Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Phật Học Phổ Thông quyển 6 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Dưới đây là nội dung sách Phật Học Phổ Thông quyển 6, tác giả Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, khóa thứ sáu Triết lý đạo Phật.

Trích đoạn:

KHÓA VI: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT HAY LÀ ÐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM
Bài thứ 1: PHẦN DUYÊN KHỞI
A. DUYÊN KHỞI

Người đến đô thành lạ, nếu chẳng có bản đồ, thì không sao khỏi lầm đường lạc nẻo. Người đi trong biển khơi diệu vợi, sóng dồi gió dập, lênh đênh giữa biển, nếu không có kim chỉ nam, thì không dễ vượt qua mấy vạn trùng dương, trở về xứ sở. Người đi đánh giặc, nếu không có binh thơ đồ trận, không hiểu chiến thuật, chiến lược, thì không sao thắng được giặc, đem trở lại trật tự an ninh cho nước nhà, và giữ gìn non sông cẩm tú. Kẻ làm thợ nếu chẳng có mực thước, thì không sao làm thành những món đồ có giá trị.

Người tu hành cũng thế, nếu không hiểu được lối thẳng, khúc quanh, chỗ đèo ải gay go, nơi hố hầm nguy hiểm trong đường lối tu hành, lớp lang chứng đạo, thì không sao khỏi lạc vào nẻo tà, sa nơi ác đạo.

Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh quý báu vô cùng, chỉ đường lối tu hành một cách rành mạch, nào là giáo, lý, hạnh, quả đều rõ ràng. Người tu phải trải qua bao nhiêu địa vị, trong khi tu gặp những điều nguy hiểm thế nào, và phải làm sao mới tránh khỏi những điều nguy hiểm ấy, thì trong Kinh Lăng Nghiêm dạy hết sức rành rõ.

Nói đến Kinh Lăng Nghiêm, hàng Phật tử ai chẳng nghe tiếng là một bộ kinh Đại thừa, vừa hay nhất, mà cũng vừa quý nhất. Người tu hành hiểu được Kinh Lăng Nghiêm, chẳng khác nào người bộ hành có bản đồ, kẻ thủy thủ có kim chỉ nam, người thợ có dây mực, cây thước, kẻ chiến sĩ có binh thư đồ trận.

Vì Kinh Lăng Nghiêm quý giá như thế, nên thuở xưa các vị vua Ấn Độ cho là một quốc bảo, giữ gìn nghiêm nhặt không cho truyền bá ra ngoài. Trong lúc ấy, bên Tàu, có ngài Thiên Thai Trí Giả đại sư, được nghe Kinh Lăng Nghiêm quý báu như vậy, nên mỗi ngày hai lần sớm chiều xây mặt về phía Tây (Ấn Độ) quỳ lạy cầu khẩn cho Kinh Lăng Nghiêm được sớm truyền bá qua Tàu, để lợi ích quần sanh.

Cách 100 năm sau, có ngài Bát Thích Mật Đế, người Ấn Độ, đã nhiều lần tìm cách đem Kinh Lăng Nghiêm đến truyền bá tại Trung Hoa, nhưng không kết quả, vì luật nước nghiêm cấm, kiểm soát rất chặt chẽ.

Đến lần cuối cùng, Ngài viết kinh trong tấm lụa mỏng, rồi cuốn lại, xẻ thịt bắp vế nhét vào, băng lại làm như người có ghẻ, mới đem ra được khỏi nước.

Chúng ta cũng nên nhớ tưởng lại kỳ công “Vị pháp vong xu” của ngài Bát Thích Mật Đế. Thử nghĩ: Một cây cỏ cắt vào da còn đau; một mụt ghẻ con, còn biết nhức; huống chi xẻ một đường dài nơi bắp thịt, nhét cho được một cuốn lụa con, trải qua bao nhiêu ngày, từ Ấn Độ sang đến Trung Hoa. Nếu không may bị tiết lộ thì phải tử hình. Như thế chúng ta đủ thấy sự quý báu của Kinh Lăng Nghiêm là dường nào! Tâm vì đạo quên mình của Bồ tát Bát Thích Mật Đế đáng cho chúng ta trọn đời bái phục.

Khi ngài Bát Thích Mật Đế đem Kinh Lăng Nghiêm này qua Tàu, đến đất Nam Thuyên, gặp quan Thừa tướng tên Phòng Dung, là bực bác học uyên thâm, lại có lòng mộ Phật, nên ngài trình bày với Thừa tướng, về giá trị của Kinh Lăng Nghiêm mà Ngài đã hy sanh mang đến.

Quan Thừa tướng Phòng Dung nghe nói rồi hết sức mừng rỡ, cho là đặng một vật báu chưa từng có. Nhưng khi đem cuốn lụa ra thì, vì bị máu mũ bám vào lâu ngày, nên mất cả chữ nghĩa.

Một bà có công lớn trong việc này, là phu nhân của Thừa tướng Phòng Dung. Bà đem cuốn lụa ấy nấu với một chất thuốc hóa học, thì máu mủ đều theo nước mà tan đi, chỉ lưu lại các nét mực, nên còn thấy để phiên dịch.

Quan Thừa-tướng thỉnh ngài Bát Thích Mật Đế dịch chữ Phạn ra chữ Tàu. Ngài Di Già Thích Ca dịch từ ngữ, còn quan Thừa tướng nhuận sắc. Bởi thế nên Kinh Lăng Nghiêm chẳng những nghĩa lý rất hay, mà văn chương còn tuyệt diệu! Từ xưa các học giả, không những trong đạo Phật, mà cả đạo Nho, các đại gia văn chương, một phen xem đến Kinh Lăng Nghiêm, đều kính phục và vô cùng khen ngợi cái nghĩa lý cao siêu, và văn chương tuyệt diệu của kinh.

Mời quý bạn đọc sách Phật Học Phổ Thông quyển 6 – HT Thích Thiện Hoa tại file PDF dưới đây. Đọc và tải trọn bộ sách Phật Học Phổ Thông tại: Phật Học Phổ Thông trọn bộ – HT Thích Thiện Hoa

Bài viết cùng chuyên mục

Phật Học Phổ Thông quyển 12 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Vấn Đáp về pháp môn Tịnh độ – Cư sĩ Lý Bỉnh Nam PDF

Định Tuệ

Tánh Không và Kinh Kim Cang – Nghiêm Xuân Hồng – PDF

Định Tuệ

Kinh Phật cho người mới bắt đầu – Thích Nhật Từ soạn dịch PDF

Định Tuệ

Ngã – Vô Ngã Vấn Đáp – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Những Điều Phật Đã Dạy – Lê Kim Kha dịch – Sách PDF

Định Tuệ

Cẩm nang vào đời cho người cư sĩ tại gia – Sách PDF

Định Tuệ

Con Đường Giải Thoát Khổ – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Lăng Kính Đại Thừa – Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng – Sách PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận