Tâm Hướng Phật
Giảng Giải Kinh

Chú Lăng Nghiêm giảng giải tập 1 – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Chú Lăng Nghiêm là cốt tuỷ trong Phật Giáo, nhờ Chú Lăng Nghiêm mà chánh Pháp mới tồn tại lâu dài. Dưới đây là nội dung Chú Lăng Nghiêm – Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải tập 1.

Chú Lăng Nghiêm là Chú quan trọng nhất, hơn hết thảy trong các Chú. Bao gồm hết thảy thể chất và diệu dụng của Phật Pháp. Chú này chia làm năm bộ: Kim Cang bộ, Bảo Sinh bộ, Liên Hoa bộ, Phật bộ và Nghiệp bộ.

Năm bộ Kinh này thuộc về năm phương:

1. Kim Cang bộ: Thuộc về phương Ðông, Ðức Phật A Súc là chủ.
2. Bảo Sinh bộ: Thuộc về phương Nam, Phật Bảo Sinh là chủ.
3. Phật bộ: Thuộc về chính giữa, Phật Thích Ca Mâu Ni là chủ.
4. Liên Hoa bộ: Thuộc về phương Tây, Phật A Di Ðà là chủ.
5. Nghiệp bộ: Thuộc về phương Bắc, Phật Thành Tựu là chủ.

Nếu trên thế gian này, không còn người nào tụng Chú Lăng Nghiêm, thì Ma Vương sẽ xuất hiện. Nếu còn một người trì tụng, thì thiên ma Ba Tuần không dám xuất hiện. Vì chúng chỉ sợ nhất là Chú Lăng Nghiêm. Chúng muốn tiêu diệt nhất là Chú Lăng Nghiêm.

Khi pháp bắt đầu diệt, thì Chú Lăng Nghiêm sẽ mất trước nhất, kể cả Kinh Lăng Nghiêm. Lúc đó thiên ma Ba Tuần sẽ xuất hiện, hoành hành đầy dẫy khắp nơi. Lúc ấy sẽ không có trời đất, không có Phật, chúng tuyệt đối chẳng sợ gì.

Cho nên tôi khuyên mỗi người Phật tử, (tại gia và xuất gia) học thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm và trì tụng mỗi ngày, đây chính là hộ pháp, và khiến cho pháp tồn tại lâu dài, đừng xem thường không có ý nghĩa và quan hệ gì.

Hiện tại ở đây chỉ có mấy chục người nghe giảng Chú Lăng Nghiêm. Nhưng chính mấy chục người này nghe giảng, đã giữ chân của bọn thiên ma. Khiến chúng hoảng sợ khi đề cập đến Chú này.

Mời quý bạn đọc Chú Lăng Nghiêm giảng giải Tập 1– Hòa Thượng Tuyên Hóa tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Lăng Nghiêm quyển 2 – Hòa thượng Tuyên Hóa lược giảng

Định Tuệ

Kinh Lăng Nghiêm quyển 4 – Hòa thượng Tuyên Hóa lược giảng

Định Tuệ

Kinh Lăng Nghiêm giảng giải trọn bộ – Hòa Thượng Tuyên Hóa pdf

Định Tuệ

Lược giảng giáo nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện PDF

Định Tuệ

Kinh Duy Ma Cật giảng giải PDF – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Định Tuệ

Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải PDF – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Định Tuệ

Kinh Lăng Nghiêm quyển 7 – Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng

Định Tuệ

Kinh A Di Đà lược giải – Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng PDF

Định Tuệ

Kinh Lăng Nghiêm quyển 3 – Hòa thượng Tuyên Hóa lược giảng

Định Tuệ

Viết Bình Luận