Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Phật Học Phổ Thông quyển 7 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Dưới đây là nội dung sách Phật Học Phổ Thông quyển 7, tác giả Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, khóa thứ bảy Triết lý đạo Phật phần tiếp.

Trích đoạn:

KHÓA VII: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT HAY LÀ ÐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM (tt)
Bài thứ 8: ÔNG PHÚ LÂU NA HỎI PHẬT HAI CÂU QUAN TRỌNG
I. ÔNG PHÚ LÂU NA HỎI PHẬT HAI CÂU QUAN TRỌNG

Lúc bấy giờ ông Phú Lâu Na Di Ða La Ni Tử đứng dậy lạy Phật, chắp tay cung kính và thưa rằng:

– Bạch Thế Tôn, trong hàng tứ chúng, Phật thường khen con thuyết pháp hơn hết; ở trong hội này con lại chứng được quả Vô lậu. Thế mà hôm nay con nghe Phật nói pháp nhiệm mầu cao thượng, hãy còn chưa hiểu. Cũng như người điếc đứng xa một trăm bước nghe tiếng muỗi kêu; thấy còn không được, huống chi lại nghe.

Bạch Thế Tôn:

1. Chơn tâm này đã vốn thanh tịnh, tại sao lại thoạt sanh ra sơn hà đại địa và các chúng sanh?

2. Lại nữa, Phật nói “đất, nước, gió lửa, tánh nó vắng lặng thường còn, viên dung khắp giáp pháp giới”. Bạch Thế Tôn, nếu nước khắp tất cả, thì lửa phải tắt; còn lửa biến khắp thời nước phải khô; tánh lửa thì nóng, tánh nước lại lạnh, hai thứ trái nhau, tại sao đồng cùng khắp cả hư không, mà nó không diệt nhau?

Lại nữa, đất thì có hình chất, còn hư không lại trống, tại sao hai thứ đều khắp giáp cả pháp giới, mà không có chướng ngại nhau? Cúi xin đức Như Lai vén mở ngút mây mờ cho chúng con.

Thưa hỏi xong, ông Phú Lâu Na kính cẩn trở lui, để chờ nghe lời Phật chỉ dạy.

Mời quý bạn đọc sách Phật Học Phổ Thông quyển 7 – HT Thích Thiện Hoa tại file PDF dưới đây. Đọc và tải trọn bộ sách Phật Học Phổ Thông tại: Phật Học Phổ Thông trọn bộ – HT Thích Thiện Hoa

Bài viết cùng chuyên mục

Phật Học Phổ Thông quyển 2 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Hợp tuyển lời Phật dạy từ Kinh Tạng Pali PDF – Bhikkhu Bodhi

Định Tuệ

Con Đường Giải Thoát Khổ – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 5 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Nguồn thiền như huyễn – Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng – PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 4 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Cẩm Nang Cư Sĩ – Tác giả Tâm Diệu – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 10 – 11 – HT Thích Thiện Hoa

Định Tuệ

Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh giảng ký PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận