Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật PDF cho bạn đọc tụng

Phật Thuyết Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật là bản kinh đức Phật thuyết về lúc đức Bồ Tát Di Lặc thành Phật, hiệu là Từ Thị Như Lai.

Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật là bản kinh đức Phật thuyết về lúc đức Bồ Tát Di Lặc thành Phật, hiệu là Từ Thị Như Lai.

Theo Phật Học Tinh Yếu: “Ðức Thích Ca ra đời lúc nhơn thọ còn 100 tuổi. Qua mỗi trăm năm thọ số con người bớt xuống 1 tuổi, giảm đến khi nhơn thọ còn 10 tuổi rồi lại tăng lần đến lúc 84.000 tuổi là mãn tiểu kiếp thứ chín của trụ kiếp. Sang tiểu kiếp thứ mười, lúc nhơn thọ từ 84.000 tuổi giảm còn 80.000 tuổi, Ðức Phật Di Lặc mới ra đời.

Từ khi Phật Thích Ca niết bàn đến nay đã được hơn 2.500 năm, mức sống con người hiện thời 75 tuổi là thượng thọ. Lấy mức nhơn thọ 75 tuổi kể theo số niên kiếp tăng giảm, thì từ đây đến lúc Ðức Phật Di Lặc ra đời còn khoảng 8.805.500 năm nữa.

Lúc Ðức Phật Di Lặc thành chánh giác, Ngài ngồi nơi một gốc đại thọ, cành cây như mình rồng, hoa nở tủa ra bốn bên như những đầu rồng, nên gọi cây nầy là Long Hoa bồ đề. Sau khi thành đạo quả, Phật Di Lặc cũng ngồi nơi đây mà thuyết pháp, nên lại có danh từ Long Hoa pháp hội.

Đau Suất Tịnh Độ của Phật Di Lặc

Di Lặc (Maitraya) vị Phật tương lai, gọi là Nhất sinh Bổ xứ Bồ Tát, hiện trụ ở cung trời Đâu Suất, và sẽ xuất hiện ở cõi Ta bà để giáo hóa chúng sinh.

Di-Lặc thành Phật Kinh (Ngài La-Thập dịch) và Di-Lặc Há-Sinh Kinh (Ngài Pháp Hộ dịch) có chép về sự tích Ngài. Tư tưởng cầu vãng sinh lên cung Trời Đâu Suất, để mong trực tiếp nghe Pháp của Ngài Di-Lặc. Thấy chép ở Kinh (Di-Lặc Bồ Tát Thượng Thăng Đâu Xuất Kinh).

Điều kiện vãng sinh là chuyên niệm Di Lặc Phật. Ở Ấn Độ và Nhật Bản đều có khuynh hướng về tín ngưỡng này.

– Trích lược sử Phật Giáo Ấn Độ.

Mời quý bạn đọc tụng Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Từ Tâm Và Phước Đức PDF – TT. Thích Nhật Từ biên soạn

Định Tuệ

Kinh Đại Luân Kim Cang Tổng Trì Đà La Ni – Sách PDF

Định Tuệ

Kinh Đại thừa bản sanh tâm địa quán – HT Tâm Châu dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Pháp Hoa hay Diệu Pháp Liên Hoa Kinh trọn bộ PDF

Định Tuệ

Kinh Lăng Già Tâm Ấn PDF – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Định Tuệ

Kinh Tạp A Hàm trọn bộ – Thích Đức Thắng việt dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân PDF

Định Tuệ

Kinh Kim Cang trọn bộ cho bạn đọc tụng – HT Thích Trí Tịnh PDF

Định Tuệ

Kinh Đại Phước Đức PDF – Thích Huyền Diệu dịch

Định Tuệ

Viết Bình Luận