Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Quá khứ đã trót tạo lấy ác nghiệp, nếu muốn tương lai không thọ ác báo thì phải làm sao?

“Tất cả chúng sanh tạo tội nghiệp tam ác đạo, nếu chịu quay đầu y theo những lời Phật dạy mà sữa đổi tu hành thì sẽ thoát được tam ác đạo báo”.

Trong Kinh Địa Tạng, đức Phật nói:

“Tất cả chúng sanh tạo tội nghiệp tam ác đạo, nếu chịu quay đầu y theo những lời Phật dạy mà sữa đổi tu hành thì sẽ thoát được tam ác đạo báo”.

Tất cả chúng sanh này trước đây đã tạo rất nhiều tội nghiệp của tam ác đạo, vì sao bây giờ họ được lìa khỏi khổ báo của tam ác đạo? Cách nói này có mâu thuẫn với Nhân Quả hay không? Tạo ác tại sao không phải thọ ác báo?

Đây thì nhất định không có mâu thuẫn với Nhân Quả. Vì sao? Trước đây tuy rằng họ đã tạo rất nhiều ác nghiệp nhưng hôm nay họ đã chịu quay đầu hướng thiện đoạn dứt ác duyên, chư vị phải biết Nhân nếu muốn kết thành Quả thì trong ấy phải có Duyên, nếu chẳng có Duyên thì tuy có Nhân mà Quả báo chẳng thể hiện ra.

Ví dụ như hạt dưa là hạt giống, tương lai có thể kết thành quả dưa, nhưng nó cần phải có duyên mới được. Cái gì là duyên? Duyên tức là đất đai, phân bón, ánh sáng, nước…. Đây tức là phải có điều kiện đầy đủ thì hạt giống mới có thể sanh trưởng thành cây dưa và tương lai ra hoa kết trái. Nếu nay ta đoạn hết duyên của hạt giống này, đem bỏ hạt giống này vào 1 cái hũ, ta để cả năm thì nó cũng chẳng thể nào kết trái nổi.

Đây tức là nói những tội nghiệp A Tỳ địa ngục mà bạn đã tạo ra trong quá khứ, tương lai bạn nhất định phải đi đến A Tỳ địa ngục để thọ ác báo, nhưng hôm nay Phật Bồ Tát dạy bạn đoạn đứt những duyên ác này, tuy bạn có nghiệp nhân nhưng duyên không còn nữa, thì tương lai không phải thọ ác báo. Cách nói này rất hợp với đạo lý Nhân Quả.

Vậy làm sao để đoạn dứt ác duyên? Từ nay trở về sau luôn tin sâu Nhân Quả, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng nói lưỡi đôi chiều, chẳng nói thêu dệt, chẳng nói lời hung ác, chẳng sát sanh hại mạng, bên cạnh đó thường hay tán thán Đại Thừa thì ác duyên lập tức sẽ lật ngược lại thành thiện duyên, vậy là ác duyên đã đoạn dứt rồi đó.

Vậy nghiệp nhân mà ta đã gieo trong đời quá khứ đó có còn không? Vẫn còn, hạt giống ác này vẫn còn trong A Lại Da Thức. Đây cũng như là ta bỏ hạt giống vào cái hũ vậy, hạt giống đó tuy không có nảy mầm nhưng mà nó vĩnh viễn không bị tiêu mất, khi nào gặp được ác duyên thì nó sẽ trỗi dậy, còn nếu không gặp duyên thì nó vĩnh viễn nằm trong A Lại Da Thức. A Lại Da Thức chính là 1 cái kho, tất cả những hạt giống đều cất chứa trong đó.

Bạn có hạt giống của địa ngục A Tỳ, tương lai bạn đã thành Bồ Tát, thành Phật rồi thì bạn sẽ đi đến A Tỳ địa ngục để độ chúng sanh. Nếu A Lại Da Thức của bạn chẳng có hạt giống của địa ngục A Tỳ thì việc đi đến địa ngục để độ chúng sanh này bạn sẽ chẳng có phần, bạn sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được địa ngục. Thế nên những nghiệp nhân mà bạn đã tạo trong đời quá khứ đó đến khi thành Phật rồi thì nó sẽ khởi tác dụng giúp bạn đi đến khắp nơi trong 9 pháp giới để độ chúng sanh. Tuy là bạn đi vào ác đạo nhưng bạn sẽ không còn thọ lấy khổ báo nữa, vì lúc đó bạn thật sự đã giác ngộ rồi chẳng còn bị mê hoặc nữa. Cho nên mới nói nếu bạn chẳng có duyên ngạ quỷ thì làm sao bạn độ ngạ quỷ được. Hoặc như bạn chẳng có duyên súc sanh thì làm sao bạn độ cho súc sanh được chứ. Chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát hiện thân trong 3 đường ác, đó là vì lúc còn tu nhân họ đã từng tạo nghiệp trong 3 đường ác, vì thế lúc này có thể lấy nghiệp của 3 đường ác ra dùng.

Thế nên chúng ta đối với hết thảy tội nghiệp đã tạo trước kia cũng không cần phải cứ mãi cắn rứt, cứ mãi hối hận mà làm gì, hãy dùng tất cả tâm tư đó, thời gian đó mà nỗ lực tu hành cho thật đàng hoàng, tương lai vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc rồi thì sẽ dùng lại nó làm phương tiện đi vào 3 đường ác để cứu độ chúng sanh. Còn nếu như bây giờ không chịu nỗ lực tu học mà còn tạo thêm ác duyên, tương lai chẳng những không thể vãng sanh về Cực Lạc để làm Phật, làm Bồ Tát, mà bạn còn chắc chắn phải đi vào tam ác đạo để thọ lấy khổ báo. Đây là việc chúng ta nhất định phải hiểu cho thật rõ ràng.

Lời dạy của Pháp Sư Tịnh Không!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Hoan nghênh lưu thông, công đức vô lượng!!!
Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Tâm là nguyên nhân tạo tội, là gốc thành Phật

Định Tuệ

Không sanh về Tây Phương thì nhất định sẽ bị luân hồi

Định Tuệ

Hộ niệm là niệm Phật thay người bệnh có đúng hay không?

Định Tuệ

Phàm là tà pháp tà giáo thì hầu như đều tạo ra ác nghiệp

Định Tuệ

Có nên đọc chú Đại Bi trước khi ngủ, có tội lỗi gì không?

Định Tuệ

Phước báo hữu lậu nhất định không hưởng thụ

Định Tuệ

Nhớ nghĩ đến sự chết là điều tiêu cực hay tích cực?

Định Tuệ

Hòa Thượng Tịnh Không niệm Phật như thế nào?

Định Tuệ

Công đức và Phước đức nhất định phải phân biệt, hiểu rõ ràng

Định Tuệ

Viết Bình Luận