Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Người xuất gia, tại gia khéo biết dụng tâm thì phiền não tức bồ đề

Nếu chuyển được Phiền Não thì là Bồ Đề. Bất cứ là người xuất gia, hay tại gia, khi tu hành thì phải nhận thức cảnh giới, mới nhẫn nại được.

– Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng Phật Tử ! Nếu tất cả Bồ Tát khéo léo vận dụng tâm, phát nguyện rộng lớn, thì sẽ hoạch được tất cả công đức thù thắng vi diệu. Ðối với hết thảy pháp của chư Phật, trong tâm chẳng có chướng ngại. Do đó: “Vào sâu tạng Kinh, trí huệ như biển”.

– Trụ ở thượng đạo chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại tu, thường tuỳ thuận tất cả chúng sinh mà trụ, thường chẳng xa lìa tất cả chúng sinh. Giống như đạo lý các pháp thật tướng, hoàn toàn thấu hiểu mà thông đạt. Minh bạch tất cả Phật Phát thì y pháp tu hành. Y pháp tu hành thì đoạn tuyệt tất các Điều Ác, đầy đủ tất cả Điều Lành.

– Tu hành như thế nào? Do đó: “Tâm bình thường là đạo”. Mỗi cử chỉ, hành động, lời nói, đều phải hoà bình, không sinh Phiền Não. Phải phát tâm Bồ Đề, phải có tâm lâu dài, như vậy thì sẽ thành tựu. Do đó: “Phiền Não tức Bồ Đề Sinh Tử tức Niết Bàn”.

– Nếu chuyển được Phiền Não thì là Bồ Đề. Bất cứ là người xuất gia, hay tại gia, khi tu hành thì phải nhận thức cảnh giới, mới nhẫn nại được. Cảnh giới thuận cũng đừng sinh tâm Hoan Hỷ, cảnh giới nghịch cũng đừng sinh tâm Phiền Não. Như thế thì Phiền Não sẽ biến thành Bồ Đề. Sinh Tử tức Niết Bàn, cũng là đạo lý như thế.

Chấp trước tức là sinh Tử, không chấp trước tức là Niết Bàn. Sinh Tử thì “Khổ”, Niết Bàn thì “Vui”. Ðạo lý nầy ai ai cũng biết, song, chẳng ai tu hành. Chẳng tu hành thì làm sao lìa Khổ được Vui?

Biết bờ nầy là khổ, bờ kia là vui, song, chẳng mượn Pháp qua sông Phiền Não. Chỉ đứng bờ bên nầy mà nhìn bờ bên kia, như thế thì một chút lợi ích cũng chẳng có. Phải “Cước Đạp Thực Địa” mà tu hành, ngồi thuyền Pháp Bảo, bình an đến bờ Niết Bàn, hưởng thụ sự thanh lương của “Thường Lạc Ngã Tịnh”.

– Bồ Tát ban đầu phát tâm, thì sẽ giống như sắc tượng của Bồ Tát Phổ Hiền. Sắc tượng của Bồ Tát Phổ Hiền là bậc nhất. Hết thảy tất cả hạnh nguyện đều đắc được đầy đủ viên mãn. Ở trong tất cả pháp thảy đều tự tại. Tức cũng là toại tâm như ý, muốn gì được nấy, làm đại Đạo Sư thứ hai của chúng sinh.

Hoà Thượng Tuyên Hoá!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Bài viết cùng chuyên mục

554 câu Chú Lăng Nghiêm – Hòa Thượng Tuyên Hóa PDF

Định Tuệ

Hướng dẫn cách chép Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Định Tuệ

Cách niệm 10 danh hiệu Phật A Di Đà

Định Tuệ

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát khuyên chúng hội nên thường niệm Phật

Định Tuệ

Phương pháp niệm Phật nhất tâm bất loạn

Định Tuệ

Thần thông từ đâu mà sanh ra?

Định Tuệ

Thế nào là phát Bồ đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm?

Định Tuệ

Đức Phật nhập cõi Niết bàn ngày nào? Ý nghĩa ngày Phật nhập Niết bàn

Định Tuệ

Di cư đến Thế Giới Tây phương Cực Lạc

Định Tuệ

Viết Bình Luận