Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Danh hiệu A Di Đà Phật – Pháp bảo số một của thế xuất thế gian

A Di Đà Phật – Pháp bảo số một của thế xuất thế gian, Phật Pháp trân bảo của tất cả xuất thế gian, đều từ một câu danh hiệu này mà lưu xuất ra. Quý vị có thể tin được không?

Đại Sư Thiện Đạo ở trong Pháp Sự Tán nói: Hoằng thệ đa môn thiên về niệm Phật là gần nhất, cho nên mỗi mỗi nguyện đều là niệm Phật vậy. Lời này là thật không phải giả. Danh hiệu Di Đà không thể nghĩ bàn, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn, danh hiệu biểu pháp không thể nghĩ bàn, lợi ích của danh hiệu không thể nghĩ bàn, danh hiệu thực sự nói không hết được!

Thiên kinh vạn luận đều từ một câu danh hiệu này mà lưu xuất ra. Không những Thế Tôn 49 năm thuyết tất cả pháp, thế xuất thế gian đại Thánh đại Hiền, đại Thánh là Phật, đại Hiền là Bồ Tát. Họ là thánh nhân của thế gian, sở tu, sở ngộ, sở chứng, sở giáo của họ, không có gì không phải là từ danh hiệu Di Đà mà lưu xuất ra. Vì sao vậy?

Quí vị phiên dịch danh hiệu ra ý nghĩa tiếng Trung thì rõ ràng thôi. A Di Đà Phật nghĩa là gì? Vô lượng giác. Quí vị xem trong đây ngài nói là nhất chánh giác. Nhất chánh giác không phải chính là vô lượng giác sao? Từ trong vô lượng giác mà lưu xuất ra. Chính là nhất chánh giác thiện xảo trang nghiêm, tức là nhất chánh giác lưu nhập.

Chúng ta đối với câu danh hiệu này không hiểu biết, cũng không biết câu danh hiệu này có liên quan gì đến bản thân mình. Cho nên xếp nó qua một bên không quan tâm để ý đến, không biết đó là bảo vật, là pháp bảo số một của thế xuất thế gian, Phật pháp trân bảo của tất cả thế xuất thế gian, đều từ một câu danh hiệu này mà lưu xuất ra.

Quí vị có thể tin được không? Lúc nào mới có thể thực sự tin tưởng được? Lúc quí vị đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, quí vị liền tin tưởng. Chưa đến giai đoạn này, quí vị vẫn không tin tưởng, đến giai đoạn này thì tin tưởng triệt để thôi. Vì sao vậy? Cảnh giới quí vị thân chứng, quí vị chứng đắc rồi, cho nên “thiên tiêu niệm Phật tối vi tân”, câu nói này hay biết bao! …

Ngay trong đời này, không nên mê mờ nữa, về sau đời đời kiếp kiếp, ai thân nhất với ta? Niệm Phật là thân nhất. Niệm Phật, cha mẹ của ta, tổ tông của ta ở trong đó sao? Ở trong đó, không sai tí nào.

Vô thỉ kiếp đến nay thủy tổ chúng ta, đều ở trong danh hiệu Phật. Niệm Phật tức là niệm tổ tiên, niệm Phật chính là niệm sư trưởng, mỗi mỗi nguyện của Di Đà đều vì niệm Phật.

“Phật Thích Ca Mâu Ni trong 49 năm thuyết tất cả những kinh giáo cũng là vì niệm Phật thôi”. Nói nghĩa rộng ra, đó chính là không có một thứ gì không bao gồm trong đó.

A DI ĐÀ PHẬT XIN THƯỜNG NIỆM!

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG!

Bài viết cùng chuyên mục

Đọc tụng Kinh Địa Tạng cho thai nhi và người mẹ khi mang thai

Định Tuệ

Đọc Kinh không bằng niệm chú, niệm chú không bằng niệm Phật

Định Tuệ

Giải đáp 10 điều nghi vấn về cõi Tịnh độ phần 3

Định Tuệ

Khuyên người khác quy y có lỗi hay không?

Định Tuệ

Tự tánh của mình nó vốn là thanh tịnh

Định Tuệ

Ma chướng là gì? Ma chướng khi niệm Phật

Định Tuệ

Nguyện lực độ sanh của Địa Tạng Vương Bồ Tát

Định Tuệ

Nguy cơ to lớn trong thời Mạt Pháp

Định Tuệ

Tiểu Sử về ngài Pháp Sư Cưu Ma La Thập

Định Tuệ

Viết Bình Luận