Tâm Hướng Phật
Lời Phật Dạy

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ chín: Viên mãn thành tựu

Kinh Vô Lượng Thọ miêu tả thế giới phương Tây của Phật A Di Đà và dạy con người cách sống thanh tịnh, giữ giới luật và niệm danh hiệu Phật A Di Đà để thoát khỏi nghiệp bất thiện và được tái sinh nơi Tịnh độ của Phật. Dưới đây là phẩm Viên mãn thành tựu.

Phẩm 9: Viên mãn thành tựu

Phật bảo A Nan: “Tỳ-kheo Pháp Tạng, tu hạnh Bồ Tát, tích công dồn đức, vô lượng vô biên. Ðối tất cả pháp, thường được tự tại, ở chỗ ‘hay biết’, đều không phải do, ngôn ngữ phân biệt. Lời thệ nguyện phát, thành tựu viên mãn, như thật an trụ, trang nghiêm đầy đủ, oai đức rộng lớn, thanh tịnh cõi Phật”.

A Nan nghe xong lời Thế Tôn nói, liền bạch Phật rằng: “Bồ Tát Pháp Tạng, thành bậc giác ngộ, là Phật quá khứ, là Phật tương lai, hay Phật hiện tại, thế giới phương khác?”

Thế Tôn dạy rằng: “Phật Như Lai kia, không từ đâu tới, không đi về đâu, không sanh không diệt, không phải quá khứ, hiện tại vị lai. Chỉ vì thực hiện, hạnh nguyện độ sanh, hiện tại phương Tây, cách Diêm Phù Ðề trăm ngàn câu-chi na-do-tha cõi, có một thế giới, tên là Cực Lạc. Pháp Tạng thành Phật, hiệu A Di Ðà, thành Phật đến nay, trải qua mười kiếp. Hiện tại nói pháp, vô lượng vô số Bồ Tát Thanh Văn, cung kính vây quanh”.

Mời quý vị đọc trọn bộ Kinh Vô Lượng Thọ tại: Kinh Vô Lượng Thọ trọn bộ file PDF cho bạn đọc tụng

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 13: Thọ chúng vô lượng

Định Tuệ

Người Bà la môn chặn đường Đức Phật đòi tiền

Định Tuệ

Lời Phật dạy về kết thiện duyên: Lý giải người hay gặp quý nhân

Định Tuệ

Phẩm thứ 43: Tu Đạt làm Tịnh Xá – Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh

Định Tuệ

Phẩm thứ 46: Tịnh Cư Thiên – Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh

Định Tuệ

Phẩm thứ 39: Đại Thí Tát Biển – Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh

Định Tuệ

Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 26: Lễ cúng thính Pháp

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 14: Phẩm Tu Di Sơn Đảnh Kế Tán

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm tập 30: Phẩm A Tăng Kỳ thứ ba mươi

Định Tuệ

Viết Bình Luận