Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Tích đức lớn lao nhờ ngày đêm niệm Phật

Câu Phật hiệu này là đức bổn, gốc vạn đức của thế xuất thế gian. Không phải ta muốn tích đức ư? Tích đức bằng cách nào? Niệm Phật chính là tích đức.

Những gì trong kinh Đức Phật nói đều là thật, không phải giả. Cho nên cần phải nhớ, câu Phật hiệu này là đức bổn, gốc vạn đức của thế xuất thế gian. Không phải ta muốn tích đức ư? Tích đức bằng cách nào? Niệm Phật chính là tích đức.

Tích đức lớn, tích đức lớn lao viên mãn, tích đức lớn của thế xuất thế gian, không thể không biết điều này, ngày đêm không được gián đoạn.

Khi bắt đầu niệm sẽ gián đoạn, đó gọi là thất niệm, mất niệm này. Khi nào cảnh giác lập tức khôi phục, đừng sợ, đây là hiện tượng rất bình thường. Niệm khoảng một hai năm, dần dần thuần thục, khi thuần thục nó sẽ không gián đoạn.

Khi không niệm Phật hiệu cũng không gián đoạn, trong tâm A Di Đà Phật cũng không gián đoạn. Nhất định phải nuôi dưỡng nó thành thói quen.

Hoàn thành nhất tâm hệ niệm, thiên tai này đối với ta mà nói là hoàn toàn được hóa giải. Thiên tai xuất hiện, ta không hề bị thiên tai này làm ảnh hưởng.

Nếu như ta có cùng nghiệp lực với chúng sanh, điều đó không sao, ta sẽ đến thế giới Cực Lạc. Điều kiện đến thế giới Cực Lạc ta đều đầy đủ.

Chúng sanh chết trong thiên tai, mỗi người đến một nơi khác nhau. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là điều thù thắng vô cùng, phải biết đây là chư vị Bồ Tát khắp hư không pháp giới luôn hy vọng mong cầu. Nhưng họ không có nhân duyên, nên không gặp được. Chúng ta gặp được, trong đời này có thể không thành tựu ư? Phải hạ quyết tâm nhất định phải thành tựu.

Nghĩa là tất cả những gì trước mắt như tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, buông bỏ triệt để, ta không cần đến nó nữa, những thứ này không mang theo được.

Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ mang theo một thứ, đó là Phật A Di Đà, thiện tâm thiện ý có thể mang theo. Không mang theo được cần phải buông bỏ, tâm ta sẽ ngày càng thanh tịnh hơn, ngày càng được pháp hỷ sung mãn.

Ân Sư Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Khất thực là gì? Một phép tu truyền thống của đạo Phật

Định Tuệ

Làm sao để không chấp trước vào sắc tướng?

Định Tuệ

Phóng sanh là gì? Phóng sinh như thế nào cho đúng cách?

Định Tuệ

Khi Kinh Lăng Nghiêm bị diệt, thiên ma ngoại đạo sẽ lộng hành

Định Tuệ

Giới Định Tuệ là gì? Học Phật cần phải tu Giới Định Huệ

Định Tuệ

Nơi này tu đại bố thí, cho nên tiền tài nườm nượp kéo đến

Định Tuệ

Người tường tận đạo lý, thấu hiểu đúng sai là bậc Thánh nhân

Định Tuệ

Vì sao cần phải thoát vòng sinh tử luân hồi?

Định Tuệ

Lúc niệm Phật hãy buông bỏ tất cả

Định Tuệ

Viết Bình Luận