Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Chánh hạnh niệm Phật vãng sanh PDF – Pháp Nhiên thượng nhân

Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh là cuốn sách chứa đựng toàn bộ tư tưởng về Tịnh Độ của Pháp Nhiên Thượng Nhân, khai Tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản.

Chánh Hạnh niệm Phật vãng sanh là cuốn sách chứa đựng toàn bộ tư tưởng về Tịnh Độ của Pháp Nhiên Thượng Nhân, khai Tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản, được Ngài Thích Nguyên Chơn dày công phiên dịch. Tuy chỉ dày hơn 100 trang, nhưng Chánh Hạnh niệm Phật vãng sanh quả thực là một trong những cuốn sách phá nghi, phá chấp, thuộc hàng bậc nhất dành cho những ai đang niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ.

Nếu bạn đang tự nghi, không biết mình niệm Phật có được vãng sanh hay không; hành trì hàng ngày có đúng pháp hay không; tâm tán loạn đầy rẫy vọng niệm mà niệm Phật có tác dụng gì hay không… vv và vv. Thì cuốn sách này thật đúng là báu vật dành cho bạn vậy!

Tựa

Tạng nhân đầu Tùng tam vị Hành tả đại biện kiêm Binh bộ khanh Bình Triều, thần Cơ Thân soạn.

Giáo môn chuyên xưng niệm Nam-mô là con đường chính, đưa thẳng đến cõi Tây. Đó không chỉ là lời của Đức Bổn sư Thích-ca mà cũng là bản nguyện của Đức Từ phụ A-di-đà.

Lời, một ngày, hai ngày… chấp trì danh hiệu, các Đức Phật đồng hiện tướng lưỡi rộng dài xác chứng; nghĩa, mười tiếng, một tiếng nhất định được vãng sanh, chúng sanh khắc ghi trong tâm tủy.

Đại sư của ta, hòa-thượng Nguyên Không có một tác phẩm tên là Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập, thật là phương tiện để vượt qua biển khổ, cũng là ánh linh quang chiếu sáng đêm dài tăm tối.

Người không tu ba học mà cắt đứt bốn dòng, thì mật ý hoằng nguyện ở đây đã rõ. Phật dùng một hạnh mà cứu giúp vạn loài, thì bản hoài đại bi mới hiển.

Hạnh tùy phạm tùy sám (hễ phạm liền sám hối), há chẳng phải là tự lực, pháp dễ tu dễ đến, thật phải nương vào tha lực sao? Chẳng vào môn này, đâu thể đến được bờ kia!

Chúng ta hôm nay thật may mắn làm sao! Gặp được linh điển này, vạn kiếp mới được nghe thì đâu tiếc gì thân mạng!

Tuy nhiên, pháp định huệ ngưng lắng siêu việt của hành giả tu bí mật đàn là pháp quán tức thân, thật khó thành; môn trì giới, đa văn cần tinh tấn của học giả Đại-Tiểu-thừa, là pháp tùy tâm cũng thật khó đạt. Chỉ có pháp Niệm Phật cầu vãng sanh, tất cả đạo tục đều qui hướng. Thật vui thay!

Được trời thần ủng hộ, nên mạng mạch của giáo pháp đời trược ác sớm lưu thông. Thật hợp thời thay! Vua quan cảm kích, nên vận tốt của giáo môn Tịnh Độ phát triển mạnh. Do đó, tuy biết lời văn “chôn kỹ nơi chân tường”, nhưng vẫn vui vẻ cho khắc bản lưu thông.

Ô hô! Năm ngàn lời của Huyền Nguyên Thánh tổ, Lịnh Doãn sớm biên thành hai thiên Thượng-Hạ; mười sáu chương Tuyển Trạch Bản Nguyện, môn đồ hưởng được lợi ích biên tập. Lòng nhớ ân đức người xưa và người nay đâu khác!

Tháng 11 (tháng Kiến Tí) năm Tân Mùi, kính ghi để truyền mãi đời sau.

Mời quý bạn đọc Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh – Pháp Nhiên Thượng Nhân tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Liên Hoa Hóa Sanh – Pháp Sư Đạo Chứng – Sách PDF

Định Tuệ

Hành Trang Cho Ngày Cuối PDF – Pháp Sư Thế Liễu

Định Tuệ

Những Vong Linh Thai Nhi Vô Tội PDF – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Định Tuệ

Hoạt ngục hiện hình ký Ngọc Chiếu PDF – Nhất Quán Đại Đạo

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Sách Thập nhị nhân duyên – Thiền Sư Sayadaw U Sīlānanda

Định Tuệ

An Sĩ Toàn Thư – Khuyên người tin sâu nhân quả trọn bộ PDF

Định Tuệ

Lược thuật hành trạng Hòa Thượng Quảng Khâm PDF

Định Tuệ

Ngọc Lịch Bửu Phiêu – Một cuốn sách về nhân quả luân hồi – PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận