Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Một niệm vừa sanh khởi, phải quán sát và chiếu cố câu thoại đầu

Hành giả phải nhiếp giữ và hộ trì sáu căn. Nơi một niệm vừa sanh khởi, phải quán sát và chiếu cố câu thoại đầu. Khởi tâm quán sát cho đến lúc tự tâm thanh tịnh rời niệm.

Tánh chất của tâm vốn thanh tịnh, biến khắp pháp giới, không vào không ra, không đến không đi, tức là Pháp Thân thanh tịnh xưa nay của Chư Phật.

Hành giả phải nhiếp giữ và hộ trì sáu căn. Nơi một niệm vừa sanh khởi, phải quán sát và chiếu cố câu thoại đầu. Khởi tâm quán sát cho đến lúc tự tâm thanh tịnh rời niệm.

Lại phải thầm lặng liên tục, điềm điềm đạm đạm, tịch tĩnh mà Quán Chiếu, để nhìn thấu năm uẩn đều không, thì mới liễu ngộ thân tâm tròn đầy tịch tĩnh, không còn một vật.

Ngày đêm sáu thời, đi đứng nằm ngồi đều như như bất động. Lâu ngày công phu thâm hậu thì có khả năng thấy tánh thành Phật, tức là trừ hết mọi khổ đau nguy hiểm.

Khi xưa, Tổ Sư Cao Phong bảo: Hành giả thường xem khán câu thoại đầu như việc lượm đá ở dưới đáy hồ sâu trăm thước. Nếu trong bảy ngày mà không khai ngộ thì hãy chặt đầu lão tăng.

Quý Vị đồng tham học! Đây là lời của người xưa, vốn là chân ngữ thật ngữ, chứ không dối lừa gạt gẫm ai. Tại sao trong đời nay, người quán thoại đầu thì nhiều, nhưng người ngộ đạo thì chẳng được bao nhiêu?

Đây là do căn khí của người đời nay không thể sánh bằng người xưa. Lại nữa, do người tu thiền chưa hiểu rõ nghĩa lý của việc khán thoại đầu.

Có người do thân tâm rối loạn nên tham đông tầm tây, vào nam ra bắc, đưa đến kết quả là cứ lo làm việc ồn ào huyên náo cho đến già. Đối với một câu thoại đầu cũng không biết gì cả.

Không biết rõ thoại đầu thì làm sao tu thiền khán thoại đầu. Cả đời chỉ lo chấp trước vào văn tự danh tướng, nên chỉ biết dụng tâm quán thoại đuôi.

Ai đang Niệm Phật! Chiếu cố thoại đầu!

Khán tới khán lui, tham đi tham lại, vác câu thoại đầu đi khắp đông tây có lý nào ngộ được bản nhiên vô vi của đại đạo?

Khi nào mới đạt đến địa vị Pháp Vương, không đắm chấp tất cả muôn vật?

Mạt vàng rơi vào mắt, khiến bị mù lòa, làm sao thấy vàng tỏa ánh hào quang được. Thật đáng thương lắm thay! Như có một nữ nhi, lúc rời nhà học đạo với chí nguyện phi thường, nhưng kết quả chẳng đạt gì hết, thật uổng phí công lao.

Thật tiếc thay!

Cổ Nhân bảo: Thà ngàn năm không ngộ đạo, còn hơn một ngày đi lạc đường. Việc tu hành để ngộ đạo, tuy dễ mà khó và tuy khó mà dễ.

Ví như mở đèn điện, nếu biết cách, chỉ dùng một ngón tay, thì ánh sáng đèn sẽ chiếu sáng, khiến ngàn năm u minh tăm tối liền mất. Nếu không biết cách thì sẽ làm hư hoại dây điện bóng đèn, rồi phiền não ngày càng tăng trưởng.

Chú thích:

Tham Thiền gọi là “Khán thoại đầu” và “tham thoại đầu”. Khán tức nhìn; chẳng phải dùng con mắt nhìn, là dùng tâm nhìn, nói đúng hơn là dùng tính thấy để nhìn. Vừa nhìn vừa hỏi câu thoại để kích thích khởi lên nghi tình, nếu không có nhìn thì nghi tình vừa khởi lên mất, nên phải khán phải nhìn để giữ nghi tình được kéo dài.

Thoại là lời nói, đầu là đầu tiên lời nói, tức trước khi chưa có câu thoại. Ngài Hư Vân giải thích rằng: “Khi muốn nói một lời, phải nổi niệm mới có thể nói ra, khi chưa nổi niệm muốn nói, gọi là thoại đầu; nếu đã nổi niệm mặc dù chưa nói ra miệng, đã thành thoại vĩ, là cuối chứ chẳng phải đầu”.

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân!

Bài viết cùng chuyên mục

Người tu đạo cần có tâm kiên trì không đổi

Định Tuệ

7 cách lạy Phật – Lễ Phật phải xuất phát từ lòng kính

Định Tuệ

Pháp môn Tịnh độ là gì? Phương pháp niệm Phật cầu sinh Cực lạc

Định Tuệ

Ngày vía Đức Phật A Di Đà là ngày nào?

Định Tuệ

Ngũ triền cái là gì? Phật dạy phương pháp đoạn trừ năm triền cái

Định Tuệ

Nằm nghe Pháp có phạm tội bất kính không?

Định Tuệ

Việc niệm Phật cần đặt lên hàng đầu, đừng chạy theo thị phi

Định Tuệ

Trì Chú Lăng Nghiêm quan trọng nhất là phải nghiêm trì giới luật

Định Tuệ

Người học Phật thiết yếu nhất là tu tâm thanh tịnh

Định Tuệ

Viết Bình Luận