Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Mười Điều Biện Ma – Thích Nhật Quang dịch – Sách PDF

Cuốn sách Mười Điều Biện Ma này nêu ra 10 thứ ma hay làm nhiễu loạn kẻ mộ đạo tu hành, nhất là người tu thiền chân chánh, nên các hành giả luôn phải đề phòng cẩn mật.

Ban ngày ban mặt lại có vấn đề ma mị sao? Không nên ngủ mê nói mớ làm cho thiên hạ một phen chạy loạn lăng xăng. Thực ra ma với không ma cũng tại ta. Một niệm không dừng được là ma dẫn ta vào luân hồi sanh tử, một niệm ta làm chủ được hoàn toàn thì đất nước ta thanh bình. Thế thì có ma gì? Chẳng qua tất cả tự ta mà ra.

Còn như thuật trị ma xưa nay trong thiền đường thường dùng là “Ðiều được tâm lăng xăng của mình, dừng được vọng tưởng điên đảo của mình”. Tương đối ổn định được vọng tưởng của mình, ông chủ đã nắm quyền làm chủ được, còn nói gì là ma với không ma? Nói cho cùng ma hay không ma cũng chỉ một cách nói thôi. Chỉ xin là trên lộ trình Phật Ðạo ta không nên dừng lại ở bất cứ nơi nào, mà phải tiến và khắc tiến đến cùng mới tới nhà. Cũng lại không có một chút gì để cho ta nắm bắt đâu, mà phải buông và buông cho thật sạch mới ổn.

Do vậy xin cũng phải ghé mắt qua, tạm thời để thấy cách trị ma và gì là ma, mà người xưa muốn chỉ. Quả thực điều này sẽ rất bổ ích cho ta, nếu là “Con ngỗng chúa biết bỏ nước uống sữa”, và cũng sẽ không ích lợi gì với những ai chỉ chuyên nắm đông bắt tây, quàng xiên xuôi ngược cả đời để mất toi một thời thuận lợi của mình.

Dám khuyên kẻ đồng chí trong tông môn hãy gắng ghi nhận lời này.

Thiền viện Thường Chiếu
Xuân Ất Hợi 1995
T.K Thích Nhật Quang
Kính ghi

Lời đầu sách

Trong nhất thời nội tại của chúng ta chưa kiên cường, năng lực tu tập của chúng ta còn kém yếu chưa đầy đủ, một chút ngủ mê nói mớ trong ta chưa tan thì từ đó mọi thứ buộc ràng vây bủa khốn đốn. Có thể là như thế. Cho nên tinh thần phải vững, ý chí đầy đủ, nỗ lực công phu và thực sự ổn định hàng ma. Chính đây là lẽ thực, là chỗ ta phải biện rành.

Tuy nhiên làm sao để biện? Trong khi ta vẫn biết ma không ma gì cũng tự ta thôi. Ngay nơi ta chớ đâu mà kiếm tìm, biện biệt cái gì? Có loại ma nào bên ngoài nanh vuốt hung dữ đến hại ta đâu mà sợ.

Nói đúng ra, Ta cứ tu Phật đạo, ngang đâu ta không tiến cũng không chịu buông xả, đó chính là sào huyệt của ma. Ta cần biện rành. Chớ lầm! Một chút tự mãn tự cao vướng mắc trong ta, ta lại dẫm chân tại chỗ. Đây rồi, vô vàn thứ hiện, là cái cớ ma sự hiện hình.

Ở đây nói biện ma là ta phải sáng suốt biện rành ma sự, dù mảy may gì trong ta cũng không dối ta được. Biện rành như thế rồi, ta lại hiên ngang dẫm trên mọi thứ, sấn bước công phu, khắc tỉnh khắc tiến. Cũng không được khinh suất!

Sự an lạc trong ta luôn sẵn sàng. Mời chư pháp hữu cùng chúng tôi để mắt biện ma và nhìn ra lẽ thực của ma sự.

Thiền viện Thường Chiếu
Thích Nhật Quang

Người Dụng Công Tu Thiền Phải Rành Mười Thứ Ma

Người ngộ đạo tu thiền, bởi chẳng phải là việc tầm thường, nên dễ bị các thứ ma trong ngoài làm não loạn chánh định. Nếu tự mình không làm chủ được, liền sinh ái trước các cảnh. Nhân cảnh tâm động, kẹt vào rọ ma. Thế thì, vốn là nhân lành, trái lại gặt quả chẳng lành. Kẻ sơ cơ đời sau phải nên thận trọng đó.

Ở đây, nêu ra mười điều biện ma, tự phải gẫm xét. Gặp tâm ma và thiên ma nên dùng trí tuệ quán chiếu, ma nghiệt liền tiêu. Tâm nhơ nếu sạch thì các chướng tự bặt, cái gì lại sợ thiên ma? Nó làm gì mê hoặc được người chân chánh? Nay mười thứ ma này sẽ thuật rõ sau đây. Đồng thời thuật giả nêu dẫn luôn nguyên tác để người đọc tiện việc khảo cứu.

  1. Ma oan nghiệt nhiều đời.
  2. Ma bên ngoài đến làm mê hoặc.
  3. Ma phiền não.
  4. Ma sở tri.
  5. Ma tà kiến.
  6. Ma vọng tưởng.
  7. Ma khẩu nghiệp.
  8. Ma bệnh khổ.
  9. Ma ngủ.
  10. Thiên ma.

Bởi mười thứ ma vừa nêu nó hay làm nhiễu loạn kẻ mộ đạo tu hành, nhất là người tu thiền chân chánh, nên các hành giả luôn phải đề phòng cẩn mật.

Mời quý bạn đọc sách Mười Điều Biện Ma – Thích Nhật Quang dịch và chú giảng tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Phật Học Phổ Thông quyển 5 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 8 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Tám Quyển Sách Quý – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Thuyết luân hồi trong đạo Phật – Thích Nữ Hằng Như PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 2 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Chú Giải Tiểu Tụng – Tỳ Khưu Thiện Minh – Sách PDF

Định Tuệ

Gương Bậc Xuất Gia – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Học Phật Vấn Đáp – Hòa Thượng Tịnh Không PDF

Định Tuệ

Tánh Không và Kinh Kim Cang – Nghiêm Xuân Hồng – PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận