
Quyết đạt đạo Vô Thượng,
Nguyện này không đầy đủ,
Thề không thành Chánh Giác.
Lại làm đại thí chủ,
Khắp cứu kẻ cùng khổ,
Khiến chư quần sanh kia,
Ðêm dài không ưu não.
Sanh ra các căn lành,
Thành tựu quả Bồ Ðề,
Nếu Ta thành Chánh Giác,
Lập danh Vô Lượng Thọ.
Chúng sanh nghe hiệu này,
Ðều đến trong cõi Ta,
Như Phật thân sắc vàng,
Tướng tốt đều đầy đủ.
Cũng đem tâm đại bi,
Lợi ích các quần phẩm,
Ly dục sâu Chánh niệm,
Tịnh huệ tu phạm hạnh.
Nguyện Ta trí huệ sáng,
Khắp chiếu mười phương cõi,
Ðoạn ba độc vô minh,
Sáng giúp chúng ách nạn.
Xả ly ba đường khổ,
Diệt các phiền não chướng,
Mở mắt trí huệ kia,
Ðạt được thân quang minh.
Ðóng bít các đường ác,
Thông đạt cửa hướng thiện,
Vì chúng khai pháp tạng,
Ban khắp công đức báu.
Như Phật trí vô ngại,
Thực hành hạnh từ mẫn,
Thường làm thầy, trời, người,
Ðặng bậc hùng ba cõi.
Nói pháp sư tử hống,
Rộng độ các hữu tình,
Viên mãn lời nguyện xưa,
Tất cả đều thành Phật.
Nguyện này nếu đặng quả,
Ðại thiên liền cảm động,
Hư không các thiên thần,
Sẽ rải hoa trân diệu.

Phật bảo A Nan: “Pháp Tạng tỳ-kheo, nói kệ này xong. Ứng lúc khắp cả, mặt đất thảy đều, chấn động sáu cách. Trời mưa hoa đẹp, rải đầy trên đất, tự nhiên hư không, trổi lên tiếng nhạc, cùng lời tán thán, quyết định tất thành, Vô Thượng Chánh Giác”.

Mời quý vị đọc trọn bộ Kinh Vô Lượng Thọ tại: Kinh Vô Lượng Thọ trọn bộ file PDF cho bạn đọc tụng

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Pháp Hoa hay Diệu Pháp Liên Hoa Kinh trọn bộ file PDF

Định Tuệ

Tích Truyện Pháp Cú PDF trọn bộ – Thiền viện Viên Chiếu

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ mười: Giai nguyện tác Phật

Định Tuệ

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp PDF trọn bộ – Hòa Thượng Giới Nghiêm

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 11: Quốc giới nghiêm tịnh

Định Tuệ

Kinh Thủ Lăng Nghiêm trọn bộ PDF cho bạn đọc tụng – Tâm Minh

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 3: Phẩm Phổ Hiền Tam Muội thứ ba

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 9: Phẩm Quang Minh Giác thứ chín

Định Tuệ

Kinh Địa Tạng phẩm thứ mười ba: Dặn dò cứu độ nhơn thiên

Định Tuệ

Viết Bình Luận