Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Phá Mê Khai Ngộ PDF – Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng

Phật dạy rằng: “Tất cả những gì trong thế gian đã là biến đổi, hư hoại, đều là vô thường”. Mời bạn cùng đọc sách Phá Mê Khai Ngộ – Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng.

Đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ. Từ bi là phải biết thương yêu người, giúp đỡ người khi thấy họ gặp khó khăn hoạn nạn. Trí tuệ là sáng suốt để thấy đâu là chân, đâu là giả. Dùng trí tuệ để đập phá vô minh và biến cuộc đời đau khổ nầy thành cảnh an vui, tự tại. Chúng ta cố gắng trút bỏ gánh nặng phiền não, đau buồn để chứng sự hoan hỷ, hạnh phúc thật của Niết Bàn.

Tôn chỉ của đạo Phật là ai tu người ấy chứng do đó nếu bây giờ chúng ta không tạo thật nhiều thiện nghiệp, tránh xa ác nghiệp, gầy dựng công đức và phước đức thì làm sao mà ngày sau có thể đạt thành chánh quả cho được.

Công đức ở đây không phải là đem tiền xây chùa to, tạc tượng lớn mà là phải thông hiểu giáo lý của Đức Phật và dùng triết lý mầu nhiệm nầy để tự hóa độ cho mình và hóa độ cho kẻ khác. Bởi vì lập chùa to và tạc tượng lớn thì chúng ta có thể giải thoát cho mình được không?…

Mời quý bạn đọc sách Phá Mê Khai Ngộ – Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng tại file PDF dưới đây.

Mục Lục

1. Tiểu Sử Đức Phật Thích Ca
2. Đời Là Bể Khổ
3. Xuất Gia Tìm Đạo
4. Thành Đạo
5. Hóa Độ Chúng Sinh
6. An Cư Kiết Hạ Và Tịnh Xá
7. Pháp Nạn
8. Tam Tạng Kinh
9. Đức Phật Nhập Diệt
10. Lời Tán Thán Đức Phật
11. Phổ Hiền Bồ Tát
12. Văn Thù Sư Lợi Bổ Tát
13. Nghiệp Và Nghiệp Quả
14. Luân Hồi
15. Sự Thờ Cúng Và Lễ Bái
16. Nhân Quả
17. Giới Thiệu Kinh Pháp Hoa
18. Nhẫn Nhục
19. Từ Bi Hỷ Xả
20. Bố Thí Ba-la-mật
21. Ý Nghĩa Chũ Vạn Trong Phật Giáo
22. Trì Giới Ba-la-mật
23. 32 Tướng Tốt Của Đức Phật
24. Quy y Tam Bảo
25. Sự Tích Kinh Lăng Nghiêm
26. Lục Căn, Lục Trần, Lục Thức
27. Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm
28. Vô Thường – Vô Ngã
29. Con Người Từ Đâu Đến
30. Kinh Kim Cang Bát Nhã
31. Tứ Diệu Đế
32. Khổ Đế
33. Tập Đế
34. Diệt Đế
35. Niết Bàn
36. Đạo Đế
37. Tứ Niệm Xứ
38. Tứ Chánh Cần
39. Ngũ Căn – Ngũ Lực
40. Thất Bồ-đề
41. Bát Chánh Đạo
42. Bồ-tát Di Lặc
43. Tổ Bồ Đề Đạt Ma
44. Thiền
45. Đức Phật A Di Đà
46. Đại Thế Chí Bồ Tát
47. Quán Thế Âm Bồ Tát
48. Pháp Tu Tịnh Độ
49. Ăn Chay
50. Quan Thánh
51. Nho Giáo
52. Đạo Giáo

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Phước Tuệ Song Tu PDF – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Định Tuệ

Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên PDF trọn bộ

Định Tuệ

Kinh Pháp Bảo Đàn PDF – HT Thích Thanh Từ giảng giải

Định Tuệ

Ánh Sáng Chân Tâm PDF – Đức Đạt Lai Lạt Ma

Định Tuệ

Những Vong Linh Thai Nhi Vô Tội PDF – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Định Tuệ

Từ hư không trở về hư không – Lời di huấn của HT Tuyên Hóa

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 5 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký PDF – HT Tịnh Không

Định Tuệ

Đường mây trong cõi mộng PDF – Đại Sư Hám Sơn

Định Tuệ

Viết Bình Luận