Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Công phu niệm Phật chẳng đắc lực là vì sao?

Suốt ngày từ sáng đến tối dùng cái tâm suy nghĩ loạn xạ để niệm Phật nên chẳng đắc lực, suốt một đời này chẳng thể thành tựu. Vì sao chẳng thể thành tựu?

Phàm là công phu niệm Phật chẳng đắc lực là do người ấy chẳng dùng nhất tâm, mà dùng tán tâm, loạn tâm. Suốt ngày từ sáng đến tối dùng cái tâm suy nghĩ loạn xạ để niệm Phật nên chẳng đắc lực, suốt một đời này chẳng thể thành tựu. Vì sao chẳng thể thành tựu?

Chưa thể chế phục phiền não. Dẫu chẳng thể đoạn phiền não, quý vị phải chế phục nó!

Tâm tán loạn, tâm vọng tưởng chẳng thể chế phục phiền não; nhất tâm có thể chế phục phiền não. Vì thế, đây là điều trọng yếu. Nhất tâm sẽ không có ý niệm thứ hai, đó mới gọi là nhất tâm.

Nếu nói thật thà thì như thế nào mới là hiếu kính chư Phật, tuân phụng Tam Bảo? Nhất tâm niệm Phật! Bởi lẽ, Phật, Bồ Tát, thầy, Tam Bảo đều hy vọng quý vị mau thoát lìa tam giới (thoát khỏi sanh tử luân hồi), mong quý vị mau chứng đắc ba thứ Bất Thoái.

Nếu quý vị chứng đắc, đấy là hiếu thuận nhất. Đây cũng là niềm kỳ vọng chân thật của các Ngài. Nếu quý vị một mặt niệm Phật, một mặt nghĩ đến chuyện khác, thế là hỏng bét! Đó là ngu si, chẳng phải là hiếu thuận.

Một mặt niệm A Di Đà Phật, một mặt vẫn suy nghĩ đến chuyện của thầy, chẳng hạn cụ Quảng Khâm viên tịch, đồ đệ của Ngài vừa niệm A Di Đà Phật vừa nghĩ đến thầy, đấy là lầm lẫn quá đỗi ! Vì sao?

Quý vị chắc chắn chưa thể chế phục phiền não, quý vị suy tưởng, đấy chính là vọng tưởng, là vọng niệm. Quý vị chuyện gì cũng chẳng tưởng, tâm địa đạt đến thanh tịnh mới có thể thoát lìa. Các Ngài cũng mong mỏi quý vị thanh tịnh, nhưng tâm chúng ta chẳng thanh tịnh.

A DI ĐÀ PHẬT XIN THƯỜNG NIỆM

HOÀ THƯỢNG TỊNH KHÔNG!

Bài viết cùng chuyên mục

Cực Lạc Thế giới ở trước mắt, nỗ lực tinh tấn thì có thể “trở về”

Định Tuệ

Vì sao tới ngày hôm nay mình vẫn còn chần chờ chẳng chịu tu?

Định Tuệ

Niệm cuối lúc lâm chung là A Di Đà Phật, chắc chắn vãng sanh

Định Tuệ

Tâm niệm Phật là tâm thanh tịnh, tâm tịnh ắt cõi Phật sẽ tịnh

Định Tuệ

Nhân duyên phát khởi của vạn vật trong vũ trụ đều là vô lượng

Định Tuệ

Chánh nguyện niệm Phật, nguyện tất cả đều vãng sinh Tịnh độ

Định Tuệ

Sanh đến Tây Phương Cực Lạc đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát

Định Tuệ

Công danh bổng lộc thế gian này đều là do ở trong mạng của bạn đã có

Định Tuệ

Họa từ miệng mà ra – Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất

Định Tuệ

Viết Bình Luận