Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Nội dung và ý nghĩa thần Chú Dược Sư quán đảnh chơn ngôn

Nếu có ai bị bệnh, nhứt tâm đọc thần chú nầy 108 biến, chú nguyện vào ly nước sạch rồi uống, thì các bệnh đều được bình phục.

Kinh Dược Sư Bổn Nguyện ghi chép rằng: Đức Thích Ca Như lai bảo với Mạn Thù Thất Lợi, ở đông phương Lưu Ly thế giới có đức Phật hiệu Dược Sư Như Lai…………. Ngài đang vào định tam ma địa tên là “Dứt Trừ Tội Khổ Cho Tất Cả Chúng Sanh”, trên đỉnh nhục kế phóng ra vô số hào quang sáng lớn như bánh xe, trong hào quang ấy diễn nói ra đà la ni nầy .

Nếu có ai bị bệnh, nhứt tâm đọc thần chú nầy 108 biến, chú nguyện vào ly nước sạch rồi uống, thì các bệnh đều được bình phục. Còn có người nào chuyên tâm trì tụng thần chú này trọn đời thì không đau ốm, sống lâu, đến lúc mạng chung, được vãng sanh về thế giới của Phật Dược Sư.

Phạn ngữ chú:

Namo bhagavate bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabhā-rājāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya tadyathā oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye bhaiṣajya-samudgate svāhā.

Phát âm theo Phạn ngữ chú:

Na mô, ba ga pha tê, bai sa da, gu ru,vai đu da, pơ ra ba, ra già da, ta tha ga ta da, a ha tê-sam dắc, sam bút đà da, ta đi da tha. Ôm, bai sa dê, bai sa dê, bai sa da, sa mút ga tê, soa ha.

Hoa ngữ chú:

南謨薄伽伐帝。鞞殺社。窶嚕薛琉璃。鉢喇婆。喝囉闍也。怛他揭多也。阿囉喝帝。三藐三勃陀耶。怛姪他。唵。鞞殺逝。鞞殺逝。鞞殺社。三沒揭帝莎訶。

Hán Việt ngữ chú:

Nam mô Bạt già phạt đế, bệ sát xã, lũ rô thích lưu ly, bát lật bà, hát ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hát đế, tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha: Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.

Chú thích Phạn ngữ chú:

Namo (kính lễ) bhagavate(Thế Tôn) bhaiṣajya(Dược)-guru(Sư)-vaiḍūrya(Lưu Ly)-prabhā-rājāya (Quang Vương) tathāgatāya (Như Lai) arhate(Ứng Cúng) samyak-saṃbuddhāya (Chánh Biến Tri) tadyathā (thuyết chú) oṃ(quy mệnh) bhaiṣajye (y dược) bhaiṣajye (y dược) bhaiṣajya (y dược)-samudgate (xuất sanh) svāhā (thành tựu).

Chú thích nghĩa Hán Việt ngữ chú:

Nam mô(kính lễ) Bạt già phạt đế (Thế Tôn), bệ sát xã(Dược), lũ rô(Sư) thích lưu ly(Lưu Ly), bát lật bà(Quang), hát ra xà dã(Vương), đát tha yết đa da(Như Lai), a ra hát đế (Ứng Cúng), tam miệu tam bột đà da(Chánh Biến Tri), đát điệt tha(thuyết chú): Án(quy mệnh) bệ sát thệ(y dược), bệ sát thệ(y dược), bệ sát xã(y dược), tam một yết đế(xuất sanh), tóa ha(thành tựu).

Trích: Mật Tông Kim Cang Thừa chú giải trọn bộ – Thích Linh Quang!

Bài viết cùng chuyên mục

Mục đích chánh yếu của việc đi chùa là gì?

Định Tuệ

Tu là khôn hay dại? Hãy chuẩn bị cho cái chết an lành

Định Tuệ

Hồi hướng công đức niệm Phật là không thể nghĩ bàn

Định Tuệ

Chúng ta vãng sanh đến thế giới Cực Lạc là đi khi còn sống

Định Tuệ

Quá khứ đã trót tạo lấy ác nghiệp, nếu muốn tương lai không thọ ác báo thì phải làm sao?

Định Tuệ

Một lần nghĩ lại việc sai lầm là tâm quý vị thêm một lần tạo nghiệp

Định Tuệ

Hoa sen trong bùn

Định Tuệ

Nói lược về các duyên khảo: Nguyên nhân của các chướng duyên

Định Tuệ

Chân chánh sám hối nghĩa là không làm lại việc ấy nữa

Định Tuệ

Viết Bình Luận