Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Nội dung và ý nghĩa thần Chú Dược Sư quán đảnh chơn ngôn

Nếu có ai bị bệnh, nhứt tâm đọc thần chú nầy 108 biến, chú nguyện vào ly nước sạch rồi uống, thì các bệnh đều được bình phục.

Kinh Dược Sư Bổn Nguyện ghi chép rằng: Đức Thích Ca Như lai bảo với Mạn Thù Thất Lợi, ở đông phương Lưu Ly thế giới có đức Phật hiệu Dược Sư Như Lai…………. Ngài đang vào định tam ma địa tên là “Dứt Trừ Tội Khổ Cho Tất Cả Chúng Sanh”, trên đỉnh nhục kế phóng ra vô số hào quang sáng lớn như bánh xe, trong hào quang ấy diễn nói ra đà la ni nầy .

Nếu có ai bị bệnh, nhứt tâm đọc thần chú nầy 108 biến, chú nguyện vào ly nước sạch rồi uống, thì các bệnh đều được bình phục. Còn có người nào chuyên tâm trì tụng thần chú này trọn đời thì không đau ốm, sống lâu, đến lúc mạng chung, được vãng sanh về thế giới của Phật Dược Sư.

Phạn ngữ chú:

Namo bhagavate bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabhā-rājāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya tadyathā oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye bhaiṣajya-samudgate svāhā.

Phát âm theo Phạn ngữ chú:

Na mô, ba ga pha tê, bai sa da, gu ru,vai đu da, pơ ra ba, ra già da, ta tha ga ta da, a ha tê-sam dắc, sam bút đà da, ta đi da tha. Ôm, bai sa dê, bai sa dê, bai sa da, sa mút ga tê, soa ha.

Hoa ngữ chú:

南謨薄伽伐帝。鞞殺社。窶嚕薛琉璃。鉢喇婆。喝囉闍也。怛他揭多也。阿囉喝帝。三藐三勃陀耶。怛姪他。唵。鞞殺逝。鞞殺逝。鞞殺社。三沒揭帝莎訶。

Hán Việt ngữ chú:

Nam mô Bạt già phạt đế, bệ sát xã, lũ rô thích lưu ly, bát lật bà, hát ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hát đế, tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha: Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.

Chú thích Phạn ngữ chú:

Namo (kính lễ) bhagavate(Thế Tôn) bhaiṣajya(Dược)-guru(Sư)-vaiḍūrya(Lưu Ly)-prabhā-rājāya (Quang Vương) tathāgatāya (Như Lai) arhate(Ứng Cúng) samyak-saṃbuddhāya (Chánh Biến Tri) tadyathā (thuyết chú) oṃ(quy mệnh) bhaiṣajye (y dược) bhaiṣajye (y dược) bhaiṣajya (y dược)-samudgate (xuất sanh) svāhā (thành tựu).

Chú thích nghĩa Hán Việt ngữ chú:

Nam mô(kính lễ) Bạt già phạt đế (Thế Tôn), bệ sát xã(Dược), lũ rô(Sư) thích lưu ly(Lưu Ly), bát lật bà(Quang), hát ra xà dã(Vương), đát tha yết đa da(Như Lai), a ra hát đế (Ứng Cúng), tam miệu tam bột đà da(Chánh Biến Tri), đát điệt tha(thuyết chú): Án(quy mệnh) bệ sát thệ(y dược), bệ sát thệ(y dược), bệ sát xã(y dược), tam một yết đế(xuất sanh), tóa ha(thành tựu).

Trích: Mật Tông Kim Cang Thừa chú giải trọn bộ – Thích Linh Quang!

Bài viết cùng chuyên mục

Niệm Phật phải hành trì cho thiết thực

Định Tuệ

Vì sao nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật mỗi ngày?

Định Tuệ

Muốn sự nghiệp của chính mình phát đạt thì cần phải tu phước

Định Tuệ

Mười điều khó ở cõi Ta bà so sánh với mười điều dễ ở Tịnh độ

Định Tuệ

Tượng Phật bị sứt mẻ có thờ được không?

Định Tuệ

Cách tụng Kinh cho người mới bắt đầu cần biết

Định Tuệ

Người tu pháp môn niệm Phật, khi lâm chung có được vãng sanh?

Định Tuệ

Phật thuyết Đại như ý bảo châu Luân Ngưu Vương thủ hộ thần chú Kinh

Định Tuệ

Chánh tín: Tin nhân quả, tin nhân duyên

Định Tuệ

Viết Bình Luận