Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Đại Luân Kim Cang Tổng Trì Đà La Ni – Sách PDF

Dưới đây là nội dung Phật Thuyết Kinh Đại Luân Kim Cang Tổng Trì Đà La Ni, Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn, Huyền Thanh việt dịch.

Trích đoạn đầu Kinh:

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong núi Kỳ xà Quật (Gṛdhra-kuṭa) tại thành Vương Xá (Rāja-gṛha) cùng với chúng Đại Tỳ Kheo (Mahatā-bhikṣusaṃgha) gồm một ngàn hai trăm năm mươi người đến dự. Lại có Bồ Tát Ma Ha Tát gồm tám vạn sáu ngàn người là bậc Thượng Thủ.

Bấy giờ sau khi Đức Thế Tôn vào Bát Niết Bàn, lúc Phật Pháp muốn diệt thời Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, tám Bộ Trời Rồng trước sau vây quanh cùng hội họp nói Pháp.

Ngay lúc ấy có vị Chấp Kim Cương Thần hỏi Pháp Yếu ấy: “Sau khi Đức Thế Tôn đã Bát Niết Bàn thời làm sao thọ trì Pháp Môn Tổng Trì?”

Đức Phật bảo Chấp Kim Cương Thần (Vajra-dhāra-devatā): “Lành thay! Lành thay! Hàng Kim Cương các ông hay vì chúng sinh thời mạt kiếp, hỏi việc lợi ích này. Hãy khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì ông phân biệt giải nói việc lợi ích và sẽ nói Pháp Yếu”.

Đức Phật bảo: “Này Chấp Kim Cương Thần ! Phàm người muốn thọ trì Pháp Môn Tổng Trì (Dhāraṇī) với tụng Kinh Điển, ngồi Thiền, mọi loại Pháp Thiện.

1_ Thanh tịnh
2_ Thường quyết định, chí thành
3_ Siêng năng chẳng lùi
4_ Báo đáp Từ Ân của Đức Phật
5_ Phát Thệ rộng lớn, ngày đêm chuyên cần báo đáp ân của Thầy, Tăng, cha mẹ
6_ Báo đáp ân của Bồ Tát
7_ Báo đáp ân của Kim Cương
8_ Báo đáp ân của ba mươi ba cõi Trời
9_ Báo đáp ân của bốn vị Đại Thiên Vương
10_ Báo đáp ân của người Tiên trì Chú (Trì Chú Tiên Nhân)

Đức Phật bảo Chấp Kim Cương Thần rằng: “Sau khi Ta diệt độ, vào thời Mạt Pháp, chúng sinh Phước mỏng, ba Tai tranh nhau khởi, gặp Quỷ Thần độc, các hàng Thiên Ma. Trong nước Chấn Đán của cõi Nam Phù Đề, các Quỷ Thần ác với các tám vạn bốn ngàn Thiên Ma, mỗi một Ma có năm ngàn quyến thuộc ở cõi Nam Phù Đề giết hại chúng sinh vô lượng vô số.

Hàng Kim Cương các ông nay ở Hội này, nghe Pháp bí mật. Hàng Kim Cương các ông nghe phương pháp trì Chú, mau chóng trước tiên tụng Đại Luân Kim Cương Đà La Ni Thần Chú. Ông chẳng trì Pháp Môn này thì tất cả các Chú, giả sử khiến có hiệu nghiệm, cũng như có tội hành Pháp trộm cắp dối trá (Ngụy Đạo pháp), sau khi diệt độ bị rơi vào Địa Ngục, chịu tội khổ xong sẽ rơi vào nẻo súc sinh. Hành dối trá bị tội như vậy.

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện với vô lượng Thiên Tiên, Kim Cương, Bồ Tát, vô lượng Dược Xoa, tất cả hàng Quỷ Thần… hãy khéo nghe! Ta sẽ vì các ngươi nói Quán Đỉnh Thần Chú, tụng 21 biến hay thành tất cả Chú Pháp, mau được thành tựu việc Thiện.

Chú ấy tức là tất cả chư Phật mười phương trong đời quá khứ nhân vào Đà La Ni này thảy đều thành Phật Đạo, tất cả Bồ Tát đều đến Phật Đạo, tất cả Kim Cương đều được thân chẳng hoại, tất cả người Tiên được thành tựu.

Mời quý bạn đọc tụng Kinh Đại Luân Kim Cang Tổng Trì Đà La Ni tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Phổ Môn hay Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm PDF

Định Tuệ

Phật Thuyết Kinh Nhân Quả Ba Đời PDF – HT Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Kinh độ người hấp hối – Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch

Định Tuệ

Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện file PDF cho bạn đọc tụng

Định Tuệ

Kinh Thiện Ác Nhân Quả PDF – HT Thích Trung Quán dịch

Định Tuệ

Kinh Phật và các nghi thức – Thích Đạt Ma Phổ Giác soạn PDF

Định Tuệ

Kinh Niệm Phật Ba La Mật PDF – HT Thích Thiền Tâm dịch

Định Tuệ

Kinh Bát Đại Nhân Giác PDF – Tám điều giác ngộ của bậc Đại nhân

Định Tuệ

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa PDF – Đoàn Trung Còn dịch

Định Tuệ

Viết Bình Luận