Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Phật thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo PDF để bạn đọc tụng

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là nền tảng của vạn pháp lành. Nơi Kinh này đức Thế Tôn nói rõ hình tướng thô tế và nhân quả của mười nghiệp lành.

Trong Phật học tinh yếu, Hòa Thượng Thiền Tâm bảo: Có kẻ gạn hỏi: “Những nghiệp như: Lễ bái, cúng dường, nhẫn nhục, bố thí, trì trai,… đều là nghiệp lành, sao không gọi Vô lượng thiện nghiệp đạo, lại chỉ nói Thập nghiệp đạo?” – Xin thưa: “Mười thiện nghiệp nầy là căn bản của các pháp lành khác, vì lấy phần thắng trọng, nên chỉ gọi Thập thiện nghiệp đạo”. Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn nói: “Nếu chúng sanh nào làm mười nghiệp bất thiện, sẽ bị đọa vào ba đường ác; và tu mười nghiệp lành, sẽ được hưởng phước nhơn thiên”.

Mười nghiệp lành là những gì?

1. Không Sát Sanh, đừng hại mạng

Từ bi tăng trưởng, sống đời khỏe lâu
Trường chay phương tiện nhiệm mầu
Giúp Người tỉnh giác, về sau an lành

2. Không trộm cắp, lấy của người

Là người ngay thẳng, giàu sang đời này
Cái gì không phải của mình
Cho dù cố lấy tự sinh họa mình

3. Không tà dâm dục ái tình

Là người chính trực, đẹp xinh, chung tình
Lành mạnh, sáng suốt, thông minh
Là do không mắc dục tình thế gian

4. Không nói dối, gạt lừa nhau

Uy thế càng vững, việc mau chóng thành
Chân thật là đức tu hành
Lừa gạt là thói lưu manh gian tà

5. Không thêu dệt, chẳng xảo ngôn

Người người kính mến, tâm hồn thanh cao
Từ giờ mà trở về sau
Quyết không khẩu nghiệp, trời cao an bài.

6. Không đâm thọc, ly gián người

Là người hòa hợp, nhiều người mến thương
Công việc đâu đó tỏ tường
Dẫu gặp hoạn nạn cũng trường vượt qua.

7. Không nói thô ác, tục thề

Là người mềm mỏng, chẳng hề xấu xa
Tánh tình thân thiện hiền hòa
Đi đâu cũng có trẻ già mến thương

8. Không sân tham lấy của người

Tăng lòng bố thí, phước thời vô biên
Đi đâu cũng có bạn hiền
Công danh thành tựu, bạc tiền đầy kho.

9. Không sân hận, chẳng nóng giận

Là người nhẫn nại, duyên lành luôn theo
Buông xả cho thân bọt bèo
Một cơn nóng giận là nghèo đức công

10. Không si mê muội hồng trần

Là người sáng trí, biết thân buông dừng
Thôi dừng buông dứt thế gian
Thấy nghe nói biết thẳng đàng về quê!

Mời quý bạn đọc tụng Kinh Phật thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Phật thuyết tội nghiệp báo ứng giáo hóa địa ngục PDF

Định Tuệ

Kinh Lăng Già Tâm Ấn PDF – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Định Tuệ

Kinh Hiền Nhân – Hòa Thượng Thích Hành Trụ việt dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Bát Chu Tam Muội PDF – HT Thích Minh Lễ dịch

Định Tuệ

Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu – HT Tịnh Không PDF

Định Tuệ

Kinh Trung A Hàm trọn bộ – Thích Tuệ Sỹ việt dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Phật thuyết Ðại tịnh pháp môn – Tịnh Nguyên dịch – PDF

Định Tuệ

Kinh Bồ Tát Bản Hạnh PDF – Linh Sơn Pháp Bảo việt dịch

Định Tuệ

Kinh Phân Biệt Bố Thí – HT Thích Chánh Lạc dịch PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận