Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Tuyển tập các bài Phục nguyện sau khi tụng kinh

Phục nguyện sau mỗi thời kinh, dưới đây là bài phục nguyện phổ biến thông dụng, còn nếu có cầu an tiêu tai giải bịnh hoặc cầu siêu thì có các bài phục nguyện kế sau.

Đây là mẫu bài phục nguyện cho những người sơ khai, mới tu theo Phật. Còn những vị tu lâu, với đức độ sâu dày, chỉ cần nguyện một câu, cũng hơn ngàn lời của những người thường.

(Phục nguyện sau mỗi thời kinh. Đây là bài phục nguyện phổ biến thông dụng, còn nếu có cầu an tiêu tai giải bịnh hoặc cầu siêu thì có các bài phục nguyện kế sau.)

Phục nguyện: Tam Bảo chứng minh, oai thần hộ niệm, Bồ Tát, Thanh Văn, Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, chúng Thiên Long, Bát bộ, Hộ Pháp thần vương, nhứt thiết thiện thần, thùy từ ủng hộ. Đệ tử ….. cập nhứt thiết chúng sanh, tiêu trừ nghiệp chướng, tà ma ngoại đạo, yêu quái ác tinh, ly mị vọng lượng, tật bịnh tội khiên, tai nạn quạnh ương, nhứt thiết ác duyên, tất giai tiêu diệt.

Phổ nguyện: tứ thời an lạc, sở trụ phong nhiêu, phước huệ tăng long, tùy tâm mãn nguyện. Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật. (Đại chúng đồng niệm)

CẦU AN, TIÊU-TAI GIẢI-BỊNH

Nam mô A Di Đà Phật

Phục-nguyện: Quan Âm thị hiện, thuyết pháp độ sanh; lâm nạn xưng danh, tầm thanh cứu khổ. Hiện tiền đệ tử chúng đẳng, dị khẩu đồng âm, phúng tụng Đại thừa bối diệp tôn kinh, hồi tư thắng phước :

Sở-kỳ, bổn mạng ngươn thần Phật tử ……. pháp danh: ………………….., tuổi: ……………….,

Trượng Từ quang nhiếp hộ, tinh thần minh tịnh, tâm thể an nhiên; tứ đại điều hòa, phước-duyên cộng-tụ.

Hựu-nguyện: Phật-tử, nghiệp chướng tiêu trừ, bịnh căn thuyên giảm, đắc cam lồ pháp vị, thọ linh dược thanh lương. Tự tại khinh an, viễn ly khổ ách.

Phổ-nguyện : Tâm dung pháp hóa, tánh ngộ chơn thường, bất nhiễm trần lao, thường hành Phật sự. Bồ đề quả mãn, tánh đức viên dung, tự lợi lợi-tha, chứng vô thượng đạo. Âm-siêu dương-thới, pháp-giới chúng sanh, tề thành Phật-đạo.

Nam mô A Di Đà Phật. (Đại chúng đồng niệm)

CẦU SIÊU

Nam mô A Di Đà Phật

Tư thời, Việt Nam quốc, thành phố ……………, quận/huyện…..

Cung tựu: (chùa,viện) ………hoặc tư gia: (tên gia chủ) phụng Phật tu hương phúng kinh cầu siêu độ sự.

Kim hương-linh, thọ Ưu-bà tắc (Ưu bà di) giới, tánh (họ & tên): …….., pháp danh: …….., sanh:……, thọ:…., mãn phần:…… (ngày/tháng/năm), trượng thừa Tam Bảo lực, cập Bồ tát Thánh Tăng từ bi gia hộ, giác tánh thường minh, tâm quang phổ chiếu. Ngộ thế thái vô thường, liễu chơn linh bất diệt, tín căn an trụ, đạo-quả viên thành, Lạc quốc hoa khai, chứng vô sanh nhẫn.

Phổ nguyện: Tang gia quyến chủ, hiếu sự châu viên, chánh pháp phụng thừa, phước duyên sung mãn; thân tâm an-lạc, tứ đại bình hòa; trí đức viên dung, nhứt thừa liễu ngộ. Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật-đạo.

Nam mô A Di Đà Phật. (Đại chúng đồng niệm)

Tuyển tập các bài Phục nguyện

Phục nguyện:

Pháp âm phổ chiếu, Phật pháp thân truyền.
Sóng từ quang chiếu khắp tam thiên,
Trí Bát-nhã soi cùng cửu giới.
Chúng sanh thuận lợi tu tiến Bồ-đề.
Đặng xa lìa biển khổ sông mê,
Đồng chứng đắc liên-hoa Phật quả

Ngưỡng nguyện:

Tam Bảo gia hộ chúng đẳng:
Đoạn dứt nghiệp trần, xa lìa nạn chướng,
Phước duyên tăng trưởng, hạnh nguyện phát sanh.
Khắp chúng viên thành, Bồ-đề vô thượng.

Phổ nguyện:

Nhân dân cọng lạc, cõi cõi quang huy.
Tăng già truyền bá, cư sĩ hộ trì,
Trăm họ quy y, đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:

Phật nhật tăng huy,
Chiếu diệu đại thiên sa giới.
Pháp luân thường chuyển,
Lưu thông bá vạn nhơn thiên.
Tăng hải hòa bình,
Hạo hạo tông phong vĩnh chấn;
Thiền môn nghiêm tịnh,
Nguy nguy Tổ ấn trùng quang.
Vũ thuận phong điều, dân an, quốc thạnh.

Phổ nguyện:

Đồng văn Phật thuyết, đồng diễn Phật âm,
Đồng kiến Phật tâm, đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:

Phật từ phổ tế, hoằng khai phương tiện chi môn,
Xả Phật tương sanh, cứu thoát u đồ chi khổ.
Nhứt tâm niệm Phật, vạn tội băng tiêu,
Đắc Đông-độ chi thiện căn,
Nhập Tây-phương chi thắng cảnh.

Phục nguyện:

Thiên kinh thiên Phật,
Thùy thiên thủ, thiên nhãn dĩ đề huề.
Bá phạn, bá Tăng,
Tứ bá trinh, bá tường nhi kiết khánh.
Tư thời: tín chủ…
Ngọ cúng nhứt diên hồi hướng công đức.
Gia môn khương thới, vĩnh vô phiền não chi xâm;
Tứ đại điều hòa, thường hưởng thanh ninh chi phước.

Phục nguyện:

Giáo lưu Đông-chấn, pháp ấn tam thiên.
Văn-Tư-Tu tam học hiện tiền,
Tín-Hạnh-Nguyện cửu liên tiếp dẫn.

Thứ nguyện:

Tẩy không tam nghiệp, tăng trưởng nhị nghiêm,
Tăng tấn lục thời, viên minh lục độ.

Duy nguyện:

Phàm tình khấu đáo, ứng niệm hiện tiền.
Duy niệm hồng từ, ai bi nhiếp thọ.

Phổ nguyện:

Đệ tử chúng đẳng,
Đồng minh Phật lý, đồng thể từ bi,
Đồng niệm A-Di, đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:

Thần thông cảm ứng, độ tam thiên thế giới chi trung,
Trí-huệ viên minh cứu bát vạn trần lao chi hạ.
Hữu cầu tất ứng, vô nguyện bất thành.

Kỳ nguyện:

Đệ tử chúng đẳng:
Lục căn thanh tịnh như cảo nhật dĩ đương không,
Lục thức viên minh tợ thu hiềm như ảnh thủy.
Lục xúc, lục thọ câu thời Bát nhã chi nhơn,
Lục ái, lục trần dụng nhập viên minh chi quả.

Phổ nguyện:

Đồng minh Phật lý, đồng ngộ Phật tâm,
Đồng nhập pháp môn, đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:

Trí quang tịch chiếu, vĩnh vô tam giới chi Đạo sư.
Bi nguyện hoằng thâm, phổ tác tứ sanh chi Từ-phụ.
Đơn thân cung bắc, tố thử hòa nam.
Tư thời …

Phổ nguyện:

Đàn na công quả, nhứt lộ phước tinh,
Pháp giới chúng sinh, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:

Nguyện Phật hộ trì, âm dương hai cảnh,
Người còn khỏe mạnh, kẻ thác siêu sinh,
Bốn phương hưởng cảnh thái bình,
Tám hướng vui miền Cực-lạc.
Sống không tật bệnh, thác đặng khinh an.
Về Tây phương ngồi tựa sen vàng,
Qua Bảo-địa vui chơi lầu ngọc.
Sớm tiêu trần tục, mau chứng chơn thường.
Khắp cả mười phương, đồng như chư Phật.

Phổ nguyện:

Đệ tử chúng đẳng:
Kiến văn đồng liễu ngộ,
Tài pháp tổng nan văn,
Ngã đẳng dữ chúng sanh,
Giai cộng thành Phật đạo.

Phục nguyện:

Lục độ vi tâm, Phổ thị vô biên chi phương tiện.
Nhị nghiêm thành tánh,
Quảng khai bất nhẫn chi pháp môn.

Phổ nguyện:

Kiến văn tùy hỷ, khải phát đạo tâm,
Giới thể trang nghiêm, đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:

Chơn không trạm bổn, vô sanh diệt chi thù,
Sắc thể hoàn tất, hữu Niết-bàn chi vị.

Duy nguyện:

Như Lai mẫn thế, cảm ứng vô sai.
Quang giáng đạo tràng, chứng minh công đức.
Kim thời đệ tử chúng đẳng:
Chí thành sám hối chi huyền văn,
Đảnh lễ kim thân chi diệu tướng.
Nguyện đệ tử chúng đẳng tiêu tội chướng,
Thân chứng Bồ Tát quả hiện tiền.

Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Lục độ Ba-la-mật: 6 phương tiện đưa người từ bờ mê qua bờ giác

Định Tuệ

Bảo Tạng Thiên Nữ Đà La Ni – Cầu Tài Chú

Định Tuệ

Tinh xá Kỳ Hoàn trong thành Thất La Phiệt

Định Tuệ

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 13 – Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Các uy nghi khi lễ lạy, tụng kinh

Định Tuệ

Bát khổ: Tám cái khổ lớn nhất của đời người ai cũng phải nếm trải

Định Tuệ

Quy y Tam Bảo là gì? Vì sao phải quy y Tam Bảo?

Định Tuệ

Khai thị niệm Phật của Đại Sư Đạo Nguyên

Định Tuệ

Một câu A Di Đà Phật phải thường niệm mọi lúc mọi nơi

Định Tuệ

Viết Bình Luận