Tâm Hướng Phật
Lời Phật Dạy

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ bảy: Tất thành Chánh Giác

Kinh Vô Lượng Thọ miêu tả thế giới phương Tây của Phật A Di Đà và dạy con người cách sống thanh tịnh, giữ giới luật và niệm danh hiệu Phật A Di Đà để thoát khỏi nghiệp bất thiện và được tái sinh nơi Tịnh độ của Phật. Dưới đây là phẩm Tất thành Chánh Giác.

Phẩm 7: Tất thành Chánh Giác

Phật bảo A Nan: Lúc ấy Pháp Tạng, nói xong các nguyện, dùng kệ tụng rằng:

Ta lập chí vượt đời,
Quyết đạt đạo Vô Thượng,
Nguyện này không đầy đủ,
Thề không thành Chánh Giác.
Lại làm đại thí chủ,
Khắp cứu kẻ cùng khổ,
Khiến chư quần sanh kia,
Ðêm dài không ưu não.
Sanh ra các căn lành,
Thành tựu quả Bồ Ðề,
Nếu Ta thành Chánh Giác,
Lập danh Vô Lượng Thọ.
Chúng sanh nghe hiệu này,
Ðều đến trong cõi Ta,
Như Phật thân sắc vàng,
Tướng tốt đều đầy đủ.
Cũng đem tâm đại bi,
Lợi ích các quần phẩm,
Ly dục sâu Chánh niệm,
Tịnh huệ tu phạm hạnh.
Nguyện Ta trí huệ sáng,
Khắp chiếu mười phương cõi,
Ðoạn ba độc vô minh,
Sáng giúp chúng ách nạn.
Xả ly ba đường khổ,
Diệt các phiền não chướng,
Mở mắt trí huệ kia,
Ðạt được thân quang minh.
Ðóng bít các đường ác,
Thông đạt cửa hướng thiện,
Vì chúng khai pháp tạng,
Ban khắp công đức báu.
Như Phật trí vô ngại,
Thực hành hạnh từ mẫn,
Thường làm thầy, trời, người,
Ðặng bậc hùng ba cõi.
Nói pháp sư tử hống,
Rộng độ các hữu tình,
Viên mãn lời nguyện xưa,
Tất cả đều thành Phật.
Nguyện này nếu đặng quả,
Ðại thiên liền cảm động,
Hư không các thiên thần,
Sẽ rải hoa trân diệu.

Phật bảo A Nan: “Pháp Tạng tỳ-kheo, nói kệ này xong. Ứng lúc khắp cả, mặt đất thảy đều, chấn động sáu cách. Trời mưa hoa đẹp, rải đầy trên đất, tự nhiên hư không, trổi lên tiếng nhạc, cùng lời tán thán, quyết định tất thành, Vô Thượng Chánh Giác”.

Mời quý vị đọc trọn bộ Kinh Vô Lượng Thọ tại: Kinh Vô Lượng Thọ trọn bộ file PDF cho bạn đọc tụng

Bài viết cùng chuyên mục

Quét dọn chùa tháp được công đức vô lượng

Định Tuệ

Phẩm thứ mười chín: Sa Di Hộ Giới – Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh

Định Tuệ

Kinh Kim Quang Minh Quyển 5: Phẩm Đà-la-ni Kim Thắng

Định Tuệ

Phẩm thứ 31: Đại Kiếp Tân Ninh – Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 34: Phẩm Như Lai Thập Thân Tướng Hải

Định Tuệ

Học hạnh xả ly của Đức Phật qua 6 lời giải đáp vua cha Tịnh Phạn

Định Tuệ

Phẩm thứ mười sáu: Vua Đại Quang Minh – Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 12: Quang minh biến chiếu

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 31: Chân thật công đức

Định Tuệ

Viết Bình Luận