Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Pháp Nhẫn Nại – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Nhẫn Nại là đức hạnh cao thượng, chư Phật dạy Niết-bàn là cao thượng. Bậc xuất-gia không sát hại chúng sinh, bậc sa môn không làm khổ chúng-sinh…

“Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti.”
Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí.

NamoTassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

Paṇāmagāthā

Tilokekagaruṃ Buddhaṃ,
pāyāsibhayahiṃsakaṃ.
Āyunopariyosānaṃ,
gacchāmi saraṇaṃ ahaṃ.
Ādimajjhantakalyāṇam,
Buddhassa dhammamosadhaṃ.
Nibbānapariyosānaṃ,
gacchāmi saraṇaṃ ahaṃ.
Tassa sāvakasaṃghañca,
puññakkhettaṃ anuttaraṃ.
Arahattapriyosānaṃ,
gacchāmi saraṇaṃ ahaṃ.
Buddhaṃ Dhammañca Saṃghañca,
abhivandiya sādaraṃ.
Khantidhammadīpanī’ti,
Ayaṃ ganthā mayā katā.

Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo

Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giới,
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa,
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phật,
Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế.
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mầu,
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối,
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp,
Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khổ.
Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử-Phật,
Là phước điền cao thượng của chúng-sinh,
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng,
Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán.
Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tăng cao thượng,
Con hết lòng thành kính lạy Tam-bảo,
Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ.
Giảng giải về Pháp Nhẫn-Nại.

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

Pháp Nhẫn-Nại
(Khantidhamma)
Tỳ-Khưu Hộ-Pháp
(Dhammarakkhita Bhikkhu)
(Aggamahāpaṇḍita)

Lời Nói Đầu

Nhân dịp đêm rằm tháng giêng PL.2562 năm (19-3-2019) tại chùa Tổ Bửu-Long làm lễ kỷ niệm ngày “Đại-hội chư Thánh-Tăng”gồm có 1.250 chư Thánh A-ra-hán hội đủ 4 chi-pháp, vào ngày rằm tháng giêng lần đầu tiên của Đức Phật Gotama, tại ngôi chùa Veḷuvana gần kinhthành Rājagaha đất nước Magadha, cách ngày rằm tháng giêng năm nay (PL.2562) đúng 2606 năm 3 tháng.

Đức-Phật Gotama thuyết dạy 1.250 chư Thánh A-ra-hán Ovādapātimokkha như sau:

Nhẫn-nại là đức-hạnh cao thượng,
chư Phật dạy Niết-bàn là cao thượng.
Bậc xuất-gia không sát hại chúng-sinh,
bậc sa-môn không làm khổ chúng-sinh.
Không tạo mọi ác-nghiệp,
hoàn thành 4 loại thiện-nghiệp.
Tâm trong sạch thanh-tịnh,
đó là lời giáo huấn của chư Phật.
Không vu oan người khác,
không làm hại chúng-sinh.
giữ gìn cẩn trọng giới bổn trong sạch.
Biết tri túc trong vật thực,
nằm ngồi nơi thanh vắng,
Tinh-tấn trong pháp-hành nhập định,
đó là lời giáo huấn của chư Phật.

Lời giáo huấn của Đức-Phật Gotama có 3 bài kệ trong ngày đại-hội Thánh-Tăng lần đầu tiên vào ngày rằm tháng giêng cách nay tròn đúng 2606 năm 3 tháng.

Nhân dịp đêm rằm tháng giêng PL.2562 năm, bần sư giảng giải về pháp nhẫn-nại (khantidhamma) câu đầu của câu kệ trong lời giáo huấn của Đức-Phật Gotama trong ngày đại-hội Thánh-Tăng như sau:

“Khantī paramaṃ tapo titikkhā”
(Nhẫn-nại là đức-hạnh cao thượng)

Bài giảng pháp nhẫn-nại trong đêm rằm tháng giêng được ghi chép lại và có bổ sung thêm các bài kinh khác, để giúp độc giả hiểu biết rõ về pháp nhẫn-nại.

Mời quý bạn đọc Pháp Nhẫn Nại – Tỳ Khưu Hộ Pháp tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Phật Học Phổ Thông quyển 8 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh giảng ký PDF

Định Tuệ

100 Câu Hỏi Phật Pháp tập 2 PDF – Thích Phước Thái

Định Tuệ

Tứ chủng thanh tịnh minh hối – Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng PDF

Định Tuệ

Thuyết luân hồi trong đạo Phật – Thích Nữ Hằng Như PDF

Định Tuệ

Tín nguyện chuyên trì danh hiệu Phật – Hòa Thượng Tịnh Không

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 5 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Cốt tủy các kinh căn bản Phật Giáo – Phổ Nguyệt – Sách PDF

Định Tuệ

Kinh Phật cho người mới bắt đầu – Thích Nhật Từ soạn dịch PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận