Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Nam Truyền

Kinh Chuyển Pháp Luân – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Ngày rằm tháng 6 (âm-lịch), Đức-Phật Gotama lần đầu tiên thuyết pháp bài Kinh Chuyển Pháp Luân: Dham-macakkappavatanasutta.

Trong Chú-giải Dhammacakkappavattanasutta-vaṇṇanā giảng giải rằng:

“Isipatane nisinnassa dvādasākārāya saccadesanāya pavattitaṃ desanāñāṇampi dhammacakkaṃ nāma.”

Đức-Phật Gotama ngự tại khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana gần kinh-thành Bārāṇasī thuyết giảng bài kinh Dhammacakkap-pavattanasutta giảng giải về tứ Thánh-đế theo tam-tuệ-luân (trí-tuệ-học, trí-tuệ-thành, trí-tuệ-thành) (4×3) thành 12 loại trí-tuệ gọi là Dhammacakka: Bánh xe Chuyển-Pháp-Luân.

NamoTassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

Paṇāmagāthā

Tilokekagaruṃ Buddhaṃ,
pāyāsibhayahiṃsakaṃ.
Āyunopariyosānaṃ,
gacchāmi saraṇaṃ ahaṃ.

Ādimajjhantakalyāṇam,
Buddhassa dhammamosadhaṃ.
Nibbānapariyosānaṃ,
gacchāmi saraṇaṃ ahaṃ.

Tassa sāvakasaṃghañca,
puññakkhettaṃ anuttaraṃ.
Arahattapriyosānaṃ,
gacchāmi saraṇaṃ ahaṃ.

Buddhaṃ Dhammañca Saṃghañca,
abhivandiya sādaraṃ.
Dhammacakkadīpanī’ ti,
Ayaṃ ganthā mayā katā.

Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo

Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giới,
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa,
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phật,
Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế.

Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mầu,
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối,
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp,
Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khổ.

Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử-Phật,
Là phước điền cao thượng của chúng-sinh,
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng,
Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán.

Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tăng cao thượng,
Con hết lòng thành kính lạy Tam-bảo,
Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ,
Giảng giải về bài kinh “Chuyển-pháp-luân”.

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

DHAMMACAKKAPPAVATTANASUTTA
KINH CHUYỂN-PHÁP-LUÂN

Soạn-giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp
(Dhammarakkhita Bhikkhu)
(Aggamahāpaṇḍita)

Mời quý bạn đọc Kinh Chuyển Pháp Luân – Tỳ Khưu Hộ Pháp tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Trạng Thái Vô Ngã – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Kinh Tứ Niệm Xứ – HT Thích Minh Châu việt dịch PDF

Định Tuệ

Kinh ví dụ con rắn – Kinh Trung Bộ Số 22 – File PDF

Định Tuệ

Kinh Tất Cả Lậu Hoặc – Bài Kinh Trung Bộ số 2 PDF

Định Tuệ

Kinh Nhật Tụng Sơ Thời – Dịch giả Nguyên Giác – Sách PDF

Định Tuệ

Kinh Tăng Chi Bộ trọn bộ PDF – Hòa Thượng Thích Minh Châu

Định Tuệ

Kinh Tương Ưng Bộ trọn bộ PDF – Hòa Thượng Thích Minh Châu

Định Tuệ

Kinh Pháp Cú – 423 lời vàng Phật dạy trọn bộ-Thích Minh Châu pdf

Định Tuệ

Kinh Pháp Cú song ngữ Anh Việt trọn bộ – The Path of Truth PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận