Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Thiên ma, Thần ma, Quỷ ma, Người ma là gì?

Thiên ma tức là ma trên Trời, Thần ma tức là ma có thần thông, Quỷ ma tức là ma quỷ hại người, Người ma tức là đố kỵ chướng ngại người tu đạo.

1. Thiên ma là gì?

Thiên ma tức là ma trên Trời. Nếu hành giả chưa phá cửa ải tiền tài, thì Thiên Ma dùng đủ thứ tài vật để dẫn dụ, khiến cho sinh tâm tham, nhiễu loạn tâm thanh tịnh của hành giả.

Ðây là hạt giống trong ruộng tám thức chưa hàng phục được, còn gốc rễ vô minh, cho nên chưa cầm chắc được, theo cảnh mà chuyển, làm con ma cháu ma, dân Ma Nữ ma, làm quyến thuộc của Thiên Ma.

Nếu cửa ải sắc chưa phá, thì Thiên Ma sẽ tìm cơ hội để chướng ngại tu đạo, hiện ra người nữ xinh đẹp, hoặc người nam đẹp trai, biểu diễn các tư thái ở trước mặt bạn, khiến cho bạn mê mà phát cuồng, mất đi đạo nghiệp, bị Thiên Ma nhiếp đi, làm quyến thuộc của chúng.

2. Thần ma là gì?

Thần ma tức là ma có thần thông. Chúng chẳng nhất định ở trên Trời, hoặc ở trên đảo, hoặc ở trong núi, trong rừng. Chúng thấy người tu đạo, thì đến gây phiền não, đấu pháp với người tu đạo so sánh cao thấp. Người đạo cao thì hàng phục được ma. Ngược lại thì sẽ bị ma hàng phục, liền làm quyến thuộc của chúng.

3. Quỷ ma là gì?

Quỷ ma tức là ma quỷ hại người. Chẳng những đến gây phiền não mà còn hại huệ mạng của người, khiến cho người tu đạo tâm chẳng an ổn, hoặc khiến cho mất đạo tâm.

Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, có năm mươi thứ ấm ma, hay nhiễu loạn tâm người tu đạo. Do đó, bất cứ gặp cảnh giới gì, phải có định lực, đừng động tâm, bị cảnh làm lay chuyển.

4. Người ma là gì?

Người ma tức là đố kỵ chướng ngại người tu đạo. Lúc chuyên nhất tu đạo, thì chúng cố ý đến gây phiền não, chướng ngại bạn tu đạo, khiến cho bạn nóng giận, sinh phiền não, động vô minh. Phàm là có hành vi như thế, thì tức là người ma.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa!

Bài viết cùng chuyên mục

Tại sao học Phật pháp lại phải tọa thiền?

Định Tuệ

Phước vô hình nhưng có thể che chở chúng ta qua mọi hoạn nạn

Định Tuệ

Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung

Định Tuệ

Sám hối là gì? Sám hối có xóa sạch được tội lỗi hay không?

Định Tuệ

Nguyện thiết, động lực chính của sự vãng sanh Cực Lạc

Định Tuệ

Tham cứu thiền rất khó ngộ, mà niệm Phật lại dễ thành

Định Tuệ

Bát quan trai giới là gì? Ý nghĩa của Bát quan trai giới trong Phật giáo

Định Tuệ

Phước báo hữu lậu nhất định không hưởng thụ

Định Tuệ

Niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm có thể Minh tâm kiến tánh

Định Tuệ

Viết Bình Luận