Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân PDF

Dưới đây là nội dung Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân, Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang hán dịch, Ni Sư Huệ Thanh việt dịch.

Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân
Hán Dịch: Tam-tạng Pháp sư Huyền Trang
Việt Dịch: Ns. Huệ Thanh
Chùa Phổ Tế, Nha Trang
Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh, Tỳ-kheo Tâm Hạnh

Trích đoạn đầu Phẩm thứ nhất: Tựa

Như vầy tôi nghe:

Một thời, đức Thế Tôn cùng với đại chúng Bí-sô, vô số chúng đại Thanh văn Tăng và chúng đại Bồ-tát, vô số chúng đại Bồ-tát Tăng trú ở núi Khư-la-đế-da, trú xứ của chư tiên ẩn sĩ.

Sau khi Phật thuyết kinh Nguyệt Tạng xong, ở phương Nam nổi lên vầng mây thơm lớn, mưa hương thơm lớn; nổi lên vầng mây hoa lớn, mưa hoa lớn; nổi lên vầng mây đồ trang sức quý báu tốt đẹp lớn, mưa đồ trang sức quý báu tốt đẹp lớn; nổi lên vầng mây y phục xinh đẹp lớn, mưa y phục xinh đẹp lớn. Các vầng mây, trận mưa này đầy khắp núi ấy, nơi trụ xứ của chư tiên ẩn sĩ. Từ các hương hoa, vật trang sức quý báu, y phục phát ra hàng trăm ngàn âm thanh thuyết pháp vi diệu như là: âm thanh quy kính Tam bảo, âm thanh thọ trì giới luật, âm thanh nhẫn nhục nhu hòa, âm thanh tinh tấn dũng mãnh, âm thanh điều phục bốn ma, âm thanh hướng đến trí tuệ, âm thanh khen ngợi rộng lớn vang khắp ba cõi, âm thanh khuyên tu pháp niệm – định – tổng trì thù thắng, âm thanh không – vô tướng – vô nguyện, âm thanh nhàm chán, xa lìa tham dục, âm thanh sắc như bọt nước, âm thanh thọ như bong bóng nước, âm thanh tưởng như sóng nắng, âm thanh hành như thân cây chuối, âm thanh thức như vật huyễn hóa, âm thanh vô thường – khổ – vô ngã – không, âm thanh tàm quý, âm thanh xa lìa, âm thanh hộ niệm, âm thanh từ – bi – hỷ – xả, âm thanh chứng đắc các pháp, âm thanh sanh thiên – Niết-bàn, âm thanh hướng đến ba thừa, âm thanh chuyển đại pháp luân, âm thanh mưa pháp lớn, âm thanh giáo hóa hữu tình, âm thanh độ thoát ba đường ác, âm thanh tu tập viên mãn sáu pháp ba-la-mật, âm thanh phương tiện quyền xảo, âm thanh hướng đến mười địa, âm thanh an trụ thần thông, âm thanh an trụ đại thừa vô thượng thanh tịnh, âm thanh địa vị bất thối chuyển, âm thanh vô sanh pháp nhẫn, âm thanh địa vị thọ pháp quán đảnh, âm thanh hướng vào biển lớn của tất cả chư Phật.

Bấy giờ, tất cả đại chúng đến dự hội đều thấy các vầng mây, trận mưa như vậy, cũng nghe các âm thanh thuyết pháp như vậy. Tùy theo ý muốn, mỗi người đều được các loại trang sức nơi thân: hương, hoa, đồ trang sức quý báu, y phục và hai tay đều cầm hạt châu như ý. Từ trong mỗi hạt châu như ý này mưa các vật báu. Lại từ trong mỗi hạt châu như ý phóng ra các ánh sáng. Nhờ ánh sáng đó, mỗi mỗi chúng sanh thấy hằng hà sa số cõi Phật trong mười phương.

Lại nữa, nhờ ánh sáng đó, chúng sanh thấy các cõi Phật, mỗi đức Thế Tôn đều có vô lượng chúng hội cung kính vây quanh.

Lại nhờ ánh sáng đó, chúng sanh thấy các cõi Phật, tất cả hữu tình nếu ai có bệnh, nhờ ánh sáng này chiếu đến, các bệnh đều tiêu trừ. Nếu ai bị giết hại và bị ngục tù thì nhờ ánh sáng này đều được thoát khỏi. Chúng sanh nào thân, miệng, ý nặng nề ô uế, nhờ ánh sáng này đều được nhẹ nhàng, thanh tịnh; những người đói khát đều được no đủ. Những người bị các hình phạt bức bách, nhờ ánh sáng này đều được xa lìa đau khổ. Những người thiếu y phục, đồ trang sức quý, châu báu, của báu, nhờ ánh sáng này chiếu đến đều được đầy đủ như ý muốn. Các hữu tình nào ưa thích sát sanh cho đến ưa thích tà kiến, nhờ ánh sáng này chiếu đến đều được ưa muốn xa lìa sát sanh cho đến xa lìa tà kiến. Các hữu tình nào vì mong cầu các thứ không được nên đau khổ bức bách, nhờ ánh sáng này chiếu đến đều được như ý muốn.

Lại nhờ ánh sáng này, chúng sanh thấy các cõi Phật, tất cả hữu tình chịu các khổ, nay được dừng nghỉ, đều vui vẻ hưởng các thú vui. Lại thấy trong các cõi Phật này nhờ ánh sáng chiếu đến đều được xa lìa tất cả đám mây mờ, sương mù, âm thanh kinh hồn của gió lớn, mưa to và các mùi hôi, vị đắng cay, xúc chạm vật rùng rợn, xa lìa tất cả nghiệp ác, lời nói xấu ác, ý nghĩ ác, không theo tà kiến ngoại đạo, được không lạnh, không nóng, an tịnh, thản nhiên như đất bằng, như lòng bàn tay, đầy đủ các thú vui ở nơi đó.

Mời quý bạn đọc tụng Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân – Ni Sư Huệ Thanh việt dịch tại những file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Phân Biệt Bố Thí – HT Thích Chánh Lạc dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Pháp Ấn – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Việt dịch

Định Tuệ

Kinh Pháp Hoa hay Diệu Pháp Liên Hoa Kinh trọn bộ PDF

Định Tuệ

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ PDF – HT Thích Đức Niệm dịch

Định Tuệ

Kinh đại thừa công đức tạo tượng Phật PDF

Định Tuệ

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương

Định Tuệ

Kinh Bồ Tát Bản Hạnh PDF – Linh Sơn Pháp Bảo việt dịch

Định Tuệ

Kinh Trường Thọ diệt tội hộ chư Đồng Tử đà la ni PDF

Định Tuệ

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật PDF cho bạn đọc tụng

Định Tuệ

Viết Bình Luận