Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Người niệm Phật được tất cả chư Phật, Bồ Tát hộ niệm, gia trì

Do người niệm Phật được tất cả chư Phật, Bồ Tát hộ niệm, gia trì nên nghiệp chướng của họ được tiêu trừ một cách nhanh chóng.

Người niệm Phật, được tất cả chư Phật, Bồ Tát, Tứ Đại Thiên Vương, Long Thiên Thiện Thần, Quỷ Thần Hộ Pháp gia trì, hộ niệm. Vì sao thế? Vì tất cả các Ngài đều hi vọng bạn sớm trở thành Phật, sau khi thành Phật sẽ quay trở lại độ vô lượng chúng sanh.

Do người niệm Phật được tất cả chư Phật, Bồ Tát hộ niệm, gia trì nên nghiệp chướng của họ được tiêu trừ một cách nhanh chóng, xưng niệm một câu Phật hiệu, niệm đạt đến công phu thành khối, tiêu trừ tội nghiệp cực trọng trong 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, lại được 80 ức kiếp công đức vi diệu.

Các oán thân trái chủ từ vô lượng kiếp mang theo hận thù sâu như biển, luôn đi theo tìm cách báo thù cũng không có tâm oán hận với người niệm Phật nữa, mà còn ủng hộ quý vị bởi vì khi quý vị thành Phật, quý vị sẽ có khả năng cứu độ họ, giúp họ thoát khỏi cảnh giới khổ đau, họ làm gì mà muốn hại quý vị nữa!

Trở thành đệ tử của A Di Đà Phật là điều vô cùng vinh quang, vì Ngài là vua trong các vị Phật, nên Ngài được tán thán đến cực điểm là “Quang trung cực tôn, Phật trung chi vương”, ánh sáng tôn quý nhất, vua trong các vị Phật, Ánh sáng biểu trưng cho trí huệ.

Trong biến pháp giới, hư không giới Ngài là bậc đại thí chủ, biết chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, không thể tự mình liễu sanh tử, xuất Tam giới nên Ngài kiến lập thế giới Cực Lạc, không phải cho riêng mình hưởng thụ, mà Ngài đem cúng dường cho tất cả chúng sanh trong Mười phương Thế giới, mau về nơi đó để Ngài dạy dỗ, chóng thành Phật, thoát khỏi biển khổ sanh tử.

Làm cho cả ba hạng người thượng, trung, hạ căn bình đẳng, viên mãn một đời thành Phật. Đó là điều không có vị Phật nào có thể làm được, thế nên tất cả chư Phật đều khuyên chúng sanh cõi mình mau sanh về Cực Lạc để sớm chứng Phật quả viên mãn. Bạn xem phước báo của Ngài lớn biết bao!

Người niệm Phật được tất cả chư Phật, Bồ Tát hộ niệm, gia trì

A Di Đà Phật dùng một câu Phật hiệu để trao toàn bộ công đức của mình cho chúng sanh, chỉ cần chúng sanh chịu tiếp nhận niệm Phật thì liền được tất cả công đức mà Ngài khổ công tu hành trong vô lượng kiếp, từ bi vô hạn. Hiện đời được bổn nguyện, oai thần của Ngài gia trì một phần, khi vãng sanh được gia trì một cách viên mãn.

Vừa vãng sanh thần thông, đạo lực, trí tuệ, tướng mạo của bạn liền ngang hàng với Quán Âm, Thế Chí Bồ tát. Bạn xem, nếu không có Ngài gia trì thì bạn phải tu bao nhiêu kiếp mới bằng họ chứ. Thế nên kiếp này được thân người, gặp Phật pháp, không thể không vãng sanh, uổng phí cơ duyên đến thế gian này.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! (xin thường niệm)

Pháp Sư Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

4 điều Đức Phật dạy loài người mà bạn nên biết

Định Tuệ

Chúng ta nên làm gì cho người thân sau khi họ mất?

Định Tuệ

Trong tất cả việc tốt thì giúp đỡ chúng sanh giác ngộ là việc tốt nhất

Định Tuệ

Công lý tức là chân lý, công lý tức là tự nhiên

Định Tuệ

Làm thế nào để phân biệt được giữa Phật và Ma?

Định Tuệ

Ma là gì? Có bao nhiêu loại ma theo quan niệm Phật giáo?

Định Tuệ

Ác khẩu là gì? Luật nhân quả đối với người ác khẩu

Định Tuệ

Từ bi là gì? Muốn phát tâm từ bi thì làm như thế nào?

Định Tuệ

Chúng ta sanh tử luân hồi là do vọng tưởng, phân biệt, chấp trước

Định Tuệ

Viết Bình Luận