Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Niệm niệm chẳng lìa Nam Mô A Di Đà Phật, đó là Nhất tâm trì danh

Thờ một bức tượng Phật, niệm một bản Kinh, điều gì cũng chuyên nhất, trong mười hai thời, niệm niệm chẳng lìa Lục tự hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Đó mới là Nhất tâm trì danh.

Quý vị nhất tâm xưng niệm danh hiệu “Nam mô A Di Đà Phật”, A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí thường hộ niệm quý vị. Không chỉ Tây Phương Tam Thánh hộ niệm, mà kinh này (Kinh A Di Đà) giảng đến phần sau, quý vị mới biết: Mười phương hết thảy chư Phật, không một vị nào chẳng hộ niệm, vì sao?

Vì bộ Kinh này là Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm. Quý vị nhất tâm thọ trì, nói cách khác, hết thảy chư Phật, không một vị nào chẳng hộ niệm quý vị, làm sao quý vị gặp chướng ngại cho được? Đương nhiên là chẳng thể!

Nếu quý vị tam tâm, nhị ý là xong, Phật chẳng thể hộ trì quý vị, vì sao? Quý vị chưa thành thục, chưa thể thành tựu trong một đời này.

Nhất tâm trong một đời này ta quyết định muốn vãng sanh Tịnh Độ (Cực Lạc), vậy thì chư Phật nhất định giúp đỡ, nhất định chiếu cố, nhất định thỏa nguyện cho quý vị.

Quý vị tam tâm nhị ý thì chính mình chẳng có quyết tâm. Do vậy, chẳng được chư Phật hộ niệm. Chư vị phải hiểu rõ đạo lý này. Không phải là Phật đối xử bất bình đẳng với chúng sanh, mà do chúng sanh có ý niệm sai biệt.

Đại đa số con người miệng nói muốn vãng sanh, nhưng trong tâm vẫn chẳng có ý nghĩ ấy! Vì thế, chư Phật hiểu rất rõ, các Ngài chẳng đến làm phiền quý vị. Quý vị thật sự có ý niệm ấy, thái độ sẽ hoàn toàn biến đổi, biến đổi bắt đầu từ chỗ nào?

Điều thứ nhất, quý vị mỗi ngày chỉ đọc tụng bộ Kinh này, tuyệt đối chẳng đọc bộ Kinh thứ hai.
Tôi nói với quý vị: Thờ tượng một vị Phật, hằng ngày nhìn vào tượng vị Phật ấy. Dù có tượng Phật tốt đẹp hơn nữa, cũng chẳng ngó tới, thật sự chuyên tâm, thật sự nhất tâm xưng danh (A Di Đà Phật).

Vẫn còn nghĩ phải đọc cái này, xem cái nọ; cái này khá quá, cái kia cũng rất hay, quý vị chẳng chuyên tâm. Nói cách khác, quý vị chẳng được chư Phật, Bồ Tát gia trì! Quý vị phải đặc biệt ghi nhớ điểm này!

Vì thế, chúng ta thờ một bức tượng Phật A Di Đà, suốt đời đừng nên thay đổi, đừng nên cải biến, đến khi quý vị lâm chung, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn quý vị, A Di Đà Phật sẽ hiện thân giống hệt bức tượng Phật quý vị đang thờ, chẳng thể hiện thân khác, vì sao?

Quý vị hằng ngày nhìn Ngài, ấn tượng rất thân thiết. Phật, Bồ Tát tùy loại hóa thân, sẽ hiện thân tướng thân thiết nhất đến tiếp dẫn quý vị. Quý vị thờ suốt đời, lễ bái suốt đời, đến lúc ấy, Ngài quả nhiên đến đón tiếp quý vị, sẽ hoan hỷ lắm!

Vì thế, thờ một bức tượng Phật, niệm một bản Kinh, điều gì cũng chuyên nhất, trong mười hai thời, niệm niệm chẳng lìa Lục tự hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. (Niệm bốn chữ A Di Đà Phật cũng được). Đó mới là:” Nhất tâm trì danh”.

Hòa Thượng Tịnh Không!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

Thần cây là thật có chứ chẳng phải là mê tín

Định Tuệ

Làm thế nào để thành mãn Bồ Đề Tâm?

Định Tuệ

Niệm Pháp thân Phật trực chỉ tự tánh chúng sanh

Định Tuệ

Ba la mật là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của mười pháp Ba la mật

Định Tuệ

Vì sao bình thường chúng ta cần phải niệm Phật?

Định Tuệ

Đức Phật A Di Đà là ai? A Di Đà Phật có thật hay không?

Định Tuệ

Quan niệm giữa ăn chay và ăn mặn của người tu

Định Tuệ

Tin sâu nguyện thiết, trì danh niệm Phật được lợi ích trong ba đời

Định Tuệ

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 6 – Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Viết Bình Luận