Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Phước báo niệm Phật có thể hồi hướng cho bất kỳ ai

Phước báo niệm Phật có thể hồi hướng cho bất kỳ ai, ở đâu mà bạn muốn. Phàm phu chúng ta đích thực cũng có loại năng lực này.

Chỗ nào có Phật thì có phước báo, chỗ nào không có Phật thì không có phước báo. Điều này nhất định phải biết.

Những nơi không có phước báo, chúng ta là người niệm Phật, hãy đem phước báo niệm Phật của mình hồi hướng cho ở đó, phải giúp đỡ nơi đó. Nơi nào không có phước báo, như vùng quê. Có thể giúp được sao? Có thể.

Bây giờ khoa học đã chứng minh, ý niệm của chúng ta, thường hay nghĩ đến một nơi nào đó, thì ý niệm này lập tức đi đến đó. Phước báo của chúng ta, trí tuệ của chúng ta, công đức của chúng ta cũng vậy, sẽ bay đến nơi đó.

Chỉ cần tâm chúng ta thanh tịnh, chỉ cần chúng ta thật sự có nguyện lực này, chúng ta hãy hồi hướng việc tu học của mình cho họ, thì họ có thể được lợi ích.

Người ở bên đó có thể tiếp nhận không? Chúng ta không phải lo vấn đề này. Khẳng định họ sẽ nhận được tin tức của chúng ta.

Nhưng có tác dụng hay không, thì phải xem mức độ phiền não của họ. Phiền não của họ dày quá, nghiệp chướng nặng quá, tuy nhận được nhưng họ cũng chẳng có cảm giác gì. Như chúng ta bị tê liệt vậy. Nếu phiền não của họ nhẹ, họ có trí tuệ, thì họ sẽ cảm nhận được. Cái này, Phật, Bồ tát gọi là Phật lực gia trì.

Phàm phu chúng ta đích thực cũng có loại năng lực này. Chỉ cần tâm chúng ta thanh tịnh, chỉ cần chúng ta thật sự có nguyện lực này, chúng ta hãy hồi hướng việc tu học của mình cho họ, thì họ có thể được lợi ích.

Những sự việc này, trước đây rất khó nói, vì quá huyền nhiệm, ai có thể tin đây? Chỉ có người chân thật hiền lành mới có thể tin tưởng.

HT. Tịnh Không!

Lợi ích niệm Nam Mô A Di Đà Phật mỗi ngày

Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích đại sư nói: “Niệm danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật thuần thục, thì tất cả tinh hoa của tam tạng kinh điển đều ở trong ấy. Một ngàn bảy trăm công án, các cơ quan hướng thượng cũng ở bên trong, ba ngàn oai nghi, tám muôn tế hạnh, tam tụ tịnh giới cũng ở trong ấy”. Một danh hiệu Phật đầy đủ cả thiền, giáo, mật chú và tất cả phương pháp tu hành. Một danh hiệu Phật đầy đủ cả Giới, Định, Huệ.

Người đạt Bất Niệm Tự Niệm sâu, vọng niệm ít khởi. Thỉnh thoảng vẫn có khởi nhưng vừa khởi lên liền “Tự dứt”. Đây là điều vi diệu độc đáo nhất của pháp môn.

Người xưa nói: “Một niệm lành, niệm mãi trong tâm, tâm sẽ trọn lành”. “Nhất cú Di Đà vô biệt niệm. Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương” Nghĩa là niệm một câu Di Đà không niệm gì khác (không xen tạp). chẳng nhọc, khoảnh khắc đến Phương Tây (Cực Lạc).

Kinh nói: “Niệm Phật một câu phước đức vô lượng”. Nay ngày đêm chúng ta niệm ba ngàn, năm ngàn, một vạn, mười vạn, ba mươi vạn câu. Vậy thì phước đức biết bao nhiêu mà kể cho hết, nhất định chúng ta sẽ vãng sanh Cực Lạc.

Pháp sư Tịnh Không nói: “Nếu có thể dùng tâm “Chân thành, thanh tịnh, từ bi” để niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ thì đó là phước huệ viên mãn”.

Hòa thượng Tuyên Hóa nói: “Bạn niệm một tiếng Phật thì trong tâm bạn có một vị Phật, bạn niệm mười tiếng Phật thì có mười vị Phật, niệm trăm tiếng, ngàn tiếng, vạn tiếng, niệm càng nhiều càng nhanh thành Phật”.

Niệm Phật chính là trở về với Phật, trở về với tâm của chính mình. Niệm Phật chính là hòa Phật và mình làm một. Bạn niệm Phật thì Phật niệm lại bạn, kết quả ngay lúc đó bạn là Phật rồi.

Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: “Tâm làm Phật, Tâm là Phật”. Liên Tông cửu Tổ Ngẫu Ích đại sư nói: “Mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi”. Vậy thì Tâm ta đang làm Phật, quyết định Tâm ta phải là Phật.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ :NAM MÔ TẬN HƯ KHÔNG, BIẾN PHÁP GIỚI QUÁ – HIỆN – VỊ LAI, THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT – TÔN PHÁP – HIỀN THÁNH TĂNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO!

Tâm Hướng Phật/Th!

Bài viết cùng chuyên mục

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu và 10 bài học quý báu

Định Tuệ

Chánh Pháp chính là một câu A Di Đà Phật

Định Tuệ

Hộ niệm có giúp người lâm chung được vãng sanh Cực Lạc?

Định Tuệ

Vẽ ngựa liền biến thành ngựa

Định Tuệ

Thiếu nợ thì nhất định phải trả

Định Tuệ

Niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên

Định Tuệ

Vì sao cần phải thoát vòng sinh tử luân hồi?

Định Tuệ

Niệm Phật tuy lòng chưa thanh tịnh nhưng vẫn có công đức

Định Tuệ

Trên đền bốn ơn nặng, Dưới cứu khổ ba đường là gì?

Định Tuệ

Viết Bình Luận