Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Phật Học Phổ Thông quyển 3 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Dưới đây là nội dung sách Phật Học Phổ Thông quyển 3, tác giả Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, khóa thứ ba Thinh Văn Thừa Phật giáo.

Trích đoạn:

Khóa III: THANH VĂN THỪA PHẬT GIÁO
Bài thứ 1: KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT VỀ TỨ DIỆU ÐẾ (ARIYA SACCANI)
A.MỞ ÐỀ

Nguyên nhân và hoàn cảnh đức Phật Thích-Ca giảng về pháp Tứ diệu đế lần đầu tiên.

Ðức Phật Thích-Ca, sau khi thành đạo dưới cội cây bồ đề, liền nghĩ đến việc đem giáo lý của Ngài vừa chứng được, ra truyền bá cho chúng sinh.

Nhưng giáo lý của Ngài là giáo lý cao siêu, thâm diệu, còn chúng sinh phần đông căn cơ còn thấp kém, khó có thể giác ngộ nhanh chóng như Ngài được.

Nhưng không lẽ vì giáo pháp của Ngài thậm thâm vi diệu mà không giáo hóa chúng sinh? Ðể làm tròn nhiệm vụ hóa độ của Ngài, Phật phương tiện nói pháp Tứ diệu đế là Tiệm giáo để cho chúng sinh dễ bề tu hành.

Quan sát căn cơ năm người bạn đồng tu với Ngài trước kia là nhóm ông Kiều Trần Như, có thể khai ngộ được với pháp Tứ diệu đế, đức Phật đi đến Lộc Uyển là nơi họ đang tu hành để nói pháp Tứ diệu đế.

Sau khi nghe Phật thuyết pháp Tứ diệu đế, thành kiến mê lầm tan vỡ, trí huệ siêu thoát xuất hiện, năm vị này được ngộ đạo, chứng nhập quả vị A-la-hán. Ðó là năm vị đệ tử đầu tiên của đức Phật Thích-Ca.

Từ đây về sau, Tứ diệu đế là giáo lý căn bản về Tiệm giáo (phương pháp tu chứng từ từ) và đã giác ngộ cho không biết bao nhiêu đệ tử của Phật.

Ngày nay, chúng tôi đem giáo pháp Tứ diệu đế ra trình bày với quí vị độc giả trong tập sách này, cũng không ngoài mục đích ấy.

Mời quý bạn đọc sách Phật Học Phổ Thông quyển 3 – HT Thích Thiện Hoa tại file PDF dưới đây. Đọc và tải trọn bộ sách Phật Học Phổ Thông tại: Phật Học Phổ Thông trọn bộ – HT Thích Thiện Hoa

Bài viết cùng chuyên mục

Tịnh Tông Nhập Môn – Pháp Sư Tịnh Không giảng PDF

Định Tuệ

100 Câu Hỏi Phật Pháp tập 2 PDF – Thích Phước Thái

Định Tuệ

Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 6 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Cẩm Nang Cư Sĩ – Tác giả Tâm Diệu – Sách PDF

Định Tuệ

Mười Điều Biện Ma – Thích Nhật Quang dịch – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 7 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Pháp Nhẫn Nại – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Đánh Thức Vị Phật Đang Ngủ – Nguyên Toàn dịch – Sách PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận