Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Tin sâu nguyện thiết, trì danh niệm Phật được lợi ích trong ba đời

Người tin sâu, nguyện thiết, trì danh niệm Phật sẽ được lợi ích trong ba đời: Quá khứ, hiện tại và vị lai!

I. QUÁ KHỨ:

Diệt trừ các tội: Niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử (Kinh Quán Vô Lượng Thọ).

II. HIỆN TẠI:

1. Diệt trừ các tội: Niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử.
2. Công đức vô biên: Niệm một câu Phật hiệu được 80 ức kiếp công đức vi diệu.
3. Được Pháp thù thắng của Chư Phật.
4. Chư Phật đồng chứng minh.
5. Chư Phật đồng hộ niệm.
6. Mười phương Chư Phật đồng khuyên tin niệm.
7. Nếu có họa hoạn, niệm Phật liền trừ.
8. Khi lâm chung, lòng không điên đảo (Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ).
9. Niệm Phật một Pháp, nhiếp nhiều Pháp.
10. Pháp môn Tịnh Độ bao gồm: 5 tông 8 giáo, một câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT niệm được thuần thục ba tạng 12 bộ kinh, những giáo lý cực tắc đều ở trong đó. 1700 công án, đường lối hướng thượng đều ở trong đó. 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, 3 tụ tịnh giới cũng ở trong đó.
11. Khi lâm chung Phật tự đến rước (Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ).
12. Dùng ít công đức mau sanh tịnh độ (Kinh Pháp Cổ).
13. Thọ mạng lâu dài, tăng long phước thọ kéo dài mạng sống, Phật hiệu là thuốc trường sinh của bậc Đại Giác.

III.VỊ LAI:

14. Hóa sanh trong đài hoa, thân màu vàng ròng. Kinh nói ‘hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình’.
15. Sống lâu không chết, sống cho đến ngày thành Phật.
16. Thân có ánh sáng.
17. Đủ 32 tướng hảo.
18. Được 6 thứ thần thông (thiên nhãn, thiên nhĩ, túc mạng, thần túc, tha tâm, lậu tận thông).
19. Được vô sanh pháp nhẫn.
20. Thường thấy Chư Phật.
21. Cùng với Bồ Tát làm bạn. Kinh nói rằng: “Bồ Tát vi bạn lữ”.
22. Hương hoa, âm nhạc 6 thời cúng dường.
23. Cơm áo tự nhiên nhiều kiếp không hết.
24. Tự do tiến đạo thẳng đến Bồ Đề.
25. Thường tươi trẻ, không có tướng già.
26. Thường được khỏe mạnh, không có bệnh tật.
27. Không bị đọa ba ác đạo.
28. Thọ sanh tự tại.
29. Ngày đêm sáu thời thường nghe nhiều Pháp.
30. Ở địa vị bất thối.

Đại sư Thiện Đạo!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Bài viết cùng chuyên mục

Người tin niệm câu A Di Đà Phật sẽ được vô lượng phước đức

Định Tuệ

Dùng tâm niệm Phật quý vị nhất định thượng phẩm thượng sanh

Định Tuệ

Tụng Kinh tại nhà không có bàn thờ Phật có được không?

Định Tuệ

Tâm địa thanh tịnh, trí tuệ hiện tiền

Định Tuệ

Tam pháp nhẫn là gì? Ý nghĩa của Tam pháp nhẫn

Định Tuệ

Điều khẩn yếu sau khi mãn phần – Khi tắt hơi cho đến lúc truy tiến

Định Tuệ

Tu thế nào để sớm được vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc?

Định Tuệ

Phóng sanh là gì? Phóng sinh như thế nào cho đúng cách?

Định Tuệ

Công đức phóng sinh – Quy y và niệm Phật cho loài súc sinh

Định Tuệ

Viết Bình Luận