Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Liên Tông Thập Tam Tổ – HT Thích Thiền Tâm dịch PDF

Dưới đây là nội dung sách Liên Tông Thập Tam Tổ, tiểu sử về 13 chư Tổ Tịnh Độ Tông, hòa thượng Thích Thiền Tâm việt dịch.

Mục Lục

1) Huệ Viễn Ðại Sư – Liên Tông Sơ Tổ
2) Thiện Ðạo Ðại Sư – Liên Tông Nhị Tổ
3) Thừa Viễn Ðại Sư – Liên Tông Tam Tổ
4) Pháp Chiếu Ðại Sư – Liên Tông Tứ Tổ
5) Thiếu Khang Ðại Sư – Liên Tông Ngũ Tổ
6) Diên Thọ Ðại Sư – Liên Tông Lục Tổ
7) Tỉnh Thường Ðại Sư – Liên Tông Thất Tổ
8) Liên Trì Ðại Sư – Liên Tông Bát Tổ
9) Ngẫu Ích Ðại Sư – Liên Tông Cửu Tổ
10) Hành Sách Ðại Sư – Liên Tông Thập Tổ
11) Thật Hiền Ðại Sư – Liên Tông Thập Nhất Tổ
12) Triệt Ngộ Ðại Sư – Liên Tông Thập Nhị Tổ
13) Ấn Quang Ðại Sư – Liên Tông Thập Tam Tổ

Huệ Viễn Đại Sư (334-416):

Đại Sư Huệ Viễn họ Cổ, người xứ xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn, Sơn Tây. Thuở nhỏ tinh thông Nho, Lão cùng Bách Gia Chư Tử. Trưởng thành, xuất gia với Pháp Sư Đạo An, chùa Nghiệp Trung, Hằng Sơn.

Năm Thái Nguyên thứ 6 (nhà Tấn) Đại Sư du hóa đến Tầm Dương, Giang Tây, thấy cảnh Lô Sơn rộng rãi đến lập tịnh xá tu trì. Sau Ngài đến phía đông Lô Sơn lập chùa tên Đông Lâm Thần Vận Tự.

Tại chùa Đông Lâm, Đại Sư đã lập Bạch Liên Xã, xiển dương pháp môn niệm Phật, trước tác kinh luận hoằng dương Phật Pháp như các bộ: Đại Trí Luận Yếu Lược, Pháp Tánh Luận, Sa Môn Bất Bái Vương Giả Luận… cho đến ngày Ngài vãng sanh.

Thiện Đạo Đại Sư (613-681):

Đại Sư Thiện Đạo người đời Đường. Năm Trinh Quán, nhân đọc Tịnh độ Cửu Phẩm Đạo Tràng của Thiền Sư Đạo Xước, ngài nhận ra: “Đây mới thật là cửa mầu đi vào cảnh Phật”. Từ đó ngài tinh cần niệm Phật và truyền bá pháp môn Tịnh Độ.

Hơn ba mươi năm, Đại Sư vừa hóa đạo, vừa chuyên tu, chưa từng ngơi nghỉ. Có đến hàng vạn người theo ngài tu tập niệm Phật.
…..

Mời quý bạn đọc sách Liên Tông Thập Tam Tổ – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Thiên Đường Du Ký PDF – Thánh Hiền Đường – Đào Mộng Nam

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 2 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Báo ứng hiện đời tập 5: Nhân quả giải theo Phật Giáo

Định Tuệ

Truyện cổ Sự tích cứu vật phóng sinh – Hòa Thượng Tịnh Không

Định Tuệ

Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống trọn bộ file PDF

Định Tuệ

Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ – Sách PDF

Định Tuệ

Chuyển họa thành phúc PDF – Nguyễn Minh Tiến soạn dịch

Định Tuệ

Cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa PDF

Định Tuệ

Quán Thế Âm Bồ Tát bổn tích cảm ứng tụng – Chỉ Tịnh soạn PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận