Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Công phu niệm Phật chẳng đắc lực là vì sao?

Suốt ngày từ sáng đến tối dùng cái tâm suy nghĩ loạn xạ để niệm Phật nên chẳng đắc lực, suốt một đời này chẳng thể thành tựu. Vì sao chẳng thể thành tựu?

Phàm là công phu niệm Phật chẳng đắc lực là do người ấy chẳng dùng nhất tâm, mà dùng tán tâm, loạn tâm. Suốt ngày từ sáng đến tối dùng cái tâm suy nghĩ loạn xạ để niệm Phật nên chẳng đắc lực, suốt một đời này chẳng thể thành tựu. Vì sao chẳng thể thành tựu?

Chưa thể chế phục phiền não. Dẫu chẳng thể đoạn phiền não, quý vị phải chế phục nó!

Tâm tán loạn, tâm vọng tưởng chẳng thể chế phục phiền não; nhất tâm có thể chế phục phiền não. Vì thế, đây là điều trọng yếu. Nhất tâm sẽ không có ý niệm thứ hai, đó mới gọi là nhất tâm.

Nếu nói thật thà thì như thế nào mới là hiếu kính chư Phật, tuân phụng Tam Bảo? Nhất tâm niệm Phật! Bởi lẽ, Phật, Bồ Tát, thầy, Tam Bảo đều hy vọng quý vị mau thoát lìa tam giới (thoát khỏi sanh tử luân hồi), mong quý vị mau chứng đắc ba thứ Bất Thoái.

Nếu quý vị chứng đắc, đấy là hiếu thuận nhất. Đây cũng là niềm kỳ vọng chân thật của các Ngài. Nếu quý vị một mặt niệm Phật, một mặt nghĩ đến chuyện khác, thế là hỏng bét! Đó là ngu si, chẳng phải là hiếu thuận.

Một mặt niệm A Di Đà Phật, một mặt vẫn suy nghĩ đến chuyện của thầy, chẳng hạn cụ Quảng Khâm viên tịch, đồ đệ của Ngài vừa niệm A Di Đà Phật vừa nghĩ đến thầy, đấy là lầm lẫn quá đỗi ! Vì sao?

Quý vị chắc chắn chưa thể chế phục phiền não, quý vị suy tưởng, đấy chính là vọng tưởng, là vọng niệm. Quý vị chuyện gì cũng chẳng tưởng, tâm địa đạt đến thanh tịnh mới có thể thoát lìa. Các Ngài cũng mong mỏi quý vị thanh tịnh, nhưng tâm chúng ta chẳng thanh tịnh.

A DI ĐÀ PHẬT XIN THƯỜNG NIỆM

HOÀ THƯỢNG TỊNH KHÔNG!

Bài viết cùng chuyên mục

Tại sao ta lại phải tôn kính các hình tượng của Đức Phật?

Định Tuệ

Những người phá hoại Phật Pháp là những người nào?

Định Tuệ

Phóng sanh là gì? Phóng sinh như thế nào cho đúng cách?

Định Tuệ

Vì sao niệm A Di Đà Phật mà không niệm Thích Ca Mâu Ni Phật?

Định Tuệ

Người tu Tịnh nghiệp tụng các kinh Đại thừa được không?

Định Tuệ

Sám hối phải bày tỏ lỗi lầm cho rõ ràng không nói lời có ý mơ hồ

Định Tuệ

Sám hối là gì? Những tội gì cần phải sám hối?

Định Tuệ

Chúng ta vốn dĩ đã là Phật

Định Tuệ

Người bất thiện thì ác thần ác quỷ thường hay tìm đến cửa

Định Tuệ

Viết Bình Luận