Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật xin hãy thường niệm

Xin hãy thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Sự hưởng thụ trong thế gian ngắn ngủi mà thời gian thọ khổ vì sát nghiệp thì quá dài lâu.

Chúng ta lắng lòng quan sát, không gì chẳng là tạo ác nghiệp. Sát sanh ăn thịt, ngỡ đó là sướng! Chẳng biết những thứ quý vị đã ăn đều là hữu tình chúng sanh, đó là sanh mạng. Quý vị giết chúng nó, chúng nó có cam tâm tình nguyện để cho quý vị giết hại hay chăng?

Trong kinh, đức Phật đã dạy: “Nhân tử vi dương, dương tử vi nhân” (người chết thành dê, dê chết thành người). Nay con người ăn dê, đời sau nó đầu thai làm người, những người ăn dê hiện thời, về sau chết đi, đầu thai làm dê, lại bị nó ăn, oan oan tương báo, chẳng hết, chẳng xong!

Nếu quý vị thấy nhân quả ba đời, sẽ biết nhân quả thông ba đời. Chẳng phải là thân người này chết đi là xong, đâu có dễ dàng như vậy?

Trong các buổi giảng, trong quá khứ, chúng tôi thường nói, không thể chết được, chết thì còn làm gì được nữa! Nói thật đấy! Không thể chết thì làm như thế nào mới không thể chết?

Niệm Phật sẽ không chết! Quý vị phải biết: Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là ra đi trong khi sống, chẳng phải chết rồi mới đi, quý vị phải hiểu rõ ràng!

Khi quý vị lâm chung, đầu óc sáng suốt, tai mắt thấy nghe rõ ràng, thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn quý vị, theo Ngài ra đi, chẳng cần đến thân thể này, vứt bỏ, ra đi trong khi còn sống, chẳng phải là chết rồi mới ra đi.

Do vậy, pháp môn này là “pháp môn bất tử”, ai có thể hỏi cho được? Vì thế, kinh Di Đà là “vô vấn tự thuyết” (không ai hỏi mà tự nói).

Hơn nữa, bất luận người nào, chỉ cần quý vị tin tưởng, đối với ba điều kiện Tín Nguyện Hạnh, chỉ cần trọn đủ ba điều kiện ấy, không một ai chẳng vãng sanh, pháp môn này đến nơi đâu để tìm?

Bất luận tạo bao nhiêu tội nghiệp vẫn chẳng sợ, chỉ cần quý vị chuyển biến ý niệm, thật sự cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật, nghiệp chướng sẽ tiêu mất.

Quá khứ, đời này thiếu nợ mạng của chúng sanh, thiếu nợ tình, thiếu nợ tiền bạc, sau khi quý vị thành Phật, bất luận họ ở trong đường nào, quý vị đều thấy rõ ràng, sẽ chẳng trái bổn nguyện, nhất định giúp đỡ họ, giúp cho họ giác ngộ, giúp họ niệm Phật vãng sanh thành Phật. Ân lẫn oán đều báo! Đối với các oan gia đối đầu, dùng đức báo oán.

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa!

Tập 82. Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Có nên đọc tụng Kinh Địa Tạng ở nhà hay không?

Định Tuệ

Danh hiệu A Di Đà Phật – Pháp bảo số một của thế xuất thế gian

Định Tuệ

Nhất tâm niệm Phật để mau chóng về An Dưỡng Cực Lạc Quốc

Định Tuệ

Ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật

Định Tuệ

Những lợi ích khi tụng niệm Thần chú Địa Tạng Vương Bồ Tát

Định Tuệ

Pháp môn Niệm Phật hợp với trình độ căn cơ chúng sanh đời nay

Định Tuệ

Tập đế trong Tứ Diệu Đế: Nguyên nhân của sự khổ đau

Định Tuệ

Phật tử tại gia nên đọc tụng Kinh gì ở nhà?

Định Tuệ

10 công đức hành trì tụng Kinh Pháp Hoa không thể nghĩ bàn

Định Tuệ

Viết Bình Luận