Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Liên Tông Thập Tam Tổ – HT Thích Thiền Tâm dịch PDF

Dưới đây là nội dung sách Liên Tông Thập Tam Tổ, tiểu sử về 13 chư Tổ Tịnh Độ Tông, hòa thượng Thích Thiền Tâm việt dịch.

Mục Lục

1) Huệ Viễn Ðại Sư – Liên Tông Sơ Tổ
2) Thiện Ðạo Ðại Sư – Liên Tông Nhị Tổ
3) Thừa Viễn Ðại Sư – Liên Tông Tam Tổ
4) Pháp Chiếu Ðại Sư – Liên Tông Tứ Tổ
5) Thiếu Khang Ðại Sư – Liên Tông Ngũ Tổ
6) Diên Thọ Ðại Sư – Liên Tông Lục Tổ
7) Tỉnh Thường Ðại Sư – Liên Tông Thất Tổ
8) Liên Trì Ðại Sư – Liên Tông Bát Tổ
9) Ngẫu Ích Ðại Sư – Liên Tông Cửu Tổ
10) Hành Sách Ðại Sư – Liên Tông Thập Tổ
11) Thật Hiền Ðại Sư – Liên Tông Thập Nhất Tổ
12) Triệt Ngộ Ðại Sư – Liên Tông Thập Nhị Tổ
13) Ấn Quang Ðại Sư – Liên Tông Thập Tam Tổ

Huệ Viễn Đại Sư (334-416):

Đại Sư Huệ Viễn họ Cổ, người xứ xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn, Sơn Tây. Thuở nhỏ tinh thông Nho, Lão cùng Bách Gia Chư Tử. Trưởng thành, xuất gia với Pháp Sư Đạo An, chùa Nghiệp Trung, Hằng Sơn.

Năm Thái Nguyên thứ 6 (nhà Tấn) Đại Sư du hóa đến Tầm Dương, Giang Tây, thấy cảnh Lô Sơn rộng rãi đến lập tịnh xá tu trì. Sau Ngài đến phía đông Lô Sơn lập chùa tên Đông Lâm Thần Vận Tự.

Tại chùa Đông Lâm, Đại Sư đã lập Bạch Liên Xã, xiển dương pháp môn niệm Phật, trước tác kinh luận hoằng dương Phật Pháp như các bộ: Đại Trí Luận Yếu Lược, Pháp Tánh Luận, Sa Môn Bất Bái Vương Giả Luận… cho đến ngày Ngài vãng sanh.

Thiện Đạo Đại Sư (613-681):

Đại Sư Thiện Đạo người đời Đường. Năm Trinh Quán, nhân đọc Tịnh độ Cửu Phẩm Đạo Tràng của Thiền Sư Đạo Xước, ngài nhận ra: “Đây mới thật là cửa mầu đi vào cảnh Phật”. Từ đó ngài tinh cần niệm Phật và truyền bá pháp môn Tịnh Độ.

Hơn ba mươi năm, Đại Sư vừa hóa đạo, vừa chuyên tu, chưa từng ngơi nghỉ. Có đến hàng vạn người theo ngài tu tập niệm Phật.
…..

Mời quý bạn đọc sách Liên Tông Thập Tam Tổ – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Hành Trang Cho Ngày Cuối PDF – Pháp Sư Thế Liễu

Định Tuệ

Những chuyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe PDF

Định Tuệ

Kinh Na Tiên Tỳ Kheo – Cao Hữu Đính việt dịch PDF

Định Tuệ

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên PDF – Dịch giả Lê Minh Anh

Định Tuệ

Chánh hạnh niệm Phật vãng sanh PDF – Pháp Nhiên thượng nhân

Định Tuệ

Nhân Quả Báo Ứng – Văn Xương Đế Quân – Sách PDF

Định Tuệ

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên PDF trọn bộ 4 quyển

Định Tuệ

Báo ứng hiện đời tập 2: Cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan dịch

Định Tuệ

Niệm Phật Pháp Yếu PDF – Dịch Viên Mao Lăng Vân kết tập

Định Tuệ

Viết Bình Luận