Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Thiên ma, Thần ma, Quỷ ma, Người ma là gì?

Thiên ma tức là ma trên Trời, Thần ma tức là ma có thần thông, Quỷ ma tức là ma quỷ hại người, Người ma tức là đố kỵ chướng ngại người tu đạo.

1. Thiên ma là gì?

Thiên ma tức là ma trên Trời. Nếu hành giả chưa phá cửa ải tiền tài, thì Thiên Ma dùng đủ thứ tài vật để dẫn dụ, khiến cho sinh tâm tham, nhiễu loạn tâm thanh tịnh của hành giả.

Ðây là hạt giống trong ruộng tám thức chưa hàng phục được, còn gốc rễ vô minh, cho nên chưa cầm chắc được, theo cảnh mà chuyển, làm con ma cháu ma, dân Ma Nữ ma, làm quyến thuộc của Thiên Ma.

Nếu cửa ải sắc chưa phá, thì Thiên Ma sẽ tìm cơ hội để chướng ngại tu đạo, hiện ra người nữ xinh đẹp, hoặc người nam đẹp trai, biểu diễn các tư thái ở trước mặt bạn, khiến cho bạn mê mà phát cuồng, mất đi đạo nghiệp, bị Thiên Ma nhiếp đi, làm quyến thuộc của chúng.

2. Thần ma là gì?

Thần ma tức là ma có thần thông. Chúng chẳng nhất định ở trên Trời, hoặc ở trên đảo, hoặc ở trong núi, trong rừng. Chúng thấy người tu đạo, thì đến gây phiền não, đấu pháp với người tu đạo so sánh cao thấp. Người đạo cao thì hàng phục được ma. Ngược lại thì sẽ bị ma hàng phục, liền làm quyến thuộc của chúng.

3. Quỷ ma là gì?

Quỷ ma tức là ma quỷ hại người. Chẳng những đến gây phiền não mà còn hại huệ mạng của người, khiến cho người tu đạo tâm chẳng an ổn, hoặc khiến cho mất đạo tâm.

Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, có năm mươi thứ ấm ma, hay nhiễu loạn tâm người tu đạo. Do đó, bất cứ gặp cảnh giới gì, phải có định lực, đừng động tâm, bị cảnh làm lay chuyển.

4. Người ma là gì?

Người ma tức là đố kỵ chướng ngại người tu đạo. Lúc chuyên nhất tu đạo, thì chúng cố ý đến gây phiền não, chướng ngại bạn tu đạo, khiến cho bạn nóng giận, sinh phiền não, động vô minh. Phàm là có hành vi như thế, thì tức là người ma.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa!

Bài viết cùng chuyên mục

Ý nghĩa của Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện bạn nên biết

Định Tuệ

Phật tử tại gia nên đọc tụng Kinh gì ở nhà?

Định Tuệ

Ý nghĩa và lợi ích khi tụng niệm thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Định Tuệ

Phương pháp niệm Phật không xen tạp của Ấn Quang Đại Sư

Định Tuệ

Giới Luật là gì? Tầm quan trọng của giới luật

Định Tuệ

Đừng biến Phật thành Ma, hãy biết phân biệt Chánh Tà

Định Tuệ

Phật duyên là gì? Tại sao nói Phật độ người hữu duyên?

Định Tuệ

Mỗi người hãy xem việc niệm Phật là đại sự quan trọng nhất đời

Định Tuệ

Bạn sẽ tự làm hao tổn hết phước đức nếu phạm phải hành vi này

Định Tuệ

Viết Bình Luận